Świadomy wybór – Dobro czy zło – część druga .”Godzina próby na cały zamieszkany świat”

Syn Boży nasz Król Isus Mesjasz przekazał nam zapewnienie :

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

Król Isus mówi nam tutaj o godzinie próby , która nadejdzie na cały świat aby doświadczyć mieszkańców ziemi . Tą godziną próby będzie świadomy wybór między Bogiem a bestią podczas 42 miesięcy jej JAWNEJ władzy nad ziemią.

W pierwszej części opisałem jak nauka o wytrwałości Isusa Syna Bożego wpłynęła na nasz świadomy wybór dobra czyli rozpoznanie i odrzucenie zła poprzez zrozumienie istoty odróżnienia jednego od drugiego.

Dokonaliśmy wyboru i na jego podstawie możemy mieć pewność na porwanie do Boga i Jego tronu jeżeli zachowamy naukę Syna Bożego i zwyciężymy będąc wierni Bożym Przykazaniom .

To jest pewne jak dwa razy dwa równa się cztery ponieważ Bóg tak postanowił i wybierając sobie Słowian a dokładnie 144 000 po 12 tysięcy z każdego plemienia zadecydował w ten sposób kto będzie Mu oraz Synowi potrzebny do przyszłych zadań w dalszym planie 1000 letniego Królestwa , które jest etapem do nieskończonego wieku bez śmierci po tym jak Bóg wznowi stwarzanie i wszystko uczyni nowym i odnowi .

Bóg bardzo długo ‚przygotowywał’ sobie swoich wybranych próbując i wytapiając sobie swój lud w ogniu niewoli cierpienia przez wieki…

Naród Wybrany również uniknie godziny próby ponieważ Bóg zaprowadzi Słowian na pustynie , gdzie będą bezpieczni z dala od Bestii i gehenny .

Księga Izajasza

Rozdział 26:

(20) Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew!

(21) Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę; wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych.

Oraz :

2 Ksiega Ezdrasza

Rozdział 2:

(27) Nie trwóż się, bo gdy przyjdzie dzień ucisku i utrapienia, inni będą płakać i smucić się, a ty będziesz cieszyć się i mieć obfitość.

(28) Narody będą ci zazdrościć, a nic nie będą mogli niczego zdziałać przeciw tobie, mówi Pan.

(29) Moje ręce cię przykryją, aby synowie twoi Gehenny nie ujrzeli.

Oczywiście Bóg osądzi swój naród na pustyni , twarzą w twarz i odzieli bezbożnych i buntowników , którzy do ziemi izraelskiej nie wejdą .Co się z nimi stanie ? Zapewne wrócą do ‚ciepłych’ ramion Bestii po ŚWIADOMYM odrzuceniu Boga .Przed laty u Synaju tak właśnie postąpili w obliczu próby .Zapewne teraz Bóg również podda ich jakiejś swego rodzaju próbie lub po prostu osądzi znając ich serca .

W Objawieniu jest pozorna sprzeczność chronologiczna mówiąca o pieczęciach Bożych.Kto czyta Słowa proroctwa wie doskonale o czym mowa .

Po porwaniu i wyprowadzeniu Słowian czyli rzeczywistych Izraelitów oraz przekazaniu przez szatana władzy nad ziemią Bestii nastanie czas 42 miesięcy w czasie których KAŻDY mieszkaniec ziemi zostanie poddany próbie po uprzednim zapoznaniu się z Ewangelią .Próba ta wykaże czy nadaje się on do życia wiecznego pod panowaniem Boga i Syna czy też nie.

Zrozumienie i chęci do życia wiecznego na zasadach Ewangelii Bożej o Królestwie mają na obecną chwilę tylko wybrani przez Boga do grona 144 000 spośród Izraelitów (Słowian).

Objawienie Isusa

Rozdział 14:

(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:

(7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Każdy mieszkaniec ziemi dowie się czego Bóg od niego wymaga czyli posłuszeństwo do Przykazań oraz co zamierza czyli 1000 letnie Królestwo Boże na ziemi z Królem Isusem Mesjaszem , swym Synem .To zostanie ogłoszone wszystkim narodom i ludom tak że zrozumieją , zapewne każdy usłyszy obwieszczenie anioła w swoim języku aby mógł zrozumieć co się dzieje .Bóg nikogo nie pozostawi w nieświadomości aby każdy wiedział na czym będzie polegać „godzina próby” czasu sądu nad TYM ŚWIATEM . Anioł będzie ogłaszał także wymóg oddania chwały i pokłonu Bogu – coś przed czym będzie się wzbraniać ogromna część mieszkańców ziemi , BARDZO ogromna .

