Trzymaj , co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

Syn Boży przekazał w Objawieniu niezwykłe słowa skierowane nas , którzy w czasach końca poprzedzających wzięcie do nieba będą świadomie zachowywać Słowo o Królestwie im dane przez samego Boga .

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

Bóg Wam objawił swój plan , dał Wam zrozumienie kim w nim jesteście oraz sprawił że to rozumiecie.

Zostało wam powierzone słowo o Królestwie Bożym , które przyjęliście i które powoduje że wydajecie owoc nieśmiertelności czyli uczynki Prawa czym składacie ofiary miłe naszemu Bogu .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 13:

(19) Każdy, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę.

(20) A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i z radością je natychmiast przyjmuje,

(21) Ale nie ma on w sobie korzenia, ponad to jest niestały, a gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wtedy się gorszy.

(22) Ale posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troska o ten świat i podstępność bogactw zaduszają słowo i staje się bezowocny.

(23) A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słucha słowa i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.

Przyjęliście słowo o Królestwie korzystając z Prawa do zbawienia poprzez ofiarę Isusa Chrystusa i narodziliście się na nowo zaczynając wydawać owoce :jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.

Ponowne narodzenie- wyjaśnienie Syna Bożego naszego Króla i Nauczyciela czym jest nawrócenie do Boga.

Isus nam dobitnie przekazał że musimy ‚trzymać’ to co mamy aby nikt nam tego nie zabrał – mamy trzymać pewnie i mocno swoją ‚koronę’ życia czyli Słowo o Królestwie aby NIE STRACIĆ szansy na wzięcie do nieba !

Tak , to że Bóg kogoś wezwał aby dać mu zrozumienie czyli ‚wręczyć’ zaproszenie do Królestwa Niebieskiego nie oznacza automatycznie że ta osoba zostanie porwana..

Ewangelia Mateusza

Rozdział 25:

(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

(14) Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek,

(15) I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według zdolności i odjechał.

(16) A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć.

(17) Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa.

(18) A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego.

(19) A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi.

(20) I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł: Panie! Pięć talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze pięć talentów zyskałem.

(21) Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.

(22) Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty, i rzekł: Panie! Dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem.

(23) Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.

(24) Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał.

(25) Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje.

(26) A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem.

(27) Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem.

(28) Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.

(29) Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma.

(30) A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nieużyteczny i leniwy sługa to taki , który otrzymał zaproszenie od Boga , w opowieści Isusa nazwane talentem czyli czymś wartościowym , skarbem a następnie zlekceważył je sobie nie robiąc nic w swoim życiu aby pomnożyć ten skarb .

Nieużyteczny i leniwy sługa zrozumiał czego pan od niego wymaga ale nie zrobił tego .

Chyba każdy z Was rozumie . Jakbyście nie zmienili swego życia o 180 stopni po poznaniu Ewangelii pomimo zrozumienia jakim obdarzył Was Bóg to bylibyście jak ten nieużyteczny i leniwy sługa .

Lenistwo oznacza nie zrobienie NIC aby wejść do Królestwa Ojca naszego !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 7:

(12) Wejścia do tego świata są uczynione ciasne, bolesne i pracowite; jest ich kilka i są złe, pełne niebezpieczeństw i wymagających wielu wyrzeczeń.

(13) Bo wejścia do większego świata są szerokie i bezpieczne i naprawdę wydają owoc nieśmiertelności.

(14) Dlatego jeżeli żyjący nie przeżyją trudnych i próżnych doświadczeń, nigdy nie otrzymają rzeczy, które są dla nich przygotowane.

To Bóg wręcza zaproszenie do Królestwa swego ale to nie oznacza automatycznie bycia wybranym lub wybraną !

Trzeba sobie na to ZAPRACOWAĆ powiększając dany nam talent od Boga mnożąc skarby uczynków uświęcających dobre imię naszego Boga .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 22:

(1) A Isus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy:

(2) Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi.

(3) I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść.

(4) Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele.

(5) Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu.

(6) A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich.

(7) I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców, i miasto ich spalił.

(8) Wtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.

(9) Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele.

(10) Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złach i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi.

(11) A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną.

(12) I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał.

