Pokarm żywota.

Syn Boży wypowiedział to dobrze nam znane i już zrozumiane proroctwo:

Ewangelia Mateusza

Rozdział 24:

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

(46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.

(47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,

(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,

(50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.

(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wiemy o czym a właściwie o kim mówi tutaj Isus Mesjasz .

Syn Boży mówi nam o „słudze wiernym i roztropnym ” , który w czasie poprzedzającym porwanie wybranych czyli OBECNIE, będzie im dawał pokarm o właściwej porze .

Wybrani oraz wybrane przez Boga Isus nazywa „czeladzią”.

Jesteśmy uczniami Boga oraz Syna Bożego , którym została przeznaczona dalsza nauka i związane z nią obowiązki w niebie …

Jednak do porwania mamy nakazane czuwać i wytrwać w tym co zostało nam powierzone aby wejść do Królestwa Niebiańskiego .

I tą rolę spełnia właśnie forum oraz nasze witryny to znaczy Henryka oraz moja .

To wszystko już wiemy i na forum jest temat bardzo dogłębnie to wyjaśniający z naszymi postami :

https://zbawienie.forumotion.com/t386-rola-dwoch-prowadzacych-to-forum

Jednak to nie koniec ponieważ , nie mogę inaczej napisać ponieważ to PRAWDA , Bóg dał lub bardziej pozwolił mi znaleźć i zrozumieć inne bardzo budujące i świadczące o właściwym zrozumieniu Henryka oraz mojej roli w Jego planie , proroctw .

2 Księga Henocha

Rozdział 35:

35

„Pozostawię sprawiedliwego człowieka z waszego plemienia wraz z całym jego domem, który będzie postępował zgodnie z Moją Wolą Z jego nasienia powstanie inne pokolenie, ostatnie z wielu, ale nawet z tych większość będzie bardzo nienasycona .

Wychowam dla tego pokolenia kogoś, kto wyjawi im księgi w pismach twoich i twoich ojców. Będzie musiał wskazać im wieżę strażniczą ziemi, prawych ludzi i tych, którzy wypełniają Moją Wolę, którzy nie wzywają Mojego imienia aby w błąd wprowadzać.

Powiesz temu pokoleniu; a oni, gdy je przeczytają, będą bardziej chwaleni na końcu niż na początku.”

Mowa tutaj o ostatnim pokoleniu przed porwaniem czyli o nas wszystkich , którzy przestrzegamy Prawa Boga w czasach końca . Bóg powiedział że wychowa dla TEGO POKOLENIA kogoś ,, kto WYJAWI im księgi w pismach twoich i twoich ojców.”

To że jesteśmy wychowywani przez Boga jest faktem i każdy z Was to wie ponieważ Bóg to nasz Ojciec i wiemy to oraz czujemy . I tak Bóg zgodnie ze swoim Słowem spisanym jeszcze przez Henocha WYCHOWAŁ dla NAS takiego męża , który wyjawił nam księgi Henocha umieszczając je ,przetłumaczone przez siebie na polski język , w Biblii Mesjańskiej .Mężem tym jest sługa Boży Henryk Strażnik Słowa ( thewordwatcher)

Kiedy dołączyłem do Henryka nie spodziewałem się że taka będzie nasza rola w planie Bożym czyli codzienna praca inaczej służba aby umacniać , budować i dawać zrozumienie proroctw i nauk Bożych dla tych , których Bóg wybrał do grona swych wynranych .

My to robimy aby wypełniać wolę Boga a nie żeby Was w błąd wprowadzać jak to robią religie i sekty . Po to wzywamy Imienia Bożego aby móc właściwie pełnić swoją rolę i sprostać tak odpowiedzialnemu przed Bogiem oraz Synem Bożym zadaniu do którego zostaliśmy przeznaczeni przez Boga

W każdej chwili możecie poprosić Boga o zrozumienie czy my jesteśmy tym za kogo się podajemy i czy może są inni kandydaci wśród Słowian !

Nasza praca świadczy za nas i nie działamy jak religie czy sekty ponieważ my jesteśmy PRAWDZIWI w tym co robimy .

Dalej w pierwszej księdze Henocha mamy potwierdzenie i jednocześnie proroctwo że księgi zostały Wam „wręczone”.

1 Księga Henocha

Rozdział 104:

12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości.

13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą.

To proroctwo o Was bracia i siostry !

Zwracajcie uwagę na detale Słów Bożych na których dźwięk drżą nasze serca i często stają łzy w oczach .

