Ponowne narodzenie- wyjaśnienie Syna Bożego naszego Króla i Nauczyciela czym jest nawrócenie do Boga.

Ewangelia Jana

Rozdział 1:

12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,

(13) Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

Ci którzy ‚przyjęli’ Syna Bożego to ci wszyscy  którzy uwierzyli że wyszedł On od Boga jako Jego pierworodny Syn , który został  zrodzony poprzez Ducha Bożego a urodził się z kobiety w ciele fizycznym jako Syn Człowieczy – doskonały człowiek Isus Chrystus.

Księga Izajasza

Rozdział 44:

(21) Pomnij na to, Jakubie, i ty, Izraelu, gdyż ty jesteś moim sługą, stworzyłem cię, jesteś moim sługą, Izraelu, nie zapomnę o tobie.

(22) Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem.

(23) Wykrzykujcie niebiosa, bo Pan to uczynił, krzyczcie głośno, wy, głębiny ziemi, wy, góry, wybuchajcie okrzykiem radości, ty, lesie, ze wszystkimi swoimi drzewami gdyż Pan odkupił Jakuba i wsławił się w Izraelu!

Naród wybrany został odkupiony przez Boga , który oddał swego pierworodnego Syna Isusa jako okup za grzechy za wielu. Isus dobrowolnie poszedł na śmierć spełniając tym wolę swego Ojca Boga Wszechmogącego , całkowicie Mu ufając że go wskrzesi i w ten sposób dokona się odkupienie Narodu Wybranego z grzechów.

Dlatego teraz każdy z nas mógł i dalej może  dostąpić wybaczenia grzechów pod warunkiem nawrócenia się do Boga .

Tego planu nie zrozumiał szatan i dlatego przegrał z kretesem po czym zaczął fałszować Ewangelię zbawienia .Ten temat jest nam znany i właściwie rozpoznany.

Objawienie Isusa

Rozdział 2:

(2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Nie musimy tego tłumaczyć bracia i siostry – te Słowa naszego Króla Isusa są aktualne teraz tak jak były aktualne 450 lat temu!

Bóg odkupił swój Naród Wybrany i teraz każdy komu jest to DANE przed przyjściem Króla Isusa  może się nawrócić czyli narodzić na nowo korzystając z ofiary Syna Bożego oraz prawa jakie dzięki Niemu otrzymali ci , którzy uwierzą w Imię Jego oraz zaczną przestrzegać Przykazań Bożych.

Ewangelia Jana

Rozdział 1:

(12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,

Przyjmując Isusa uznajemy Go jako Syna Bożego i Króla Królestwa Bożego , które już niebawem nastanie tu na ziemi w miejsce obecnych morderczych rządów szatana,jego aniołów oraz ich złego potomstwa nazwanego przez Isusa Chrystusa „nasieniem węża”.

Księga Ozeasza

Rozdział 14:

(1) Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę!

(4) Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew.

Bóg dał możliwość odpuszczenia grzechów Izraelowi i my już z tej możliwości skorzystaliśmy .Zaczęliśmy przestrzegać Przykazań , uznaliśmy Isusa za Króla i podporządkowaliśmy się woli naszego Ojca całkowicie się Mu poddając i ufając że doprowadzi on do końca to co poprzysiągł na samego siebie czyli wyzwolenie Narodu Wybranego oraz ustanowienie 1000 letniego Królestwa Bożego tu na ziemi ze sprawiedliwą władzą opartą o Prawa Boga naszego.

Dlatego Isus powiedział że jak ktoś nie narodzi się na nowo czyli nie nawróci nie ujrzy Królestwa Bożego:

Ewangelia Jana

Rozdział 3:

(3) Odpowiadając Isus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Jest to porównanie Isusa , które oznacza że jeżeli nie zaprzestaniemy swego poprzedniego stylu życia sprzed poznania prawdy nie wejdziemy do królestwa Bożego.Nim poznaliśmy Ewangelię o Królestwie żyliśmy według norm tego szatańskiego świata .Każdy z nas otrzymał szatańską edukację którą wpajano nam do głów od urodzenia .Nasi najczęściej nieświadomi rodzice wychowywali nas według wartości tego świata oraz nierzadko według religijnego zwiedzenia kościoła katolickiego całkowicie POMIJAJĄC w tym PRZYKAZANIA BOŻE w zamian dając BAŁWOCHWALSTWO które jest głównym powodem niewoli Narodu Wybranego .Cała otoczka tego świata wraz z jego normami społecznymi oraz tym co jest modne i pożądane jest odwrotnością Przykazań Bożych. Prosty przykład – chłopców świat wychowuje głownie poprzez MEDIA , ucząc że bycie tzw „prawiczkiem ” to obciach i wstyd , trzeba zaliczać jak najwięcej lasek aby być cool i nie narazić się na wyśmiewanie przez rówieśników , to samo tyczy się dziewczynek…

Dziecko się rodzi i poznaje świat , który jest już zepsuty , chłonie wszystkie bodźce z otoczenia , najczęściej z szatańskiej telewizji z bajek , które są bardzo precyzyjnie skonstruowane właśnie aby niszczyć umysły dzieci , rodzice tego nie dostrzegają ponieważ są one przedstawione w pięknych kolorach ale treść tych bajek pozostawia wiele do życzenia ….to nie jest Bolek i Lolek czy Reksio jak kiedyś czyli bajki z morałem , obecne bajki to niemal jawny satanizm. Prócz tego dochodzą smartfony , potem już jest szkoła i rodzic  praktycznie traci  wpływ na wychowanie swego dziecka … Taką rzeczywistość zaserwowali nam sataniści , rzeczywistość która jest skutkiem nieposłuszeństwa wobec Boga .

Ale Bóg odkupił swój naród !

Tylko że naród w ogromnej większości jest nieświadomy i całkowicie pozbawiony zrozumienia i nawróci się w swej liczbie, dopiero podczas swego zgromadzenia i wymarszu na pustynie – gdy rozproszenie i niewola zostaną zakończone.

Dlatego Syn Boży Isus Mesjasz nazwał nawrócenie PONOWNYM NARODZENIEM.

Żeby ponownie się narodzić trzeba znowu stać się jak dziecko , odrzucić wszystkie „prawdy” szatańskie wpajane nam do głów od urodzenia a otworzyć się na Prawdę Bożą zawartą w Słowie Bożym a naszym jedynym Nauczycielem wtedy staje się Syn Boży Isus Mesjasz.

Ewangelia Jana

Rozdział 6:

(44) Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

(45) Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 23:

(8) Ale wy nie pozwalajcie się nazywać nauczycielami, bo jest tylko jeden Nauczyciel wasz, Mesjasz, a wy wszyscy jesteście braćmi.

Nie jest to łatwe i tylko Bóg może otworzyć komuś „oczy i uszy” aby człowiek był zdolny do porzucenia kłamstw , które uważał całe życie za prawdę .To wymaga naprawdę silnej wiary , samozaparcia oraz niebywałej konsekwencji w działaniu aby zacząć żyć według Przykazań a wtedy Bóg będzie dalej nas prowadził.Warunkiem jest porzucenie „starego życia” i zaczęcie nowego życia co symbolizuje ponowne narodzenie co też Isus nazwał chrztem :

Ewangelia Jana

Rozdział 3:

(5) Odpowiedział Isus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

I wtedy stajemy się dziećmi Bożymi spełniającymi Jego wolę żyjąc tak aby Jemu się podobać czyli Przestrzegając Przykazań będąc wierni nauce naszego Pana Isusa Syna Bożego , którą objawił mu sam Ojciec Bóg Wszechmogący.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 18:

(3) I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

Rozdział 19:

(14) Lecz Isus rzekł: Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem do takich należy Królestwo Niebios.

Jak dziecko poznaje świat , tak człowiek po swym nawróceniu czyli ponownym narodzeniu zaczyna poznawać wszystko na nowo takim jakim jest naprawdę, mając za swego Nauczyciela Syna Bożego oraz Boga za swego  Ojca , który nadzoruje nasze wychowanie prowadząc nas ku doskonałości życia wiecznego jako naszej nagrody za wytrwałość w posłuszeństwie wobec Przykazań podążając wąską drogą .

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 16:

(75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem.

Psalm 37:

(23) Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba.

(24) Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją.