(13) Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

(14) Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

Musimy pomnażać swe talenty czyli swój skarb uczynków w niebie gromadząc je a to oznacza bycie w porządku wobec Boga ,Syna i Przykazań na co dzień.

I wtedy nasza wiara w Boży plan zbawienia poparta uczynkami zaowocuje naszym zbawieniem.

1 Piotra

Rozdział 1:

(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa,

(4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was,

(5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.

(6) Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

(7) Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Isus Chrystus.

(8) Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną,

(9) Osiągając cel wiary, zbawienie dusz.

Wszelkie próby jakie przechodzicie mają na celu wypróbować Was maksymalnie aby okazało się że jesteście złotem w ogniu wypróbowanym mogącym stać się „filarem” w „świątyni Bożej” i zostać jej stałą częścią już na wieczność !

To oznacza osiągnięcie celu czyli zbawienie . Zostaniemy przemienieni  jako ludzie czystego serca na wzór i podobieństwo Boga . Nasze skażenie odejdzie na zawsze aby ustąpić naszej doskonałości jaką otrzymamy razem z nieśmiertelnością – to jest nagroda za podążanie wąską drogą !

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:

(20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.

(21) Albowiem gdzie jest skarb twójtam będzie i serce twoje

I to jest esencja nauki Syna Bożego – jeżeli dobre postępowanie w życiu aby podobać się Bogu będzie dla nas cenniejsze niż ‚wartości’ i pieniądze tego świata  i postępowanie według ‚zasad ‚ tego świata  to wtedy okaże się gdzie jest nasze serce .

Tam gdzie nasz skarb – tam nasze serce .

Tak się przejawia czystość przed Bogiem a my mamy dążyć do czystości abyśmy mogli zostać doskonali .

To codzienna walka , którą każdy z Was drodzy bracia i siostry zna .

Staracie się i Bóg to widzi że myśli Waszych serc idą ku dobru a nie złu i dlatego jeżeli dalej będziecie zachowywać naukę Isusa to i Wy zostaniecie zachowani od rządów Bestii oraz sądu na pustyni .

To jest właśnie porwanie na które wszyscy czekamy .

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

Nadszedł czas byście zrozumieli JAK ważni i wartościowi jesteście dla Boga

To tak niewyobrażalny zaszczyt Was spotkał że każdy z Was to wie i czuje osobiście w swym sercu !

Tak jak Noe i jego rodzina uniknęli wód potopu tak my obecnie jeżeli wytrwamy zostaniemy  zachowani od czasu sądu nad tym światem – Bóg wybrał ludzi z narodu wybranego ,zarówno mężczyzn jak i kobiety , aby zabrać ich do nieba .

W niebie uzyskają oni doskonałe ciała  jako doskonali ludzie w pełnej chwale aby mogli stawać przed obliczem Boga i nie ponieść śmierci !

Objawienie Isusa

Rozdział 1:

(12) I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników,

(13) A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem;

(14) Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty,

(15) A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód.

(16) W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.

(17) Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni,

(18) I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu.

Powyższy opis przedstawia nam Syna Bożego w pełnej chwale !

Wróćmy do sytuacji przed potopem…

Księga Rodzaju

Rozdział 6:

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.

(7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto pokolenia Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, doskonałym wśród swego pokolenia. Noe podobał się Bogu.

(10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

Tylko Noe znalazł łaskę  w oczach Boga ponieważ był sprawiedliwy , czysty genetycznie i postępował słusznie a myśli jego serca dążyły ku dobremu w zupełnym przeciwieństwie do reszty skażonej genetycznie ludzkości o złych sercach przez których cała ziemia była skażona . Jesteśmy częścią stworzenia i jak ludzkość choruje to i ziemia – chory i skażony król to i królestwo chore,słabe i skażone a człowiek miał być królem na ziemi a Bóg miał …dołączyć do człowieka !

2 Księga Henocha

Rozdział 31:

Diabeł rozumiał jak pragnąłem stworzyć inny świat, aby wszystko mogło być poddane Adamowi na ziemi, aby panował i rządził nad nią. Diabeł jest z najniższych miejsc.