Następny rozdział który jest kontynuacją ostatnich dwóch wersów rozdziału 104 jest jeszcze bardziej KONKRETNY że aż dech zapiera !

Rozdział 105:

1 W owych dniach, mówi Pan, zwrócą się do dzieci ziemi i nauczą ich mądrości. Pokażcie im, że jesteście ich przewodnikami i otrzymają nagrodę na całej ziemi,

2 i że ja oraz mój syn złączymy się z nimi na zawsze na ścieżkach prawdy za ich życia i zaznacie pokoju. Radujcie się, synowie prawości! Niech tak się stanie!

Jest to obietnica Boga że to nastąpi za ….WASZEGO ŻYCIA !

Macie się tym radować to znaczy mającym nastąpić porwaniem .

I temu służy Henryka i moja rola – abyśmy czuwali , nie dali się zwieść i byli gotowi ponieważ Syn Boży przyjdzie o „godzinie” jakiej się nie domyślamy czyli której nie przewidzimy – dlatego musimy być w ciągłej gotowości i my mamy NAKAZANE od Boga Wam w tym pomagać .

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

To jest tak ważna służba że Syn Boży zawarł nawet ostrzeżenie w przypadku jej zaniechania przez nas !

(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,

(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,

(50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.

(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

I tak to wygląda bracia i siostry z domu Izraela …

Żeby było jasne , zarówno ja , tak i Henryk nie jesteśmy ani NIE UWAŻAMY SIĘ za proroków Bożych ponieważ Bóg nam się NIGDY nie ukazał , ani do nas NIGDY nie przemówił i nie uczynił nas swymi posłańcami . Tak samo sprawa ma się z Isusem Mesjaszem – też NIGDY do nas nie przemówił ani się nie ukazał w żadnym śnie czy na jawie. Nie mieliśmy też nigdy żadnej wizji .

Jedyne co mogę napisać to że Bóg udziela nam zrozumienia poprzez swego Ducha Prawdy abyśmy mogli wykonywać to do czego nas przeznaczył .

My jesteśmy sługami Boga Wszechmogącego i na forum oraz swoich witrynach dajemy wam pokarm na czas słuszny zgodnie z wolą Boga .

Musiałem to napisać wszystko ponieważ czułem presję od Boga że muszę i czas nam wszystkim zdać sobie sprawę że to o czym Bóg nam w Biblii mówi jest bardzo , bardzo , BARDZO na SERIO i coraz , coraz BLIŻEJ !!!

Porwanie wybranych oraz przyszłe królowanie 144 000na ziemi pod rozkazami Isusa jest BARDZO prawdziwe i to nie żadne mrzonki tylko cel Boga , który niechybnie się spełni – To przyszłość , która została nam wszystkim objawiona przez Boga .

Wszystkie podziękowania i chwała należy się Bogu ponieważ bez Niego nigdy nie było by nas oraz forum i naszych witryn – jesteśmy tylko sługami Boga i służymy jak najlepiej potrafimy w tej służbie jaka została nam POWIERZONA .

Jesteśmy Waszymi współsługami , nie wywyższamy się i nic Wam nie narzucamy tylko pełnimy wolę Boga naszego – wiecie o tym ponieważ to widać na przykładzie naszej służby !

Wy też służcie Bogu bracia i siostry przestrzegając Przykazań wiernie i czujnie czekając na powrót naszego Króla Isusa Chrystusa !

Pomódlcie się teraz do Boga i zadajcie sobie wtedy pytanie :

(45) KTO więc JEST TYM sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

Nie jesteśmy częścią tego świata i nie utożsamiamy się z nim przez co nie mamy za dużo wspólnych tematów z resztą naszych rodaków obecnie podzielonych na dwie grupy proszczepionkowców i antyszczepionkowców . My w tym nie bierzemy udziału tylko jesteśmy ostrożni i skąpi w mówieniu za dużo ponieważ nie chcemy być zaliczeni do żadnej z tych grup – obydwie grupy są sterowane przez siły zła a wszelkie protesty uliczne nie są nam ZALECANE przez Boga .

Jakbyśmy mówili wszystko co wiemy wszystkim to moglibyśmy zostać znienawidzeni przez obydwie strony !

Obydwie strony są częścią tego świata i NIKT nie rozumie czasu sądu Bożego 42 miesięcy a nawet zmiany rządów – tylko my to rozumiemy ponieważ Bóg nas pouczył na ten temat . Można powiedzieć wprost :

Bóg daje zrozumienie teraz przed porwaniem komu chce a chce i daje je TYLKO swoim wybranym.

