Narastający Wielki Ucisk znakiem coraz bliższego wypełnienia obietnicy Bożej.

Przez ten tydzień czytałem przed snem Księgę Wyjścia aby przypomnieć sobie wyzwolenie z niewoli nasienia węża w Egipcie naszych przodków… i dotarłem wczoraj do rozdziału 19 z bardzo ciekawymi Słowami z ust Boga .

Ale najpierw Słowa Boże z proroctwa Micheasza , które NAJDOBITNIEJ spośród reszty proroctw mówią nam że bliskie już wyzwolenie Izraela czyli Słowian nastąpi przy użyciu przez Boga niezwykłej mocy Jego i to na oczach całego świata !

Księga Micheasza

Rozdział 7:

 1. Zobaczycie jak za dni twojego wyjścia z Egiptu niezwykłe dziwy .
 2. Zobaczą to również narody i mimo całej swojej potęgi poczują się upokorzone , położą dłoń na swoich ustach , a ich uszy ogłuchną.
 3. Proch zlizywać będą jak węże , czołgając się po ziemi .Będą przerażeni w swoich schronach .Popadną w obłęd z powodu Pana , naszego Boga , i zaczną odczuwać strach przed tobą.

Dobitne , konkretne i niesamowicie pokrzepiające !

Teraz wróćmy do Księgi Wyjścia

Rozdział 19:

(1) Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej, przybyli na pustynię Synaj.

(2) Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na PUSTYNIE Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry.

(3) A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Synom izraelskim:

(4) Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie.

(5) A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia.

 1. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim.

Bóg przyprowadził Izraelitów na PUSTYNIE Synaj .Synaj inaczej Horeb to święta góra Boża.

Bóg powiedział w wersie 4 :

„Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie.”

Przeczytajcie te Słowa Boga Ojca powoli ważąc każde i to kilkakrotnie .

Teraz przeczytajmy proroctwo Objawienia Isusa z rozdziału 12 ;

(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.

 1. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

Również mamy użyte porównanie do „skrzydeł orlich” co oznacza że to Bóg CAŁKOWICIE JAWNIE podobnie jak dawniej z Egiptu wyprowadzi swój lud przy użyciu swojej mocy .

Mamy podane że to Bóg wraz z Synem zaprowadzą Słowian czyli Izraelitów na pustynie i BARDZO wielu wskazuje że to MOŻE i raczej będzie ta sama pustynia pod Synajem co ponad 1800 lat temu !

To jest wielce prawdopodobne i niezwykle logiczne skoro przymierze ma zostać odnowione . Nie pisze że obecnie jest zerwane ponieważ nasza niewola jest CZĘŚCIĄ tego przymierza .

Bóg prowadząc wtedy naszych przodków na pustynie Synaju szedł w obłoku za dnia przed i za maszerującymi Izraelitami a w słupie dymu nocą . Tak samo ma być i tym razem !

Księga Micheasza

Rozdział 2:

(12) Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie to gwarny tłum ludzi.

 1. Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele.

Król Izraela czyli Syn Boży Isus Chrystus a na czele będzie sam Bóg Ojciec !

Tak to Bóg cudownie zaplanował co potwierdza nam również 2 Ezdrasza w rozdziale 13:

(37) I on Syn mój będzie gromił narody za ich bezbożność, (to symbolizowała burza)

(38) i zgani ich wprost w ich twarze, złe myśli i tortury, którymi będą męczeni (co symbolizowały płomienie) i zniszczy ich bez wysiłku przez prawo (które symbolizował ogień).

(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa,

(40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków  wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi.

(41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała,

(42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi.

(43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat,

(44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli.

(45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth.

(46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie,

(47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju.

Zachęcam was serdecznie bracia i siostry do PONOWNEGO przeczytania o wyjściu Izraela z Egiptu od rozdziału pierwszego

http://www.bibliamesjanska.com/Wj/1.html

Coraz większy ucisk jaki przeżywał Naród Wybrany i jego modlitwy do Boga spowodowały akcje ratunkową Boga . Nasza coraz większa wiedza i świadomość CZASU w jakim TERAZ jesteśmy czyli Wielkim Ucisku da owoc zrozumienia .

Księga Wyjścia

Rozdział 2;

(23) Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga.

(24) I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem.