Lucyfer stał się demonem ponieważ uciekł z nieba. W ten sposób stał się inny od aniołów. Jego natura się nie zmieniła, ale jego myśli, ponieważ zmieniła się świadomość prawości i grzesznych rzeczy.

Lucyfer zdał sobie sprawę ze swego potępienia i grzechu, którym wcześniej zgrzeszył. Oto dlaczego przemyślał spisek przeciwko Adamowi. W takiej formie wszedł do raju i skorumpował Ewę. Ale z Adamem on się nie kontaktował.

Z powodu jej ignorancji przekląłem ziemię i węża. NIE PRZEKLĄŁEM LUDZKOŚCI, ani żadnego innego stworzenia, ale tylko złe owoce ludzkości. Dlatego owocem czynienia dobra jest pot i wysiłek.

Szatan to rozumiał i spójrzcie jak to popsuł !

My dzisiaj postępujemy podobnie jak Noe czyli sprawiedliwie i dlatego znaleźliśmy łaskę w oczach Boga , który nas wybrał do zachowania od godziny próby jaka ma nadejść na cały świat – pot i wysiłek jaki włożyliśmy i dalej wkładamy w powierzony nam „talent” owocuje dobrem .

Dla Boga liczą się serca ludzi z którego wychodzą wszelkie myśli i zamiary , które zamieniamy na czyny i to czyny człowieka świadczą o jego sprawiedliwości lub bezbożności .

I dlatego Bóg Was wybrał ze względu na wasze dobre serca .Bóg powierzył Wam Słowo o Królestwie w które uwierzyliście i które zachowujecie tak jak naukę Jego Syna Isusa Chrystusa.

Paweł i reszta fałszywych proroków skutecznie obrzydziła ludziom Syna Bożego kreując Go jako tego który kocha wszystkich tylko trzeba zaprosić Go do swego serca.

Nakłamali na temat Syna Bożego i uczynili fałszywy wizerunek Isusa jako słabego władcy , którego nikt prawie nie traktuje poważnie . Nie ma im co się dziwić skoro szatan to wróg Syna Bożego ponieważ Ten go pozbawi władzy nad ziemią i wtrąci do Otchłani do więzienia na 1000 lat .

Dlatego też zdyskredytowano ważność ofiary Isusa za Naród Wybrany i Jego samego a listy Pawła to zrobiły bezbłędnie .

Jak teraz brzmią te słowa Piotra ?

Rozdział 2:

(4) Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.

(5) I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Isusa Chrystusa.

(6) Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.

(7) Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,

(8) Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.

(9) Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;

(10) Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.

Ofiara Syna Bożego za grzechy narodu wybranego spowodowała że przestała być potrzebna świątynia i składane w niej ofiary ze zwierząt z resztą obrzędów .

Isus stał się żywym kamieniem węgielnym nowo powstałej świątyni Bożej umożliwiając wykupienie do niej swoją krwią Wybranych oraz 144 000 !

I tak my staliśmy się kamieniami żywymi świątyni Bożej i to my składamy ofiary miłe Bogu poprzez Isusa Chrystusa czyli na mocy ofiary jego krwi – Prawa do zbawienia i stania się dziećmi Bożymi .

Bóg tak naprawdę nigdy nie pragnął ofiar ze zwierząt tylko sprawiedliwości i przestrzegania Przykazań przez swój lud .

Księga Amosa

Rozdział 5:

(24) Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!

(25) Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela?

(26) Nie! A teraz poniesiecie Sikkuta, waszego króla, i Kewana, obrazy waszych bóstw, które sami sobie uczyniliście,

Dlaczego jednak Bóg nakazał składać ofiary krwawe z pierworodnych zwierząt naszym przodkom pomimo tego że ich nigdy nie pragnął ani nie potrzebował ?

Księga Ezechiela

Rozdział 20:

(24) Za to, że nie wykonywali moich praw i wzgardzili moimi przykazaniami, i zbezcześcili moje sabaty, a ich oczy zwrócone były ku bałwanom ich ojców.

(25) Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować,

(26) I dopuściłem, że kalali się przez swoje ofiary, przeprowadzając przez ogień wszystkich pierworodnych, aby ich napełnić zgrozą, aby poznali, że Ja jestem Pan.