Stajemy się dziećmi Bożymi i nazywamy swego Boga – Ojcem , tak jak przykazał nasz Nauczyciel i Król Isus Chrystus.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,

Pomału nasze poprzednie życie sprzed nawrócenia wydaje nam się jakby zza mgły. Teraz już mamy nowe prawdziwe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość i myślimy i rozumujemy zupełnie innymi kategoriami niż reszta naszego narodu nadal tkwiąca w fałszywej iluzji zwanej „tym światem”. Znamy , wiemy i rozumiemy co się obecnie dzieje na świecie i jakie  już osądzone przez Boga siły na ziemi starają się zwieść jeszcze jak największą liczbę ludzi aby podobnie jak oni, ponieśli śmierć ostateczną z rąk Boga.

Ewangelia Jana

Rozdział 3:

(7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.

(8) Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.

Ci którzy ponownie się nie narodzili czyli jeszcze nie nawrócili nie są zbytnio  w stanie zrozumieć ani pojąć postępowania osoby , która się nawróciła i stara się zachowywać Przykazania będąc wychowywaną przez Boga oraz nauczaną przez Syna Bożego Nauczyciela Isusa Mesjasza.Odrzucając kłamstwa szatana , którymi jesteśmy karmieni od urodzenia , przechodzimy na PRAWDZIWY pokarm Słów Boga dzięki którym żyjemy i uzyskamy życie wieczne będąc posłuszni tylko Słowom Boga oraz Syna .

Ewangelia Jana

Rozdział 12:

(49) Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.

(50) I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.

Ewangelia Jana

Rozdział 6:

(27) Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 4:

(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Gdy człowiek zaczyna spożywać „pokarm żywota wiecznego” poddaje się tylko Bogu wchodząc na wąską ścieżkę i przestrzegając  Przykazań to staje się wolny od tego świata szatana , który jest iluzją utworzoną w głowach ludzi za pomocą kłamstw w które ludzie wierzą. Kłamstw tych jest niezliczona ilość – sami je znamy jak np. kształt ziemi chociażby czy ukrywanie prawdy czym jest śmierć i jaki jest prawdziwy cel człowieka w tym wieku cierpienia.Gdy z pomocą Boga oraz Syna poznajemy prawdę to ona nas wyswobadza i stajemy się wolni i szatan nie może już nas kontrolować za pomocą swoich kłamstw .Nie jesteśmy już ” częścią tego świata” i nigdy już więcej nie uwierzymy w żadne jego kłamstwa na temat Boga , Syna oraz zbawienia i Królestwa Bożego .

Ewangelia Jana

Rozdział 8:

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Ewangelia Jana

Rozdział 17:

(16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

(17) Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

Słowo Boże jest PRAWDĄ a nie kłamstwem , które się wymyśla.

Ewangelia Jana

Rozdział 1:

(13) Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

Decyzję o naszym przebudzeniu może podjąć tylko i wyłącznie Bóg , który decyduje kto i kiedy pozna prawdę . Ponowne narodzenie następuje tylko przy pouczeniu przez Boga i prowadzi nas do Jego Syna Isusa Mesjasza , który staje się naszym Królem i Nauczycielem a nasz Ojciec nas prowadzi  „wąską drogą”  ku zbawieniu.

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 16:

(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków.

Bóg , nasz Ojciec bierze się za nasze wychowanie i zaczyna prowadzić nas naprzód .To jest możliwe ponieważ narodziliśmy się na nowo czyli nawróciliśmy się do naszego Boga korzystając z ofiary Syna Bożego , który poniósł śmierć jako Baranek przebłagalny spełniając wymogi Prawa Mojżeszowego. Tak prostego i SKUTECZNEGO planu nie zrozumiał wybitnie inteligentny wróg ludzkości wąż z Edenu zwany diabłem i szatanem. Nie ma co się dziwić skoro jest on istotą pozbawioną dostępu do Ducha Bożego , który daje mądrość i zrozumienie… pozostaje mu tylko jego inteligencja , która i tak nie uchroni go przed wykonaniem wyroku  z rąk Króla królów Isusa Chrystusa.