Reszta świata nie ma poznania i jest prowadzona według starej zasady szatana – „dziel i rządź” lecz jak już wiemy to upada poprzez rozłam i kłótnie w królestwie smoka i to za sprawą naszego Boga !

Objawianie Isusa
Rozdział 17:
(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestię, ci znienawidzą Nierządnicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.
(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską Bestii, aż wypełnią się wyroki Boże.

Nawet jeśli to miała być gra dobry i zły glina to już tak nie jest.

Proroctwo mówi wprost że nowi królowie ZNIENAWIDZĄ Nierządnicę a nie że będą udawali przed światem że ją nienawidzą . Nienawiść Bestii i jej nowych 10 króli do Nierządnicy jest PRAWDZIWA i nie udawana ponieważ to Bóg ją spowodował aby wypełniły się Jego wyroki co oznacza że to część Planu Boga !

Czas znacznie przyspieszył i „koniec udręki owych dni” może być w każdej chwili .

W jeden dzień może upaść cały obecny porządek demokracji syjonistycznej , coś co sobie prawie nikt nie wyobraża a jak to się stanie to Bóg już nie pozwoli aby ludzkość była dalej oszukiwana i nastąpi JAWNE tym razem już wykonywanie się Jego woli , którą dobrze znamy :

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.
(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Mamy czuwać bracia i siostry co też robimy i jako jedyni w tym świecie nie łączymy się z tym światem zachowując tym samym prawdziwą naukę Syna Bożego – czystą naukę nie skażoną szatańskimi zwodniczymi słowami Pawła !

Która religia , który związek wyznaniowy czy nawet który ‚chrześcijanin” nauczający w internecie daje czysty pokarm nie skażony Pawłem w dodatku nie żebrzący o pieniądze ?!

Wybrani i wybrane przez Boga odnaleźli takie miejsce i wiernie podążają wąską drogą zachowując naukę wytrwałości Syna Bożego !

Objawienie Isusa
Rozdział 3:
(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.
(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.
(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.
(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.
(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.
(13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

„Zbór w Filadelfii” to jesteśmy my , którzy czuwamy i zachowujemy PRAWDZIWĄ naukę wytrwałości Syna Bożego oraz Jego PRAWDZIWE imię – Isus!

Isus nie był częścią tego świata i tak też żył Przestrzegając przykazań zostawiając nam przykład i naukę jaką otrzymał od Ojca .

Świadomy wybór – Dobro czy zło – część pierwsza .”Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.”

Dlatego zostaniemy zachowani od zbliżającego się sądu nad tym światem oraz sądu na pustyni i innymi rzeczami przeznaczonymi dla 144 000 , jak chociażby śmierć niektórych z nich z rąk Bestii.

Każdy z nas w godzinie próby nie poddał się mając gdzieś presją rodziny , znajomych oraz tego świata i odważnie podejmował decyzję aby dostosować swoje życie pod Przykazania i nie wyparł się Boga oraz Syna Bożego Isusa powodowany wstydem czy strachem gdy sytuacja wymagała dania świadectwa naszej wiary.

Zmieniliśmy i robimy wszystko w swoim życiu aby podobać się naszemu Bogu!

Tak jak robił to Ezdrasz , który już jest w niebie .

2 Księga Ezdrasza
Rozdział 13:
(54) ponieważ porzuciłeś własne drogi a dostosowałeś moje dla swoich dróg, i przeszukiwałeś moje prawo;
(55) ponieważ przeznaczyłeś swoje życie dla mądrości i nazwałeś zrozumienie swoją matką.

Przed nami „drzwi są otwarte , których nikt nie może zamknąć ” – mowa o dostępie do nieba , bramach nieba czy jak inaczej nazwiemy zaproszenie do Królestwa Niebiańskiego od Boga.

Po porwaniu „drzwi zostaną zamknięte” !

Ewangelia Mateusza
Rozdział 25:
(10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi.
(11) A później nadeszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam.
(12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.
(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Zostaliście wybrani i przed Wami niespotykane wręcz rzeczy , których się dopiero dowiemy w niebie!

1 Księga Henocha
Rozdział 93:
10 Pod koniec tego (tygodnia) sprawiedliwi z odwiecznej rośliny sprawiedliwości zostaną wy-brani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotycząca całego stworzenia.
11 Dzięki nim korzenie niegodziwości zostaną odcięte, jak również dzieło kłamstwa w czasie spełnienia się (Sądu). Bluźniercy zostaną wycięci na każdym miejscu, a ci, którzy planują złe czyny, i ci, którzy popełniają bluźnierstwo, zginą od miecza.