Anioł czyli posłaniec Boży ogłosi także inną bardzo ważną rzecz :

(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon Bestii i jej ikonie i przyjmie pieczęć na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha Jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon Bestii i jej ikonie, ani nikt, kto przyjmuje pieczęć jej imienia.

(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

(13) I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

Umarli , którzy oddadzą chwałę i pokłon Bogu a odmówią wzięcia pieczęci Bestii na czoło lub prawą ręke oraz odmówią oddania jej pokłonu zostaną nagrodzeni .Bestia ich zabije ale będą oni żyć dalej jako zwycięzcy nad Bestią i liczbą jej imienia jako dusze w miejscu o którym mówi nam Objawienie

Rozdział 15:

(2) I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże.

Później już po wrzuceniu szatana do Otchłani zmartwychwstaną oni do życia wiecznego w Królestwie Bożym jako królowie .Należy dodać że królowie ci będą podlegać 144 000 którzy będą wyżej w hierarchii i prawdopodobnie będą panować na danym obszarze tylko wśród swego narodu jako wasale.Tylko 144 000 Izraelitów z 12 pokoleń otrzyma władzę nad wszystkimi narodami oraz DOSTĘP do nieba jako posiadający odpowiednie ku temu ciało , podobnie jak został przemieniony Henoch .

Objawienie Isusa

Rozdział 20:

(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu Bestii ani ikonie jej i nie przyjęli pieczęci na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

Taka nagroda czeka tych z poza narodu wybranego i 144 000 , którzy wybiorą Boga i związaną z tym śmierć z rąk Bestii. O nich to jest mowa jako również posaiadających pieczęć Bożą podczas czasu 42 miesięcy zsyłania plag na mieszkańców ziemi i prorokowania dwóch świadków Bożych.Wtedy na ziemi nie będzie już 144 000 , którzy będą w niebie u Boga a naród wybrany będzie na pustyni .

Objawienie Isusa

Rozdział 9:

(4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

To będą zwycięzcy nad Bestią , kórzy wygrają sobie zbawienie i nieśmiertelność swoim wyborem z powodu którego poniosą oni śmierć .

Objawienie Isusa

Rozdział 14:

(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

Otrzymane zrozumienie Ewangelii dla ludzi z innych narodów spowoduje ich wytrwanie w Przykazaniach i wierze Isusa aż do śmierci .Słowa proroctwa nazywa ich „świętymi”.

Tak według mojego zrozumienia wygląda ta pozorna sprzeczność pomiędzy 144 000 a tymi właśnie świętymi z innych narodów , którzy zostaną również w jakiś sposób , podobnie jak 144 000, oznaczeni przez Boga pieczęcią aby omijały ich plagi spadające na resztę ludzi niechcących się podporządkować i oddać chwały Bogu .To wydaje się sensowne że Bestia będzie miała swoją pieczęć na swoich wyznawcach i podobnie Bóg oznaczy swoich wiernych świętych swoją pieczęcią aby na przykład aniołowie będący wykonawcami Bożych wyroków mogli rozróżnić PRAWYCH od LEWYCH.

Pieczęć ta zatem wydaję się być również i dla ich bezpieczeństwa gdy dojdzie do wytracenia przez aniołów Bożych 1/3 mieszkańców ziemi !

Zatem pieczęć 144 000 sług Bożych z plemion Izraela a pieczęć świetych z innych narodów którzy poniosą śmierć z rąk Bestii podczas 42 miesięcy to dwie INNE pieczęcie .

To się będzie działo podczas 42 miesięcy , kiedy to Bóg uczyni swoich dwóch świadków prorokami z wielką mocą .

Objawienie Isusa

Rozdział 11:

(1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą.

(2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

Mamy podany ten czas – 42 miesiące władzy Bestii nad narodami ziemi oraz prześladowań ludzi wiernych Bogu. Na ten czas również Bóg uczyni ze swoich dwóch świadków , proroków z poteżną mocą , którzy będą prorokować w Jego Imieniu oraz składać zeznania z prawdziwej niezakłamanej historii nieba i ziemi . Zapewne Bóg będzie do nich przemawiał tak jak do starożytnych proroków co mają na bieżąco mówić do mieszkańców ziemi .