Opisuję temat ponownego narodzenia tak jak rozumiem w oparciu o Słowa naszego Króla i Nauczyciela Isusa Chrystusa Syna Boga Żywego .Ten temat i termin ‚ponowne narodzenie” jest bardzo nadużywany przez wszystkie odłamy chrześcijaństwa opartego o słowa Edomity Pawła , który anulował ważność Przykazań Bożych na rzecz gnostycznego zbawienia z łaski a nie z uczynków.Ponownie się narodzić oznacza po prostu nawrócić się do Boga korzystając z możliwości jaką dała ofiara śmierci Syna Bożego za grzechy narodu wybranego .Zaprzestać łamania Przykazań Boga i zacząć żyć na nowo będąc posłusznym wobec Boga , Syna oraz Przykazań które są gwarancją uzyskania życia wiecznego.

W chwili obecnej Ewangelia o Królestwie i ponownym zjednoczeniu plemion Izraelskich , które zostały z woli Boga rozpoznane jako plemiona Słowiańskie czyli my drodzy bracia i siostry , jest znana tylko nam . Bóg obudził świadomość narodową swojego ludu w naszych osobach abyśmy już teraz się nawrócili i przestrzegali Jego przykazań. Ci których „Bóg nie pouczy” przed przyjściem swego Syna , poznają prawdę podczas swego cudownego zgromadzenia i wyzwolenia w drodze na pustynię.Wtedy to skorzystają oni z ofiary Syna Bożego i nawrócą się do swego Boga Świętego Izraela porzucając OHYDNE BAŁWOCHWALSTWO i będą ogromnie zdumieni dobrocią Boga , który uczyni tak wspaniałe rzeczy dla swego Narodu Wybranego.Trzeba wspomnieć że większość nie będzie chciała się nawrócić do swego Boga – tacy nie wejdą do ziemi izraelskiej.

Temat Królestwa Bożego na ziemi jest znany także Świadkom Jehowy , których uczy się życia pod Przykazaniami lecz cała struktura zborów oparta jest o nauki faryzeusza Edomu Pawła , łącznie z doktryną duchowego Izraela( oparta o 144 000 wybranych spośród wszystkich narodów ziemi) oraz obecnego Edomu jako narodu wybranego cielesnego , który już jest zbawiony z pochodzenia. Pomyślcie co to będzie jak ci ludzie poznają prawdę o prawdziwym narodzie wybranym i fałszu Pawła … Na całym świeci nie licząc krajów Słowian jest ich kilka milionów – to może być znaczna część wielkiej rzeszy , podobnie jak masa innych sprawiedliwych i uczciwych ludzi  , która odmówi wzięcia znamienia Bestii.

Sami widzimy że temat „ponownego narodzenia” nie jest skomplikowany a Słowa Boga oraz Syna tłumaczą nam to znakomicie . Do tego dochodzi nasze osobiste pouczenie od Boga , które każdy któremu jest to dane na chwilę obecna , powoduje że uznajemy Syna Bożego Isusa Mesjasza za swego Króla i Nauczyciela . Jest to temat , który każdy kto dostąpił tego zaszczytu od Boga i Syna , rozumie doskonale .Albowiem nasz Bóg wyrwał nas ze szponów kłamstw szatana powodując u nas przebudzenie naszej świadomości narodowej , zaakceptowaniu Przykazań i posłuszeństwo wobec nich , uwierzenie w Jego Syna oraz ofiarę którą złożył za nas i co za tym idzie nasze nawrócenie do naszego Ojca , który jest w niebie.

Księga Daniela

Rozdział 12:

(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów końca, kiedy wielu będzie nauczanych i wiedza się powiększy.

Ewangelia Jana

Rozdział 6:

(45) Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie.

Wielu jest pouczanych i wiedza się powiększa i każdy kto zostaje pouczony przez Boga ‚przychodzi’ do Jego Syna Isusa Mesjasza Króla Królestwa Bożego .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(16) A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Mesjasz, Syn Boga żywego.

(17) A Isus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Królestwo Boże już niedługo zostanie ustanowione na całej ziemi po usunięciu z niej szatana , jego aniołów oraz ich złego potomstwa .Proroczo zostało już to zapowiedziane w Edenie gdy Bóg osobiście skierował do węża zwanego diabłem i szatanem Słowa wyroku .