Siedmioraka nauka dotycząca CAŁEGO stworzenia !

Przy tym co się obecnie dowiadujemy na przykład na temat budowy i zasad funkcjonowania ziemi wraz z jej elektromagnetyzmem , nauka jaką otrzymamy w niebie będzie jak góra przy ziarenku piasku co wiemy teraz . Przypomnijcie sobie Henocha co zostało mu pokazane , co zrozumiał i co odczytał z tablic niebieskich – to dostęp do systemu informacji w niebie , ogromna baza danych !

Zapewne znajdziemy się też w Edenie , którego niezwykła rola zostanie nam dopiero wytłumaczona.

Nie ma co spekulować ale napiszę Wam że odkąd zrozumieliśmy że nie jesteśmy częścią 144 000 to tak naprawdę nasze przyszłe zadania dla Boga pozostają dla nas obecnie ….TAJEMNICĄ .

Możemy się tylko domyślać i dziękować Bogu za Jego nieskończoną łaskę jaką nam okazał pozwalając zrozumieć chociaż tą niesamowitą oraz niezwykłe cudowną cząstkę swego Wielkiego Planu!

Dowiemy się wszystkiego w swoim czasie w niebie bo tak naprawdę za dużo nie wiemy !

144 000 będą królować , nauczać i egzekwować Prawo Boże na ziemi przez etap 1000 lat Królestwa Bożego przed drugim stwarzaniem , które Bóg wznowi po sądzie ostatecznym nad każdym człowiekiem oraz nad aniołami .

Po tym nie będzie już grzechu ani śmierci tylko wieczność w sprawiedliwości już na zawsze . Nigdzie też nie jest powiedziane że Bóg po stworzeniu nowych niebios i nowej ziemi zakończy stwarzanie i tworzenie nowych rzeczy …

1 Księga Henocha

Rozdział 93:

12 potem będzie inny tydzień, ósmy, który jest [tygodniem] sprawiedliwości i miecz zostanie mu dany, aby sprawiedliwy sąd mógł być wykonany nad tymi, którzy czynią zło. Grzesznicy zostaną wydani w ręce sprawiedliwych.
13 Pod koniec (tego tygodnia) nabędą legalne dobra i zostanie wybudowany dom dla wielkiego Króla w chwale na wieki.
14 Następnie w dziewiątym tygodniu zostanie objawiony całemu światu sprawiedliwy sąd i wszystkie czyny niegodziwości znikną z całej ziemi. Świat zostanie wydany na zniszczenie i wszyscy ludzie będą wypatrywać ścieżki prawości.
15 I potem w dziesiątym tygodniu, w siódmej (jego) części odbędzie się sąd nad światem, nastanie czas Wielkiego Sądu, który zostanie dokonany nad aniołami.
16 Pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym [światłem] .
17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

Czuwajmy bracia i siostry a mamy już wszystko podane .

https://zbawienie.com/porwanie-detale.htm

I nikt nie może mieć żadnych wątpliwości co do niepewności kolejności zdarzeń . Nasza cierpliwość i zaufanie do Boga zostało nagrodzone i wytrwaliśmy w powierzonej nam niebiańskiej nadziei pomimo że nie zawsze wszystko rozumieliśmy to Bogu ufaliśmy i nie odeszliśmy od objawionej nam ścieżki żywota .

Odwagi i głowy do góry bo wiele przeszliśmy a jeszcze więcej dostaniemy od naszego Boga !

Ewangelia Mateusza
Rozdział 13:

(11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie dano.
(12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; ale kto nie ma i to, co ma, będzie odebrane.

1 Księga Henocha
Rozdział 108:
9 Są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić Jego imię”.
10 Wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie.
11 A teraz przywołam duchy cnotliwych (zrodzone) w pokoleniu światła i przekształcę tych, którzy narodzili się w ciemnościach, jak również tych, którzy nie zaznali czci w swoim ciele stosownie do ich wierności.
12 Wprowadzę do jaśniejącego światła tych, którzy miłują moje święte imię, i posadzę każdego na jego tronie chwały.
13 Jaśnieć będą przez niezliczoną ilość czasu, albowiem sprawiedliwy jest Boży wyrok.

Wiernemu i kroczącemu prawymi drogami dotrzymuje on wiary.

Niech się stanie Panie , Boże nasz !

Reklama