(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

(4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.

(5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę.

(6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.

To będą ludzie , którzy będą dobrze znać historię buntu szatana oraz takie detale o których nie wiemy w dodatku obdarzeni mocą i napełnieni Duchem Bożym . Bestia będzie publicznie oskarżać Boga oraz tych którzy mieszkają w niebie a dwaj prorocy będą publicznie odpowiadać i napominać mieszkańców ziemi aby się opamiętali i oddali cześć Bogu zamiast bestii.W tym celu będą nawet mogli spowodować żeby deszcz nie padał , zamieniać wodę w krew i dotknąć ziemię jakąkolwiek plagą jaką zechcą i ilekroć zechcą .

Możemy sobie wyobrazić jak będą nie lubiani i niechciani przez mieszkańców ziemi , którzy będą woleli trwać w swym uporze zamiast poddać się Bogu , szczególnie że Ewangelia o Królestwie będzie już znana WSZYSTKIM na ziemi bez wyjątku !

Zatem wszyscy , którzy będą oddawać pokłon Bestii i przyjmować jej pieczęć to będą świadomi wrogowie Królestwa Bożego i zasad jakie będą w nim obowiązywać czyli Prawo Boże w tym najważniejsze Przykazania , które będą jego konstytucją !

Sami widzimy że to że my chcemy żyć w takim świecie nie oznacza że WSZYSCY tego pragną .My oraz ci którzy wybiorą Boga i Syna jesteśmy w ogromnej mniejszości względem liczby populacji ziemi czyli ok 7 miliardów .

Większość ludzi będą uparcie odmawiać oddania czci i chwały Bogu po oficjalnym ogłoszeniu Ewangelii i ostrzeżenia przed wzięciem pieczęci Bestii.

Na ziemie zaczną spadać plagi ku skorygowaniu postępowania mieszkańców ziemi .

Objawienie Isusa

Rozdział 8:

(7) I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa.

(8) I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew,

(9) I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu.

(10) I zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.

(11) A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały.

(12) I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc.

(13) I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić.

Spadają 4 plagi Boże na ziemię i zostaje wydane ogłoszenie przez orła lecącego środkiem nieba że nastąpią TRZY BIADA aby przygotować mieszkańców ziemi na nadchodzące jeszcze gorsze plagi i aby ugiąć ich karki przed Bogiem ponieważ wtedy i tylko wtedy jak odwrócą się od swych uczynków niezgodnych z Przykazaniami mogą ocalić życie .W przeciwnym razie czeka ich śmierć !

Prorokujący w tym samym czasie dwaj świadkowie z pewnością będą potwierdzać Bożą wolę jako natchnieni Duchem prorocy Boga Najwyższego .

Objawienie Isusa

Rozdział 9:

(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.

(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi.

(4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

(5) I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka.

(6) A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie

Szarańcza z Otchłani będzie omijać ludzi wiernych Bogu i nie stojących po stronie Bestii a resztę będzie dręczyć przez 5 miesięcy .

Po tej pladze następuje koniec PIERWSZEGO BIADA .

12) Jedno „biada minęło; oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne „biada”.

Zostają uwolnieni 4 aniołowie aby zabić 1/3 ludzi – to będzie ok 2 miliardów!

  • Aż tylu ludzi nie wyciągnie wniosku z poprzednich plag i nie ugnie kolan przed Bogiem aby ocalić swoje życie . Nie przyjmą Ewangelii i nie nawrócą się do przestrzegania Przykazań , które będą Prawem podstawowym Królestwa Bożego . Będą wierzyć Bestii i jej bluźnierstwom zamiast Bogu i Jego dwóm prorokom.

(13) I zatrąbił szósty anioł; i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos,

(14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem.

(15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.

Tacy to zagrożenie dla bezpieczeństwa prawych ludzi , którzy będą żyli w pokoju w Królestwie Bożym !

(18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi.

Jednak co się dzieje dalej po tym na ziemi ?