Księga Rodzaju

Rozdział 3:

(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Widzimy na własne oczy jak ta nieprzyjaźń między nasieniami się spełnia i jest PRAWDĄ.Obecne oszustwo COVID-19 jest tylko przykrywką pod Wielki Ucisk na całą ludzkość uczynioną na obraz Boga.

Dlatego Isus Syn Boga Wszechmogącego prorokował :

Ewangelia Mateusza

Rozdział 12:

(33) Uprawiajcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły; ponieważ drzewo zostaje poznane po owocu.

(34) Nasienie węża! Czyż możecie mówić dobre rzeczy sami będąc złymi, skoro z obfitości serc usta mówią.

(35) Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 15:

(13) A On odpowiadając rzekł: Wszelki szczep, którego nie wszczepił Ojciec mój niebiański, wykorzeniony będzie.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 23:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

(36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

Natomiast do nas nasz Król i Nauczyciel ma inne jakże odmienne Słowa !

Ewangelia Jana

Rozdział 16:

(27) Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem.

To ogromny zaszczyt i radość że nasz Ojciec uznał w swej nieskończonej łaskawości i dobroduszności że jesteśmy godni JUŻ TERAZ  aby dostąpić zrozumienia prawdy przez co nawróciliśmy się do Niego całym sercem i duszą . Resztka Narodu Wybranego nawróci się gdy ujrzy na własne oczy dobroć Boga .My nie ujrzeliśmy ale uwierzyliśmy naszemu Ojcu na Słowo oraz prawdziwemu świadectwu jakie dał nam Jego Syn Isus Chrystus.

Ewangelia Jana

Rozdział 4:

(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.

(24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

Bóg szuka takich , którzy by Mu tak cześć oddawali ! Nas znalazł !

Księga Ozeasza

Rozdział 14:

(2)Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana!Mówcie do niego; Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg!

Ewangelia Jana

Rozdział 6:

(65) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca.

Ewangelia Jana

Rozdział 4:

(14) Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.

Nauka Syna Bożego , którą przekazał Mu Ojciec staje się w nas  „źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu” .Takie porównanie pokazuje że tylko wierność wobec Boga , Jego Przykazań oraz Syna jako Króla Królestwa Bożego daje zbawienie czyli żywot wieczny , który możemy uzyskać jeżeli się nawrócimy i zaniechamy grzechów z poprzedniego życia w jakim żyliśmy w kłamstwie „tego świata ” , którego już nie „jesteśmy częścią ” ponieważ „narodziliśmy się na nowo” .

Objawienie Isusa

Rozdział  22:

(17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.

Jeżeli już wzięliśmy za darmo wodę żywota drodzy bracia i siostry to NIE POZWÓLMY aby nasze stopy zboczyły z „wąskiej drogi ” do zbawienia czyli życia wiecznego . Trwajmy w Słowach naszego Ojca oraz Króla i Nauczyciela Isusa Mesjasza abyśmy dostąpili tej nagrody przygotowanej dla nas od „założenia świata „ .

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 16:

(74) „Słuchajcie moi wybrani,” mówi Pan. „Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich.

(75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem.

(76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów” mówi Pan Bóg, ” nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami.”

Objawienia Isusa

Rozdział 3:

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

Czego i ja wam z całego serca życzę drodzy bracia i siostry, moi rodacy Słowianie – Prawdziwi Izraelici !!!

P.S.

Jeżeli trafiłeś tutaj , na blog Arzareth po raz pierwszy , koniecznie odwiedź stronę:

http://www.zbawienie.com

Znajdziesz tam bardzo dużo dowodów oraz szczegółów opartych o Słowa Boga i Syna na temat zbawienia , kłamstw szatana , Królestwa Bożego i prawdziwej tożsamości Słowian .

Weź za darmo wodę żywota JUŻ  TERAZ jak mówi nasz Król i Nauczyciel Isus Chrystus , zacznij czytać Biblię JUŻ DZIŚ i poproś Boga o Ducha Prawdy!

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 2:

(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!

Napisano w ziemi Północnej Arzareth 8,9 i 10 dnia trzeciego miesiąca schyłkowego okresu kończącego się panowania nad ziemią orła rzymskiego.

Reklama