To powinno nam wystarczyć a historię nieposłuszeństwa naszych przodków dobrze znamy…

Nasz Namaszczony Król Syn Boży Isus zapowiedział z niezwykłą dokładnością …. nasze czasy !

Ewangelia Jana

Rozdział 4:

(21) Rzekł jej Isus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.

(22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Judejczyków.

(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.

(24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

Ta godzina już nastała  gdy Isus był na ziemi i złożył świadectwo   a Wy jesteście tego żywym dowodem bracia i siostry !

Nawróciliście się do Boga i zaczęliście składać duchowe ofiary miłe Ojcu naszemu w duchu i w prawdzie .

Księga Ozeasza

Rozdział 14:

(1) Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę!

(2) Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego; Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg!

(8) Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.

(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

Odrzucenie bałwanów przez niektórych z Was to była bardzo miła Bogu Wasza ofiara .

Codzienne przestrzeganie przez Was Przykazań oraz mówienie tym którzy chcą słuchać o Królestwie Bożym to Wasze ofiary składane Bogu , które płyną z Waszego wnętrza , z czystego serca to jest z waszej LUDZKIEJ natury dzieci Bożych – z Waszych prawych i sprawiedliwych dusz .

Prosto z waszego ducha – oddajecie cześć Bogu w duchu i prawdzie .

Wszyscy , którzy tak czynią tworzą razem niejako świątynię Bożą osadzoną na kamieniu węgielnym Isusie Chrystusie – świątynię w której mieszka Duch Boży i który ją uświęca .

Księga Kapłańska

Rozdział 22:

(31) Będziecie przestrzegać przykazań moich i wypełniać je. Jam jest Pan.

(32) Nie będziecie bezcześcić świętego imienia mojego, abym był uświęcony pośród synów izraelskich; Jam jest Pan, który was uświęcam,

(33) Który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem; Jam jest Pan.

I Wy także uświęcacie Boga Waszym sprawiedliwym życiem w tym niesprawiedliwym szatańskim świecie !

Księga Rodzaju

Rozdział2 :

(7)Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.

2 Księga Henocha

Rozdział 30:

Szóstego dnia nakazałem Mojej Mądrości stworzyć człowieka z 7 składników: Po pierwsze: jego ciało z ziemi; po drugie: jego krew z rosy i słońca; po trzecie: jego oczy z bezdennego morza; po czwarte: jego kości z kamienia; piąty: jego rozum z wolności aniołów i chmur; szósty: jego żyły i włosy z trawy ziemi; siódmy: jego duch od Mojego Ducha i od wiatru.

Teraz rozumiemy dlaczego Bóg nazywa często człowieka …. naczyniem w którym ma zamieszkać Jego Duch .W ten sposób Bóg przywróci człowiekowi jego doskonałość jaką miał mieć na początku.

Takim doskonałym człowiekiem jest pierworodny Syn Boży Isusa Mesjasz – „początek stworzenia Bożego „

Takim doskonałym człowiekiem uczynionym na obraz i podobieństwo Boga oraz posiadającym ducha od Bożego Ducha był Adam.

Takimi doskonałymi ludźmi będziecie Wy drodzy bracia i siostry jak wytrwacie w Słowie o Królestwie !

Dlatego zostaliście przebudzeni i codziennie wzrastacie wydając swe owoce przed Ojcem naszym naśladując Syna Bożego , który zostawił nam przykład i NAUKĘ jak mamy zwyciężyć !

Ewangelia Jana

Rozdział 14:

(4) Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.

(5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

Isus jako kamień węgielny świątyni Bożej jest jej pierwszym i najważniejszym elementem dlatego powiedział „bo beze mnie nic uczynić nie możecie.”

Bez uznania Isusa za Syna Bożego , Króla i stosowania się do Jego nauki jaką przekazał Mu Ojciec nie ma żadnych szans na skorzystanie z ofiary jaką za nas złożył .

Czyli bez tego nie ma szans na uzyskanie życia wiecznego.

Dostaliście zaproszenie od Boga , którym nie wzgardziliście a jeżeli ktoś dalej nie wierzy i czeka ze swoim powierzonym „talentem’ to czas szybko ubywa a pamiętamy co spotkało „sługę niegodnego i LENIWEGO” gdy wrócił jego pan.