(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić,

(21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Wyobraźmy sobie sytuacje w Królestwie Bożym .Jest zima , mróz , puka do waszych drzwi człowiek i prosi o nocleg ponieważ jest w podróży . Czy przyjąłbyś takiego do domu nie będąc pewnym że nie okradnie ciebie podczas snu albo jeszcze gorzej nie zabije ciebie a żony nie zgwałci lub jeszcze gorzej postąpi z twoimi dziećmi ? Czy teraz w tym świecie byś tak uczynił ?

Dlatego w Królestwie Bożym muszą się znaleźć ludzie absolutnie pewni , którzy będą przestrzegać Przykazań i będą chcieli ,zamiast woleć UMRZEĆ od plag Bożych niż żyć pod PRZYKAZANIAMI .Dlatego takich Bóg do nowego świata nie wpuści właśnie ze względu na bezpieczeństwo porządnych prawych ludzi chcących żyć w pokoju i dobrobycie pod Prawem Bożym i panowaniem sprawiedliwego Króla Syna Bożego Isusa Mesjasza.

Kąkął musi być wybrany spośród pszenicy i wrzucony do ognia .Bez tego ani rusz .Nasienie węża i Bestia o tym wiedzą i chcą pociągnąć za sobą jak najwięcej ludzi i nie będzie to wcale takie trudne ponieważ większość nie będzie chciała żyć w Królestwie i wybierze świadomie z pełną wiedzą TEN ŚWIAT i jego bezbożność .

Z tego również powodu dwaj świadkowie głoszący Prawdę Bożą nie będą lubiani przez ogromną większość mieszkańców ziemi . Ludzie będą ich uważali za wrogów i ku Bestii będą kierować swoje nadzieje ponieważ ci dwaj prorocy dadzą nieźle popalić TEMU ŚWIATU poprzez plagi . Przez 42 miesiące NIKT nie będzie mógł wyrządzić im szkody aż do czasu wyznaczonego przez Boga kiedy złożą swoje świadectwo/zeznanie .Kiedy czas na skruchę i opamiętanie dobiegnie końca Bestia zabije dwóch świadków ku ogromnej uciesze bezbożnego świata .

Objawienie Isusa

Rozdział 11:

(7) A gdy skończą swoje zeznania, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój, zwycięży i ich zabije.

(8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.

(9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich zwłoki przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich zwłok w grobie.

(10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi.

Chwila radości ze ZŁUDNEGO zwycięstwa nie będzie trwała jednak długo …

Dwaj świadkowie po trzech dniach zmartwychwstaną i na oczach całego świata wstąpią do nieba.Zapewne będzie to filmowane na żywo przez internet .

(11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.

(12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.

Powstaje wielkie trzęsienie ziemi w którym zginie 7 tysiecy ludzi a pozostali PRZERAŻĄ się i oddadzą cześć Bogu i zachowają przez to życie .To będzie ostatnia deska ratunku dla ludzi , którzy zobacza że Bestia jednak kłamała i wobec potęgi Boga Najwyższego , który nawet wzbudza z martwych i to na oczach całego świata nie ma ŻADNEGO innego wyjścia jak się podporządkować albo zginąć !

Ten strach przed Bogiem ocali ich życie !

I wtedy kończy się DRUGIE BIADA .

(14) Drugie „biada” minęło; oto nadchodzi szybko trzecie „biada”.

Zatem widzimy że „dwa biada” przypadają na okres 42 miesięcy władzy Bestii , prorokowania dwóch świadków oraz plag Bożych sześciu trąbiących aniołów z rozdziałów 8 i 9 .

Po zmartwychwstaniu dwóch świadków trąbi siódmy anioł i nadchodzi „TRZECIE biada” !

(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.

(16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu,

(17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;

(18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

(19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

Bóg przejmuje władzę wraz z Synem w momencie gdy trąbi siódmy anioł !

Kończy się władza 42 miesięcy Bestii nad ziemią i zaczyna się czas straszliwej i słusznej zapłaty dla Bestii , fałszywego proroka , nasienia węża i ludzi mających pieczęć Bestii oraz oddających jej cześć .

Kara za całokształt twórczości Bestii i nasienia węża wraz z okresem ostatnich 42 miesięcy i odpłata za przelaną krew pomordowanych świętych , którzy zostali ścięci za odmowę wzięcia pieczęci Bestii co oznaczało bycie zdrajcą tego świata i jego lewicowych wartości ale w oczach Boga będzie to oznaczać DOBRY WYBÓR i każdy kto takiego wyboru dokona zostanie przez to ZWYCIĘZCĄ i uzyska życie wieczne !