 1. I wejrzał Bóg na Izraelitów: Bóg ujął się za nimi.

TERAZ my drodzy bracia i siostry jako świadomi – nie głusi i nie ślepiIZRAELICI , których Bóg pouczył , dał zrozumienie i sprawił że MOGLIŚMY zostać poddanymi Baranka Isusa Mesjasza poprzez nasze narodzenie na nowo MUSIMY modlić się za Naród Wybrany!

Na nas spoczywa obowiązek SZCZERYCH – nie obłudnych – modlitw do Ojca o skrócenia tych dni .

2 Ezdrasza

Rozdział 2:

(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!

Przeanalizujmy dobrze ten werset ze Słowami Boga.

Kto ma prosić i modlić się o skrócenie dni ?

Ci którzy wiedzą o CO proszą , DLACZEGO skrócenie dnie jest absolutną koniecznością oraz …CZYM jest zapłata Królestwa dla tych , którzy CZUWAJĄ aby być gotowym na :

Ewangelia Mateusza

Rozdział 24:

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Jako pierworodni zrodzeni przez Słowo prawdy musimy wytrwać do końca , którym dla nas jest ..skrócenie tych dni !

(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Kto ma rozumieć ten zrozumie i …uwierzy i będzie błogosławiony jak powiedział nasz Król Syn Boży Isus:

Ewangelia Jana

Rozdział 20:

29) Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

(30) I wiele innych cudów uczynił Isus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;

 1. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Isus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

Ewangelia Jana

Rozdział 1:

(12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,

(13) Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

(14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

1 List Jana

Rozdział 3:

(1) Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.

(2) Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

 1. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.

https://arzareth.home.blog/2020/07/17/blogoslawieni-czystego-serca-poniewaz-oni-boga-ogladac-beda/

Zatem czuwajmy bracia i siostry i codziennie na kolanach za całego serca módlmy się do Ojca o skrócenie tych dni i ratunek dla naszych braci i sióstr , którzy idą wprost na rzez . Prośmy Boga aby wejrzał na swoją obietnice i …uświęcił swoje święte Imię !

Błagajmy Boga aby nas stąd zabrał wedle obietnicy zapłaty Królestwa aby :

2 Ezdrasza

Rozdział 2:

(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

(36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka.

(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa NIEBIAŃSKIEGO.

(38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani

(39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana.

(40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana.

(41) Zupełna jest liczba dzieci twoich, których pożądałeś. Błagaj moc Pana, aby lud twój, który został wezwany na początku, mógł być uczyniony świętym.

List Jakuba

Rozdział 1:

(17) Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.

 1. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo, prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.

Zatem nabierzmy otuchy , prośmy Ojca o siły do dalszej walki albowiem już niedługo zacznie się wykonywać nasze przeznaczenie zgodnie z Planem Boga naszego ….ale do tego czasu PAMIĘTAJMY :

2 Ezdrasza

Rozdział 2:

(24) Wstrzymaj się i bądź cichy mój ludu, ponieważ twój odpoczynek nadejdzie.

Nie oczekuje że każdy zrozumie co się OBECNIE dzieje – jest coraz gorzej i będzie .Nikt chyba nie spodziewał się że Wielki Ucisk zacznie się tak niewinnie i tak stopniowo będzie wprowadzany .Teraz mamy nakaz noszenia masek w” strefie publicznej’ … Co następne ? Strefa „prywatna?!

Na własnym podwórku a z czasem i w domu ?

Latające drony szpiegujące ludzi na ich własnych podwórkach czy balkonach ?

Montaż kamer w domach prywatnych i mieszkaniach a wszystko w imię BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ?

Wczoraj ogłosili że są już pierwsze domy izolacji w Polsce dla ‚chorych ‚ na nieistniejącego wirusa i o niego ‚podejrzanych’ czyli tzw kwarantanna! Czym to pachnie ? Obozami zagłady – zamiast gazu respiratory ! Oczywiście dla naszego dobra ! Do tego dochodzi aplikacja „Protect Go” .

To jest nic innego jak METODY nazistowskie z czasów 2 wojny światowej !

Tylko sprytnie ukryte za fasadą współczesnego ogłupienia ludzi do granic możliwość poprzez wieloletnie rozprężenie i prowadzone ‚ciche ludobójstwo’, które WKROCZYŁO w fazę ostatecznego wykonywania . Widzicie podobieństwo – ostateczne rozwiązanie kwestii ludzkiej ! Tak to można nazwać .