2 Ezdrasza

Rozdział 15:

(24) „Biada tym którzy grzeszą, a nie są posłuszni przykazaniom moim.” – mówi Pan.

(25) „Nie oszczędzę ich. Odstąpcie niewierzące dzieci. Nie zanieczyszczajcie świątyni mojej.”

Świątynia Boża nie może być zanieczyszczana niegodnymi świadomymi i niewierzącymi Bogu oraz Synowi grzesznikami . Wy pierwsi dostaliście szanse na dobry wybór i dlatego też nagroda jest olbrzymia ale i konsekwencję ODRZUCENIA zaproszenia od Boga do swego Królestwa w niebie też są poważne – odrzucenie przez Boga z Jego „świątyni”.

Takie ostrzeżenie dostaliśmy i trzeba było o tym napisać .

Wiem że żaden / żadna z Was tego  nie zrobił tylko codziennie wiernie trwa przy Bogu i Synu , inaczej nie czytałbyś/czytałabyś tego artykułu!

Piszę tylko do Was , wybranych przez Boga umiłowanych i zaproszonych do Królestwa Niebios !

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

(13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Dlatego trzymajcie się mocno tego nowego obiecanego Wam życia dając odpór wszelkim pokusom nieposłuszeństwa wobec Przykazań aby zwyciężyć i pozostać w „świątyni Bożej” już na zawsze co oznacza uzyskanie nieśmiertelności jako doskonali ludzie w pełnej chwale człowieka uczynionego na obraz i podobieństwo Boga !

Czystość przed Bogiem oznacza przynależność do Jego świątyni nieskażonej tym światem .

Dlatego jesteśmy nazwani świątynią Boga ponieważ nasze dusze okazały się czyste aby mogły błogosławić imię Boże .

1 Księga Henocha

Rozdział 108:

9 Są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić Jego imię”.

10 Wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie.

Nasze serca i uczynki są na to dowodem choć doskonali nie jesteśmy oraz nie jesteśmy jeszcze w chwale doskonałego odbicia naszego Ojca !

Pomimo tego błogosławimy naszego Ojca i złego słowa na Niego powiedzieć nie damy!!!

 Wkroczyliśmy na wąską drogę aby odzyskać utracone życie wieczne jakie miał mieć Adam.

Ten cel to ZBAWIENIE !

Prawdziwy potencjał istoty ludzkiej zostanie nam dopiero objawiony i to jest coś czego nie oddadzą żadne słowa !

2 Księga Henocha

Rozdział 30:

Oto pomyślałem o wierszu do recytowania: Z niewidzialnych i widzialnych substancji tworzę człowieka. Z obu jego natur pochodzi zarówno życie, jak i śmierć. Jako mój obraz zna Słowo jak żadne inne stworzenie. Ale nawet w swoim największym jest mały, Ponownie, w jego najmniejszym on jest wielki.

Na ziemi wyznaczyłem go na drugiego anioła, czczonego, wielkiego i chwalebnego. Wyznaczyłem go na króla, aby królował na ziemi i posiadał Moją Mądrość.

Nie było nic podobnego do niego na ziemi, nawet pośród moich kreacji, które istnieją.

Przydzieliłem mu imię z czterech komponentów: ze Wschodu – A, z Zachodu – D, z północy – A, z południa – M.

Przydzieliłem mu 4 specjalne gwiazdy i nadałem mu imię Adam. Dałem mu jego wolną wolę; Wskazałem mu dwie drogi – światłość i ciemność. Powiedziałem mu: „To jest dobre dla ciebie, ale to jest złe”. Abym mógł się dowiedzieć, czy posiada miłość do Mnie, czy też odrazę, aby stało się oczywiste, kto z jego rasy mnie miłuje.

Podczas gdy poznałem jego naturę, on nie zna swej własnej natury. Dlatego ignorancja jest bardziej godna pożałowania niż grzech, tak jak jest w nim aby grzeszyć. I powiedziałem: „Po grzechu nie ma nic więcej niż śmierć”.

1 Piotra Rozdział 4:

(17) Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?

(18) A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?

(19) Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje.