Nadchodzi trzecie i ostatnie BIADA !

Objawienie Isusa

Rozdział 15:

(1) I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży.

Siedmiu aniołów z ostatnimi plagami Boga spadną na ziemie i jej mieszkańców oddających pokłon Bestii i mających jej pieczęć/znamię. W tym czasie dusze świętych , którzy zostali ścięci będą już bezpieczne aby lada moment zmartwychwstać po dopełnieniu się ostatecznego gniewu Bożego !

(2) I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże.

(3) I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów;

(4) Któż by się nie bał ciebie, Panie i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje.

Otwiera się świątynia Boża w niebie:

(5) A potem widziałem, i oto otwarła się w niebie świątynia Namiotu Świadectwa,

(6) I wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami.

(7) A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków.

(8) I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy jego, i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów.

Ze świątyni wychodzi siedmi aniołów Bożych , którzy dostają od jednego z cherubów siedem czasz ostatecznego gniewu Bożego .

Objawienie Isusa

Rozdział 16:

(1) I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i Wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię.

Aniołowie dostają polecenie aby wylać gniew Boży na ziemię .

Przypomnę że będzie to czas już po zmartwychwstaniu dwóch świadków i 42 miesiącach władzy Bestii .

(2) I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię Bestii i oddających pokłon jej ikonie.

(3) A drugi wylał czaszę swoją na morze; i przemieniło się w krew jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie, żyjące w morzu, zginęło.

(4) A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód; i przemieniły się w krew.

(5) I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał;

(6) Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew; zasłużyli na to.

(7) I usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy.

(8) A czwarty wylał czaszę swoją na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem.

(9) I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie opamiętali się, by mu oddać chwałę.

(10) A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki.

(11) I bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie opamiętali się w swoich uczynkach.

Ludzie oddający cześć Bestii i mający jej znamię/pieczęć będą wiedzieli że to Bóg stoi za plagami ostatecznego gniewu , tak jak wiedzieli podczas poprzednich siedmiu plag w czasie prorokowania dwóch świadków LECZ POMIMO TEGO nie będą chcieli oddać Bogu chwały i zmienić swych ZŁYCH uczynków !

Ciężko to sobie nawet wyobrazić że w obliczu takich nieszczęść NIE OPAMIĘTAJĄ się i nie przerażą tylko na dodatek będą ubliżać i bluźnić Bogu , który może w każdej chwili zatrzymać te plagi i ocalić im życie pod warunkiem zaprzestania swych grzechów i uznania władzy Boga !

To pokazuje wyraźnie że nie nadają się oni do życia w Królestwie Bożym i będą woleli zginąć niż TYLKO i wyrazić DOBRĄ chęć i zrobić choć JEDEN krok ku Bogu aby ocalić życie a przecież Bóg może uleczyć nawet tak bardzo poranione dusze !

Nie ! Wręcz przeciwnie ,ci ludzie będą woleli umrzeć tak jak nasienie węża niż się nawócić do Boga….

Ostanimi z ludzi którzy oddadzą chwałe Bogu będą ci kórzy to zrobią po zmartwychwstaniu dwóch świadków ,o innych kórzy by to uczynili później Słowa proroctwa nie wspominają !

To świadczy jakie ZŁO oddające cześć Bestii pozostanie na ziemi po 42 miesiacach prorokowania dwóch świadków i że Bóg ma całkowitą rację co do oczyszczenia ziemi z takich ludzi wybierających świadomie ZŁO zamiast DOBRA !

I wtedy nastąpi zwołanie wszystkich królów narodów na wojne w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego .

(12) A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca.

(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy Bestii, i z ust fałszywego proroka;

(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

Tutaj szczegóły dotyczące tego dnia :

„Ów wielki dzień Boga Wszechmogącego” .

Gdy siódmy anioł wylewa swoją czasze w powietrze następuje potężne trzęsienie ziemi , tak wielkie jakiego jeszcze nigdy nie było na ziemi :

(17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.

(18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie.

(19) I podzieliło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o Wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.

(20) I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było.

(21) I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka.

To samo wydarzenie mamy opisane w rozdziale szóstym !