Przypomnijmy sobie proroctwo w którym NASZ Bóg mówi nam wprost oraz Sam odwołuje się do Egiptu przyrównując do niego obecnych naszych oprawców z nasienia węża światowego żydostwa .

2 Ezdrasza

Rozdział 15:

(10) Oto lud mój jest prowadzony jak stado do rzeźnika; ja już nie pozwolę im dłużej żyć w ziemi Egiptu,

(11) ale ich wywiodę ręką mocną i ramieniem wzniesionym i uderzę Egipt plagami, jak poprzednio, i zniszczę całą jego ziemię.”

(12) Niech rozpacza Egipt i jego fundamenty z powodu plagi wyroku i kary, które Bóg na niego sprowadzi.

Teraz to stało się jasne że Żydzi sami nie uznają się za naród jako taki w zrozumieniu biblijnym tylko jako zlepek genetycznego skażonego genami szatana i aniołów hybryd których trzon stanowi Edom i podlegli mu Chazarowie razem z resztą przeklętych plemion Kaananu i Bóg wie kogo jeszcze ,odrzucających Boga i Syna i śmiertelnie nienawidzących ludzi prawych czyli Niewiasty i reszty jej potomstwa przeciwko którym wystąpili używając oszustwa COVID 19!

To jest Wielki Ucisk który ONI nazywają DEPOPULACJĄ. Reżim technologiczny NOWEJ RZECZYWISTOŚCI jest tylko ŚRODKIEM do osiągnięcia przez nich tego celu . Jeżeli to będzie trwało nadal to co nas czeka ?

Maski we własnym domu ? Codzienne przyjmowanie ‚lekarstw’ z dozownika na naszej własnej ścianie co potwierdzi elektronika w naszym własnym domu – oczywiście dla naszego bezpieczeństwa ?! Pilnujące tego wszystkiego drony czyli demony w metalowych stelażach?!

Popuściłem trochę wodze fantazji ale sami powiedzcie – czy ONI nie są do tego zdolni ? Czy by tego nie chcieli ….Rasa panów i słowiańskie bydło ??

To słowa ich własnych PRZEWODNIKÓW czyli rabinów !

Ludzie nie chcą o tym nawet słyszeć …bo to narzekanie i straszenie .

Dlatego Bóg skróci te dni i ZNISZCZY oszustwo aby zaprowadzić JAWNY sąd nad nasieniem węża i bogami tego świata – aby każdy mógł świadomie opowiedzieć się po DOBREJ lub ZŁEJ stronie .

Bóg i Syn czy szatan i Bestia !

My już dokonaliśmy świadomego wyboru i dlatego MOŻEMY JUŻ TERAZ i MUSIMY stać po stronie Boga i stoimy z CHĘCIĄ bo Go miłujemy i poddaliśmy się Jego Synowi Isusowi Chrystusowi .

Pamiętajmy – żadnej formy MIECZA – porwanie i wyzwolenie Narodu Wybranego przyjdzie TYLKO i WYŁĄCZNIE za sprawą Boga i Syna . Naszą jedyną walką o Prawde jaką toczymy obecnie to słowa naszego świadectwa prawdy jakie piszemy i publikujemy lub gdy głosimy CHĘTNYM słuchaczom , których Bóg pobudził aby CHCIELI wysłuchać Ewangelii o Królestwie .

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

 1. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.

Drugą formą walki jaką toczymy OBECNIE jest walka o nasze zbawienie .Walkę tą toczymy będąc wykonawcami Słowa Bożego z Jego Przykazaniami i w ten sposób pełnimy wole Ojca naszego .

https://arzareth.home.blog/2019/12/14/przykazania-naszym-orezem-w-walce-z-tym-swiatem-o-zycie-wieczne/

Posłuszeństwo wobec Przykazań i walka przez to z tym światem zapewni nam dostęp do :

Objawienie Isusa :

Rozdział 2:

 1. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.

Napisane 23 dnia 8 miesiąca ku pokrzepieniu i wzmocnieniu wszystkich stojących po stronie Boga i Syna – po prawicy- w dobie narastającego Wielkiego Ucisku .

Reklama