Sąd Boży zaczął się od nas i my uwierzyliśmy w Ewangelie dlatego z trudem i poświęceniem zmieniliśmy swoje życie aby podążać wąską drogą i jak do końca z niej nie zboczymy to zostaniemy porwani i uzyskamy zbawienie w niebie .

Księga Daniela

Rozdział 12:

(10)Wielu musi być wypróbowanych i dokładnie wybielonych, sprawdzonych ogniem i wyświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli.

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

(11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

(12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

Na nowej nieskażonej ziemi po 1000 letnim Królestwie laski żelaznej Bóg będzie osobiście  uświęcał ludzi i będą Go oglądać ponieważ nikt nieczysty i nieskażony nie wejdzie do „nowego Jerusalem ” które zstąpi z nieba .

My już w nim będziemy bo do niego się wybieramy !

Bóg nie będzie potrzebował już świątyni aby uświęcała Jego Imię …

Bóg SAM OSOBIŚCIE zamieszka z ludźmi i SAM będzie uświęcał swoje imię będąc świątynią  !!!

Objawienie Isusa

Rozdział 21:

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie MIESZKAŁ Z NIMI , a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto WSZYSTKO nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

(6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.

(7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

(9) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.

(10) I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,

(11) Mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ.

(12) Miało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich.

(13) Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od zachodu trzy bramy, i od południa trzy bramy.

(14) A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

(15) A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur.

(16) A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe.

(17) Zmierzył też mur jego, który wynosił sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł.

(18) A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.

(19) Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,

(20) Piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.

(21) A dwanaście bram, to dwanaście pereł; a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło.

(22) Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.

(23) A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.

(24) I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.

(25) A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;

(26) I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.

(27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

Jeżeli to rozumiesz i przyjmujesz swój los to nie oznacza że się wywyższasz tylko że wierzysz w to że to Bóg cię wywyższy !

A Bóg oraz Syn Boży nigdy nie skłamali !

Stoicie murem za Bogiem , Ojcem swoim nie mówicie na Niego żadnego złego słowa .Nie oskarżacie Go za to czym jest ten świat ponieważ rozumiecie że to wynik buntu najpierw szatana a potem upadłych aniołów , którzy do niego dołączyli .

Bóg zna Wasze serca i wie że Go kochacie jak dziecko kocha swego ojca – Bóg to nasz Ojciec , doskonały Ojciec i nawet jak nie wszystko do końca pojmujemy to Mu ufamy .

Jednak Go nie oskarżamy w swym sercu za zło tego świata – to jest niezwykle ważne i szalenie istotne a Bóg to wie ponieważ On zna serca każdego posianego na ziemi tak jak zna serca każdej stworzonej przez siebie istoty łącznie z szatanem .

Dlatego Bóg Wasz Ojciec Was wybrał – ze względu na wasze dobre serca – i to Jego wybór !

Niejeden nie dał by rady ponosić takie codzienne batalie jakie Wy znosicie w cierpliwości , nadstawiając drugi policzek i w całkowitej ufności wobec Boga .

I dlatego to Ty teraz czytasz ten artykuł i nie gardzisz słowem o Królestwie Bożym tylko miłujesz swego Stwórcę i akceptujesz wszystkie już bliskie Jego wyroki na tym szatańskim świecie po którym nie będziesz wcale płakał !

Większość na słowa ” Królestwo Boże ” ironicznie się uśmiecha – Ty tego nie robisz ponieważ uwierzyłeś w Ewangelię zbawienia , której świat jeszcze nie poznał ale Tobie to zostało objawione z woli Boga.

To Bóg Ciebie wybrał , oddał swemu Synowi kamieniowi węgielnemu domu Bożego i prowadzi dalej a ja tylko daje Ci za darmo pokarm żywota ze Słowa Bożego , który sam z modlitwą do Boga zawsze sprawdzaj i idź dalej nie oglądając się za siebie i na innych na wąskiej drodze do swego zbawienia .

Przestrzegaj Przykazań Boga , czytaj Słowo Boże , proś o Ducha Bożego i pamiętaj że :

Bóg NIGDY nie skłamał i Twoje przeznaczenie też nie jest kłamstwem !

Napisano w ziemi Arzareth 9, 10 i 11 dnia dziewiątego miesiąca .