Objawienie Isusa

Rozdział 6:

(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew,

(13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;

(14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.

(15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich,

(16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie,

(17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Dodam tylko dla porządku że tu nie chodzi o wydarzenia poprzedzające znak Isusa z rozdziały 24 Mateusza .To będą dwa różne zdarzenia , różniące się diametralnie jak chociażby zwinięciem kopuły nieba !

Nadchodzi Ów wielki dzień Boga Wszechmogacego – dzień gniewu Boga i gniewu Baranka czyli Syna Bożego Isusa Chrystusa powracającego z wielką armią już przygotowanych 144 000 !

Firnament nieba zostaje zwinięty , zrolowany jak zwój księgi .Wszystkie góry zostają poruszone , ziemia się trzęsie a wyspy znikają zapewne z powodu ogromnych fal tsunami spowodowanych ogromnym trzęsieniem ziemi .Miasta , wielkie metropolie budzące obecnie podziw wśród narodów zostają zniszczone dosłownie jak mówi proroctwo „legną w gruzach” .Wszyscy się ukrywają w schronach , w jaskiniach i skałach górskich jednak to im nie pomoże i będą musieli stawić się do Doliny Sądu w ten wielki Dzień Boga Wszechmogącego jak mówią proroctwa .

Wojska wszystkich władców tego świata wraz z nimi , namawiani przez demony przybędą do ziemi izraelskiej ,aby powstrzymać Syna Bożego mającego wprowadzić Lud Boży do ziemi obiecanej ,nie przeczuwając że to sam Bóg ich tam zgromadził by wywrzeć na nich wszystkich swoją zemstę i odbyć sąd .

Micheasza

Rozdział 4:

(11) Lecz teraz zebrały się przeciwko tobie liczne narody, mówiąc: Niech będzie zhańbiona, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu!

(12) Lecz oni nie znają zamysłów Pana i nie rozumieją jego PLANU, że zebrał je jak snopy na klepisku.

(13) Wstań i młóć, córko syjońska, gdyż zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi.

Córka syjońska , oblubienica Baranka , która zostanie przygotowana przez Boga aby mogła zdeptać wiele ludów i podporządkować narody Panu wraz ze złotem całej ziemi a następnie rządzić laską żelazną wszystkimi ludami .

Objawienie Isusa

Rozdział 19:

(6) I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Wysławiajmy Pana! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący objął panowanie.

(7) Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się;

(8) I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.

(9) I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.

144 000 , którzy zostaną porwani do Boga będą u Niego przygotowywani i szkoleni przez czas trwania wszystkich plag i rządów Bestii i przed wielkim dniem Boga Wszechmogącego zostaną oddani pod rozkazy Syna Bożego jako Jego królowie oraz wojsko które będzie brało udział w odzyskaniu ziemi z rąk szatana , Bestii i nasienia węża oraz zgładzenia wszystkich tych którzy nie są zapisani w Księdze Żywota Baranka i oddają cześć Bestii i mają jej pieczęć na czole lub prawej ręce – to będzie bluźniercze imię obliczone z 666 .

To oficjalne w niebie wydarzenie wyznaczenia 144 000 do przyszłych funkcji królewskich jest nazwane „weselem Baranka” a oblubienica to właśnie 144 000 wykupionych z ziemi mających wypisane Imię Boga i Baranka na swych czołach .

Objawienie Isusa

Rozdział 14:

(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.

Objawienie Isusa

Rozdział 19:

(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

(12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.

(14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.

(15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.

(16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,

(18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię Bestii i oddawali pokłon ikonie jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

(21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Tak właśnie zakończy się pobyt ,Bestii i fałszywego proroka na ziemi a wszyscy pozostali zostaną zabici i ptaki zjedzą ich ciała – „ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.”

Szatan natomiast zostanie schwytany i uwięziony na 1000 lat w Otchłani nim dołączy do reszty buntowników buntu przeciwko Bogu Wszechmogącemu , którego był ojcem .

Objawinie Isusa

Rozdział 20:

(1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.

(2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

(3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Wtedy nadejdzie czas na pierwsze zmartwychwstanie wszystkich tych którzy głosili Słowo Boże i składali świadectwo o Isusie jak prorocy czy męczennicy za Prawde na przestrzeni wieków , których” krwią jest pijana wielka Nierządnica” oraz tych którzy nie oddali pokłonu Bestii i nie przyjęli jej pieczęci .

(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu Bestii ani ikonie jej i nie przyjęli pieczęci na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

(5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

(6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

Ci wszyscy mający udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu uzyskają już życie wieczne i będą się nim cieszyć przez 1000 lat Królestwa a później tak jak 144 000 przejdą oni do dalszego nieskończonego życia wiecznego gdy Bóg uczyni nową ziemie i niebo , bez konieczności Sądu Ostatecznego podczas którego odbędzie się drugie zmartwychwstanie .Należy wspomnieć że śmierć w Królestwie Bożym będzie i ludzie będą się rodzić i umierać w wieku 120 lat bez żadnych cierpień i chorób – po prostu gdy nadejdzie ich czas to zasną i obudzą się dopiero na Sąd Ostateczny.

(11) I widziałem wielki, biały tron i Tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.

(12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

(13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

(14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.

(15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Śmierć zostanie unicestwiona na wieki i już jej nie będzie a wszyscy umarli na przestrzeni wieków zostaną osądzeni na podstawie swych uczynków zapisanych w księgach przed Bogiem i albo czeka ich życie wieczne lub wieczna śmierć . Sprawiedliwość Boga NIKOGO nie ominie , jednych szybciej innych później i tak każda dusza urodzona kiedykolwiek z ciała na ziemi dostanie swoją zapłatę od Pana Boga Wszechmogącego . A wielu umarło dobrze czyniąc całe życie będąc w niewiedzy ale ich geny Boże spowodowały że dokonywali właściwych wyborów i WYBIERALI DOBRO i nagroda ich nie minie .

Teraz małe podsumowanie drodzy braci i siostry .

Bóg jest sprawiedliwy i cały sąd jaki zaplanował i nam ujawnił w swoim Słowie jest jak najbardziej słuszny .Sami widzimy co się dzieje i dokąd zmierza TEN ŚWIAT i jak wielkiej ilość ludzi to nie przeszkadza a są wręcz gotowi przysłowiowo się pokroić aby tylko TEN ŚWIAT bez Prawa Bożego mógł trwać nadal . Widać to aczkolwiek jeszcze nie tak wyraźnie na przykładzie szczepień na COVID , które to zastrzyki ludzie sobie dają wstrzykiwać w nadziei że ten świat będzie dalej trwał i beztroska ignorancja na Boga może tak trwać i trwać a i tak na ‚ łożu śmierci’ każdy zaczyna myśleć o Bogu …i zdaje sobie sprawę że NIC o Nim nie wie !

Po przeanalizowaniu Słów proroctwa w tym artykule nie żadnej mowy o jakiekolwiek oskarżenia wobec Boga za to czego jeszcze nie zaczął robić ! A takie oskarżenia już się pojawiają i można je znaleźć na wielu stronach internetowych wrogów Boga i Syna , których zadaniem jest sianie fermentu i zgorszenia wśród poszukujących Prawdy .Do tego liberalna lewicowa wszechobecna w mediach tylko sprawia wrażenie że musimy ICH tolerować.

Nie ! Nie musimy a nawet nie możemy tolerować ich uczynków takich jak PEDOFILIA i TORTURY połączone z gwałtem i śmiercią w okropnych męczarniach niewinnych biednych maleństw w wieku od kilku miesiecy wzwyż !!!

Nie bójmy się być inni niż wszyscy i NIGDY milcząco nie zgadzajmy się z poglądami LEWICY gdy uczestniczymy w jakiejś konwersacji .Co wam zrobić mogą ? Najwyżej was wyśmieją i to tylko świadczy o ich ignorancji a może i w głębi serca skłaniają się ku lewej stronie .To się okaże ponieważ Bóg każdego podda próbie .Pomyślcie i przeanalizujcie sobie ile Wy drodzy bracia i siostry mieliście prób . Zastanówcie się dobrze i przemyślcie jak Bóg Was wypróbował i przetopił w ogniu cierpienia aby uzyskać tak twardą i nieugiętą stal !

Ziemie i jej mieszkańców czeka oczyszczający sąd Boży , który Syn Boży nazwał ” godziną próby” .To wszystko musi się wydarzyć ponieważ bez tego nie ma szans na DALSZY etap planu Bożego dla swych wszystkich stworzeń na życie wieczne w pokoju , dobrobycie i szczęściu .

Bóg chce zamieszkać z ludźmi i dać im wszystko co tylko stworzy Jego nie mający żadnych limitów umysł .Dać taką moc by mogli również tworzyć jak ich Ojciec a do tego trzeba dojrzeć na co nie pozwolił skutecznie przez ostanie tysiąclecia szatan.Nie tylko dla ludzi ale i dla tysięcy istot anielskich rozwój został zahamowany przez ten niewyobrażalnie ZŁY bunt szatana przeciwko Bogu !

Syn Boży dał nam wskazówkę jaką moc twórczą na podobieństwo swojej przygotował Bóg dla człowieka :

Ewangelia Mateusza

Rozdział 21:

(19) I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo.

(20) I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili: Jakże prędko uschło figowe drzewo!

(21) A Isus, odpowiadając, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: Wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak.

(22) I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.

Szatan bardzo to opóźnił ale jego czas się kończy i jak widzicie na swoim przykładzie NICZEGO nie udowodnił z zarzutów wobec człowieka oraz NICZEGO dobrego nie zrobił zarówno dla ziemi i nieba !

Widzimy co się dzieje na ziemi a wraz z pojawieniem się internetu coraz więcej zbrodni szatana i nasienia węża ogląda światło dzienne .Wielu ludzi się z tym nie zgadza ale wielu również to nie przeszkadza lub najzwyczajniej w nie jeszcze nie wierzy .Dwóch świadków Boga będzie ujawniać wszystkie zbrodnie szatana i jego aniołów zarówno te dawne jak i te nowsze – masowa PEDOFILIA nasienia węża także będzie ujawniona i wielu ludziom to nie będzie przeszkadzać i jak wiemy z proroctwa będą trwać w oporze i trzymać się po LEWEJ stronie Bestii.

Mamy żałować TEN ŚWIAT którego jednym z największych marzeń jest LEGALIZACJA PEDOFILII i bezkarne mordowanie ludzi miłujących Boga i Syna Bożego ?!

NIGDY !!!

Bóg NIE TOLEROWAŁ uczynków mieszkańców Sodomy i Gomory i zniszczył te miasta ogniem z nieba .A uczynki obecnego ŚWIATA są ponad 100 razy bardziej ZŁE niż tamtych ludzi , którzy zaczęli wtedy praktykować homoseksualizm a wiemy że prowadzi on do PEDOFILII !

Bóg zdusił ZŁO w zarodku .

Mamy żałować obecnych buntowników wobec tak wielkich planów Boga naszego o których nawet jeszcze nie mamy pojęcia poza mglistym wyobrażeniem jak może wyglądać nasze WIECZNE życie ?!

Powtórzę WIECZNE życie z TWÓRCZYM umysłem na podobieństwo Bożego !

Śmierć wszystkich którzy świadomie sprzeciwiają się woli Boga wobec ziemi i nieba jest jak najbardziej słuszna i NIEZBĘDNA !

Jeżeli to rozumiesz i akceptujesz to znaczy że dokonałeś JUŻ wyboru i stoisz MUREM za Bogiem i Synem.Bóg z Synem nazywają takich BŁOGOSŁAWIONYMI i taka wierność zostanie wynagrodzona .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 12:

(30) Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza.

Jeżeli jeszcze uważasz że to wszystko MOŻE nie być Prawdą ale czytasz tak ‚na wszelki wypadek’ i rozumiesz ale się wachasz to pomódl się do Boga w TEJ CHWILI i dokonaj wyboru TERAZ zaczynając przestrzegać wszystkich 10 Przykazań Bożych stając po właściwej stronie w tej wojnie .

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(16) Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny ALBO gorący!

(19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i opamiętaj się.

To jest śmiertelnie poważna sprawa ponieważ od tego zależy Twoje , nie moje , ŻYCIE WIECZNE jako DOSKONAŁY człowiek uczyniony na obraz Boży !!

Czy to do Ciebie dociera ?? – NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO SAMEGO BOGA WSZECHMOGĄCEGO !!!

Napisano w ziemi Arzareth 17 i 18 dnia oraz 23 i 24 dnia jedynastego miesiąca.

One thought on “Świadomy wybór – Dobro czy zło – część druga .”Godzina próby na cały zamieszkany świat”

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: