Ku Królestwu Bożemu część pierwsza-Koniec władzy nasienia węża czyli Sąd Króla Isusa Chrystusa nad nimi.

Gdy Isus Chrystus Syn Boga Żywego powróci  by usunąć obecną morderczą władzę  plemienia żmijowego po to by mogła zaistnieć na ziemi sprawiedliwa władza którą Słowo Boże nazywa Królestwem Bożym , osądzi On uczynki wszyskich narodów oraz władców ziemskich .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 25:

31) A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.

(32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.

(33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.

 

Żeby mogło zaistnieć Królestwo Boże musi nastąpić koniec władzy obecnej czyli nasienia węża. Zakończy ją sąd Króla królów Isusa Chrystusa.

W Księdze Henocha mamy prorocze zapowiedzi końca ery rządów nasienia węża .

1 Księga Henocha

Rozdział 47:

1 I tam ujrzałem kogoś, kto miał „Głowę Dni” i jego głowa [była] biała jak wełna i z nim [był] inny, którego twarz miała wygląd człowieka, i jego twarz [była] pełna łaski, jak jednego ze świętych aniołów.

2 Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy przyszli ze mną, i pokazał mi wszystkie tajemnice o tym Synu Człowieczym, kto on jest, skąd on jest i dlaczego chodzi z „Głową Dni”?

3 Odpowiadając mi rzekł do mnie: „To jest Syn Człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan Duchów; ma on zwyciężać przed Panem Duchów, w sprawiedliwości na wieki.

4 I ten Syn Człowieczy, którego widziałeś, wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów i rozwiąże nerki mocarzy i połamie zęby grzeszników.

5 I wypędzi królów z ich tronów i z ich królestw, bo go nie wywyższyli i nie oddali mu czci, i pokornie nie uznali, skąd zostało im dane królestwo.

6 Wypędzi oblicza mocarzy i napełni ich wstyd, i ciemność będzie ich mieszkaniem, i robaki będą ich miejscem odpocznienia. Nie będą mieć nadziei powstania z ich miejsc odpocznienia, bo nie sławili imienia Pana Duchów.

7 To są ci, którzy sądzą gwiazdy nieba i podnoszą swe ręce przeciw Najwyższemu i depczą suchy ląd i mieszkają na nim. I wszystkie ich czyny pokazują niegodziwość… i ich moc [pozostaje] na ich bogatych i ich wiara jest w bogów, których uczynili swoimi rękami i zapierają się imienia Pana Duchów.

Wszelka władza została dana Synowi Człowieczemu.Ten fragment nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tożsamości obecnej władzy .Isus wypędzi wszystkich królów z ich tronów i osądzi wszystkich posiadaczy ziemskich.To świadczy że cała obecna władza jest wroga Synowi Bożemu oraz samemu Bogu.Nasienie węża sprawujące rządu na ziemi nie uznaje Isusa Chrystusa jako swego króla .

A POWINNO !

Albowiem Isus Chrystus jest Królem wszystkich królów ziemi , którzy pokornie powinni uznać skąd zostało dane im królowanie. Jeżeli tego nie uczynią czeka ich straszliwy sąd i ‚ciemność będzie ich mieszkaniem’ oraz ‚Nie będą mieć nadziei powstania z ich miejsc odpocznienia, bo nie sławili imienia Pana Duchów.’ Czeka ich wieczność w miejscu które będzie ich wieczną nagrodą skąd nie powstaną na Sąd Ostateczny .Tutaj szeroko omówione to zagadnienie :

https://arzareth.home.blog/2019/12/16/co-sie-dzieje-z-duszami-po-smierci-czesc-pierwsza-dusze-zloczyncow/

Apokalipsa Jana

Rozdział 19:

(15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.

(16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

Tego nie może pojąć , zrozumieć ani zaakceptować nasienie węża .Jednak jak mówi proroctwo Henocha gdy dojdzie do sądu Isusa nad nimi będą oni błagać o chwilę zwłoki po ty by mogli uznać Syna Człowieczego lecz WTEDY BĘDZIE JUŻ ZA PÓZNO !

CZAS NA TO JEST TERAZ !

1 Księga Henocha

Rozdział 62:

1 Pan polecił królom, wielmożom i mieszkańcom ziemi mówiąc: „Otwórzcie swe oczy i podnieście swe rogi. Czy potraficie uznać Wybranego!

2 Pan Duchów posadził go na tronie swej chwały. Wylano nań ducha sprawiedliwości. Słowo jego ust zabijało wszystkich grzeszników i wszyscy niegodziwcy zostali unicestwieni przed nim.

3 W owym dniu wszyscy królowie i możnowładcy i wielmoże i ci, którzy posiadają ziemię, powstaną, żeby zobaczyć, jak on zasiada na tronie swej chwały i jak sprawiedliwie osądza się wobec niego sprawiedliwych i nikt nie wypowiada wobec niego żadnego kłamstwa.

4 Spadnie na nich ból, jak [na] kobietę w czasie trudnego porodu, kiedy jej dziecko wychodzi na świat i doświadcza bólu rodzenia.

5 Jedni spojrzą na drugich i przerażą się. Pospuszczają oblicza i przejmie ich ból, gdy ujrzą Syna Człowieczego siedzącego na tronie swej chwały.

6 Potężni królowie i wszyscy panowie ziemscy będą wielbić, błogosławić i wysławiać tego, który posiada wszystkie tajemnice.

7 Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym.

8 Społeczność świętych i wybranych rozrośnie się i wszyscy wybrani staną przed nim w owym dniu.

9 Wszyscy potężni królowie, wielmoże i panowie ziemscy padną przed nim na twarz, pokłonią się i złożą nadzieję w tym Synu Człowieczym. Będą go błagać i prosić o łaskę.

10 Ale sam Pan Duchów porazi ich lękiem, tak że spiesznie od Niego uciekną, oblicza ich zapłoną wstydem, a ciemność pokryje ich twarze.

11 Pochwycą ich aniołowie kary i odpłacą za zło, które wyrządzili Jego dzieciom i Jego wybranym.

12 Staną się widowiskiem dla Jego sprawiedliwych i wybranych. Ucieszą się, bo spadnie na nich gniew Pan Duchów i Jego miecz nasyci się ich krwią.

13 Sprawiedliwi i wybrani zostaną w ów dzień zbawieni i odtąd nigdy nie zobaczą oblicza grzeszników i nieprawych.

14 Pan Duchów pozostanie nad nimi i będą ucztować z Synem Człowieczym, oddadzą mu pokłon i będą go wielbić na wieki.

15 Sprawiedliwi i wybrani powstaną z ziemi, nie będą spuszczać oczu, ale nałożą szatę chwały.

16 To będzie wasza szata życia od Pan Duchów. Szaty wasze nie zestarzeją się, a chwała wasza nie ustanie przed Panem Duchów.

Cóż za wspaniałe i szczegółowe proroctwo ! Królowie ,panowie i wielmoże ziemscy nasienia węża będą błagać o łaskę ale jej nie dostaną lecz pochwycą ich aniołowie kary aby dać im to na co sobie zapracowali swoją wierną służbą dla szatana mordując potomstwo niewiasty .Wyobrazmy sobie jak obecni „wielcy tego świata” będą błagać o łaskę naszego Króla Isusa Chrystusa w obliczu strachu przed wiecznym potępieniem.Ich cała duma ,pogarda i poczucie wyższości zniknie z ich twarzy  ! Zaś sprawiedliwi i wybrani będą się CIESZYĆ z ich kary i radować że już nigdy nie zobaczą ICH oblicza albowiem całe zło którego byli ONI autorami zniknie aby ustąpić miejsca Królestwu Bożemu oraz jego sprawiedliwości!

CO TO BĘDZIE ZA RADOŚĆ KTÓRA W DODATKU JEST PROROCZO ZAPOWIEDZIANA PRZEZ NASZEGO POTĘŻNEGO I WSPANIAŁEGO BOGA !

To nie koniec dobrych wieści !

Następny rozdział podaje więcej informacji !

1 Księga Henocha

Rozdział 63:

63.

1 W owych dniach potężni królowie, panowie ziemscy będą błagać aniołów kary, którym zostali wydani, o chwilę zwłoki, aby mogli upaść i oddać cześć Pan Duchów oraz wyznać przed Nim swoje grzechy.

2 Będą błogosławić i chwalić Pan Duchów i powiedzą: „Błogosławiony niech będzie Pan Duchów i Pan królów, Pan potęgi i Pan bogactwa, Pan chwały i Pan mądrości! Wszystko, co tajemne, jest przed Tobą jasne, a moc i Twoja po wszystkie pokolenia, Twoja chwała na wieki wieków. Głębokie i nieprzeliczone są wszystkie Twoje tajemnice, a Twoja sprawiedliwość niezmierzona.

4 Teraz wiemy, że powinniśmy chwalić i błogosławić Pana królów i Tego, który jest Królem nad wszystkimi królami”.

5 Powiedzą: „Kto nam da chwilę zwłoki, abyśmy mogli chwalić, dziękować i błogosławić Go i wyznać nasze grzechy przed Jego chwałą?

6 Teraz oczekujemy trochę zwłoki, ale nie znajdujemy. Jesteśmy wypędzani i nie otrzymujemy [jej]. Odeszło od nas światło i ciemność będzie naszym mieszkaniem na wieki wieków.

7 Bo nie wyznaliśmy naszej wiary wobec Niego i nie chwaliliśmy imienia Pana królów i nie uwielbiliśmy Pana za wszystkie Jego dzieła. Całą naszą nadzieję złożyliśmy w berle naszego królestwa i w naszej chwale.

8 Nie zbawi On nas w dniu naszego ucisku i klęski i nie znajdziemy chwili zwłoki, by wyznać, że nasz Pan jest wierny we wszystkich swych poczynaniach, we wszystkich swych sądach i sprawiedliwości i że Jego sądy nie mają względu na osoby.

9 Odeszliśmy od niego z powodu naszych czynów, a wszystkie nasze grzechy dokładnie policzono”.

10 Następnie dodadzą: „Nasze dusze nasyciły się dobrami nabytymi niegodziwie, lecz to nie przeszkoda, abyśmy poszli w płomienie męki Szeolu”.

11 Potem oblicza ich napełnią się ciemnością i wstydem przed owym Synem Człowieczym i zostaną od niego odpędzeni. Pomiędzy nim a nimi stanie miecz.

12 Tak mówi Pan Duchów: „To jest prawo i sąd przeciw możnym, królom, władcom i posiadaczom ziemi wydane przez Pana Duchów”.

 

W obliczu kary jaka czeka władców nasienia węża sprawujących obecną władzę na ziemi będą oni BŁAGAĆ aniołów kary o chwilę zwłoki aby mogli uznać Syna Bożego oraz aby mogli błogosławić Boga lecz BĘDZIE ZA PÓZNO ! Czas na to wtedy przeminie.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 13:

(40) Tak, jak zbiera się kąkol i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata.

(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów a oni zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy popełniają nieprawość,

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

(43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!

(49) Tak będzie przy końcu świata; wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych,

(50) I wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów

Słuszny jest wyrok Boży na tym rodzie który nie chce się nawrócić i dalej uparcie na przekór walczy z Bogiem i Isusem nie chcąc się podporządkować. Powinni pomyśleć o tym już dziś póki mają na to czas lecz ONI nie wierzą i nie potrafią słuchać Słów Bożych bo nie są z Boga lecz z diabła.

Ewangelia Jana

Rozdział 8:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

(45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.

(46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi?

(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.

Nasienie węża nie uwierzyło w Słowa  Isusa kiedyś i także dzisiaj ich obecne potomstwo jeszcze bardziej krwiożercze od swoich przodków , DALEJ nie wierzy oraz nie chce uznać władzy Syna Człowieczego oraz Prawa Bożego które oznacza koniec ich wyuzdanej „wolności” której najważniejszym elementem jest PEDOFILIA!

Gdy Isus głosił ewangelie nasienie węża mu nie uwierzyło , odrzucili oni „wyciągniętą dłoń” ze zbawieniem które im proponował Bóg za pośrednictwem swego Syna .

Ewangelia Jana

Rozdział 5:

(39) Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;

(40) Ale mimo to do mnie przychodzić nie chcecie, aby mieć żywot.

(41) Nie przyjmuję chwały od ludzi,

(42) Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej.

Nasienie węża odrzuciło Syna Bożego który proponował im żywot wieczny , pomimo znajomości Pisma nie uwierzyli oni w Niego. Wszystkie Pisma od Henocha aż do proroków po powrocie Judy z niewoli składają świadectwo o Isusie Synu Człowieczym.

Wiemy że faryzeusze w czasach Isusa zastępowali Prawo Boże swoimi naukami oraz interpretowali Pisma za pomocą magicznych kodów talmudu babilońskiego co zresztą Żydzi czynią do dzisiaj korzystając także z magii kabały.

Isus nie raz podkreślał :

Ewangelia Jana

Rozdział 8:

(24) Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.

(25) Wtedy pytali go: Kimże ty jesteś? Isus odpowiedział im: Po co Ja w ogóle mówię do was?

 

Ewangelia Jana

Rozdział 5:

(24) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.

 

Nasienie węża nie uwierzyło w Syna Bożego i postanowiło Go zabić ponieważ świadczył On Prawdę która obnażała ICH prawdziwą naturę , że nienawidzą ONI Prawdy tylko kochają kłamstwo i tylko na pokaz są bogobojni i porządni a w środku zepsuci i bezbożni dlatego Ewangelia o sprawiedliwym Królestwie Bożym była im nie na rękę .

Nie słuchają Słów Isusa , nie wierzą Bogu co jest równoznaczne z odrzuceniem Boga i Syna i Przykazań do których posłuszeństwo gwarantuje zbawienie i życie wieczne.Dlatego pójdą oni pod sąd jak mówią słowa Isusa z Jana 5:24 powyżej.

W Ewangelii Mateusza Isus dobitnie powiedział nasieniu węża prawdę o ich rodzaju.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 12:

(30) Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza.

(33) Uprawiajcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły; ponieważ drzewo zostaje poznane po owocu.

(34) Nasienie węża! Czyż możecie mówić dobre rzeczy sami będąc złymi, skoro z obfitości serc usta mówią.

(35) Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.

(36) A mówię wam, że z każdego próżnego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu.

(37) Ponieważ na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz osądzony.

(38) Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w Piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć znak od ciebie.

(39) A On odpowiedział im: Zły rodzaj i cudzołożny żąda znaku, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka.

(40) Tak jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak będzie Syn Człowieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.

(41) Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza nawrócili się, a tutaj jest więcej niż Jonasz.

Isus mówił Żydom prawdę prosto w twarz dlatego postanowili Go zabić odrzucając szanse zbawienia .Wszystko stało się tak aby mogły dokonać się słuszne wyroki Boga i aby każdy poznał świadectwo Prawdy ogłaszane przez Syna Bożego .Nasienie węża podpisało wtedy i dalej podpisuje na siebie wyrok śmierci odrzucając zbawienie od Isusa Chrystusa tym samym samo wystawiło sobie wtedy i dalej wystawia świadectwo że ich ojcem jest morderca diabeł a nie Dawca życia Bóg Wszechmogący .

Ewangelia Jana

Rozdział 18:

(37) Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Isus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.

Nasienie węża nie jest z prawdy i odrzuca Isusa a ci którzy Go słuchają i zachowują Jego Przykazania są z prawdy …

Dzięki świadectwu Prawdy Isusa Chrystusa Syna Bożego  nasienie węża zostało właściwie rozpoznane .Nie mają ONI żadnego usprawiedliwienia dla siebie ponieważ świadomie odrzucają ONI Prawo Boże i Mesjasza Isusa Chrystusa ,wybierając służbę u diabła stając się tym samym śmiertelnymi wrogami Boga , Isusa Chrystusa oraz całej ludzkości uczynionej na obraz Boży. Widać to gołym okiem patrząc jak wygląda dzisiaj apogeum władzy nasienia węża.

1 Księga Henocha

Rozdział 48:

8 I w owych dniach królowie ziemi i mocarze, którzy posiadają suchy ląd, będą mieć przygnębione twarze z powodu czynów swoich rąk, gdyż w dzień ich ucisku i niepokoju nie zbawią się.

9 I dam ich w ręce moich wybranych. Jak słoma w ogniu i jak ołów w wodzie tak będą się palić przed sprawiedliwymi i topić przed świętymi i nie znajdzie się żaden po nich ślad.

10 I w dzień ich zmartwienia nastanie odpoczynek na ziemi i upadną przed nim i nie powstaną. I nikt się nie znajdzie, kto ich weźmie swoimi rękami i podniesie ich, bo zaparli się Pana Duchów i Jego Mesjasza. Niech imię Pan Duchów będzie błogosławione!

Isus Chrystus jest Królem wszystkich królów ziemskich i wszelka władza została mu oddana przez Boga .Obecna władza na ziemi nie uznaje Syna Bożego i sprzeciwia Mu się w każdy możliwy sposób .Oni wszyscy winni są ZDRADY i tak też będą sądzeni przez Isusa jako zdrajcy ,zbrodniarze i mordercy którzy wyparli się Boga wybierając w zamian szatana i jego upadłych aniołów za swych bogów .

Ewangelia Jana

Rozdział 5:

(26) Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.

(27) I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym.

 

1 Księga Henocha

Rozdział 47:

4 Będzie on łaską dla sprawiedliwych i świętych, aby mogli się oni na nim wesprzeć i nie upaść i [będzie on] światłem narodów i nadzieją tych, którzy smucą się w sercach swoich.

7 Lecz mądrość Pana Duchów objawiła go świętym i sprawiedliwym, bo ustrzegł los sprawiedliwych, bo oni znienawidzili i odrzucili ten świat niegodziwości i znienawidzili wszystkie jego czyny i drogi w imię Pana Duchów, ponieważ w jego imieniu są zbawieni i on jest tym, który zażąda ich życia.

Mamy podkreśloną nienawiść, ludzi wiernych Bogu i Isusowi ,do świata i tego co on reprezentuje czyli rzeczywistość będącą wyrazem buntu przeciwko Bogu , Jego Prawu oraz Namaszczonemu Królowi całej ziemi Isusowi Chrystusowi – „światłości narodów”

 

Ewangelia Jana

Rozdział 12:

(46) Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.

(47) A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić.

(48) Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;

(49) Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.

(50) I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.

Słowa Isusa są nie do podważenia ponieważ wszystko co mówił przekazał mu sam Ojciec Bóg Wszechmogący.

Teraz krótkie podsumowanie bracia i siostry.

Nasienie węża odrzucając i gardząc Isusem tak naprawdę gardzi samym Bogiem .Co jest ciekawe,  Boga ONI już dawno porzucili wielbiąc szatan ,upadłych aniołów oraz demony lecz Isusa Chrystusa nienawidzą ONI najbardziej ponieważ jest to SYN CZŁOWIECZY uczyniony na obraz Boży i to właśnie ów Syn Człowieczy będzie sądził wszystkich tych którzy świadomie odrzucili zbawienie które im zaoferował .

Nasienie węża powinno się zastanowić BARDZO DOGŁĘBNIE kogo odrzucają i czyim Prawem pogardzają .Szanse na zbawienie mają tylko muszą uznać Isusa Chrystusa za Króla całej ziemi i muszą zacząć przestrzegać Przykazań – dla większości z NICH jest to w CHWILI OBECNEJ awykonalne – tak cenią sobie ONI swoją wolność której żaden normalny człowiek NIGDY nie zrozumie – Bo jak zrozumieć , pojąć i zaakceptować PEDOFILĘ ?!

Z pewnością te wysoko postawione nasienie węża nigdy szczerze się nie nawróci gdyż jak mówi Pismo zostaną „uwięzieni w miejscu swego uwięzienia ” gdzie będzie „płacz i zgrzytanie zębów” lecz im niżej tym łatwiej…. Należy o tym jak najbardziej wspomnieć !

Co ciekawe gdy nadejdzie czas sądu Isusa będą ONI prosić aniołów kary o chwilę zwłoki aby mogli uznać i złożyć pokłon Synowi Człowieczemu oraz aby mogli błogosławić Boga lecz WTEDY będzie już dla NICH za pózno. Zastanówmy się czy do takiego aktu desperacji zmusi ICH szczera chęć poprawy i miłość do Boga i Syna czy raczej strach przed  zbliżający się nieuchronnym wykonaniem wyroku – Ich wieczną nagrodą w miejscu swego uwięzienia na wieki ? To raczej strach przed karą jak na NICH spadnie spowoduje ICH nagłe „nawrócenie” które nie może być szczere dlatego nie dostąpią ONI łaski ani przebaczenia!

Bóg jest sprawiedliwy i Syn także !

Wtedy będzie już za pózno na uznanie Boga oraz Syna i zmianę swego postępowania !

Czas na nawrócenie się  i porzucenie drogi buntu mają teraz lecz nie korzystają ponieważ są rodem nasienia węża, złym i zepsutym do szpiku kości i nie są w stanie się zmienić ponieważ bycie złym jest w ICH NATURZE .Czy taki rodzaj którego celem jest cel szatana czyli wymordowanie całej ludzkości zasługuje na to aby żyć i korzystać ze wszystkich dóbr które uczynił nasz Bóg ?

Księga Henocha

Rozdział 96:

7 Biada wam, którzy popełniacie niegodziwość, oszustwo i bluźnierstwo. Będzie to przypomnieniem przeciw wam za zło.

8 Biada wam, mocni, którzy waszą władzą ciemiężycie sprawiedliwych, albowiem dzień waszego zniszczenia przyjdzie. W owych dniach wiele dobrych dni nastanie dla sprawiedliwych. Będzie to dzień sądu nad wami.

Rozdział 99:

10 A teraz wiedzcie, że jesteście przygotowani na dzień zniszczenia. Grzesznicy! Nie miejcie złudzeń, że przeżyjecie. Przeminiecie i pomrzecie, bo zostaliście przygotowani na dzień wielkiego sądu, na dzień ucisku i wielkiej hańby dla waszych duchów.

11 Biada wam opornego serca, którzy popełniacie zło i pijecie krew. Od kiedy to tak dobrze jecie i pijecie i jesteście nasyceni? Albowiem [sycicie się] dobrami, które nasz Pan, Najwyższy, dał w obfitości na ziemi. [Dlatego] nie zaznacie spokoju.

12 Biada wam, którzy lubicie popełniać nieprawość. Jakim prawem robicie sobie wielkie nadzieje dla siebie? Wiedzcie, że zostaniecie wydani w ręce sprawiedliwych, a oni poderżną wam gardła, zabiją was i nie będą mieć dla was litości.

13 Biada wam, którzy cieszycie się uciskiem sprawiedliwego, albowiem nie wykują wam grobu.

14 Biada wam, którzy nie liczycie się ze słowem sprawiedliwego, albowiem nie będziecie mieć nadziei na życie.

15 Biada wam, którzy rozpowszechniacie kłamstwo i niegodziwość! Są tacy, którzy piszą i zwodzą wielu swoimi kłamstwami. Nie ma dla was ocalenia, ale szybko zginiecie.

Nasienie węża pije krew podczas mordowania niemowląt na ofiarę dla szatana  , popełnia wszelkie możliwe zło i w dodatku syci się dobrami które Bóg dał w obfitości na ziemi w zamian dając nam zatrutą i modyfikowaną żywność abyśmy poumierali na różnego rodzaju „choroby” spowodowane tymi truciznami.

Sąd Isusa , ustanowienie Królestwa i KARA dla nasienia węża jest jak najbardziej sprawiedliwa i nie ma mowy o żadnej niesprawiedliwości i okrutności Boga, w tym temacie ,którego będą jawnie i publicznie oskarżać podczas rządów Bestii.

Skoro sąd już jest postanowiony i wyrok nieubłaganie nastąpi to należy się spodziewać że tak właśnie będzie i Królestwo Boże położy kres temu samowładztwu nasienia węża na ziemi która należy do Boga bo On ją uczynił.

Isus Chrystus Król króli z ramienia Boga Wszechmocnego wyraznie zaznaczył:

Ewangelia Mateusza

Rozdział 23:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

Myślę że rozumiemy te Słowa naszego Króla , czas pokaże ilu z NICH zdoła ujść przed sądem a znając proroctwa wiemy że nasienie węża zostanie całkowicie wykorzenione z ziemi i ich czas przeminie ….By nastał w końcu czas ludzi w sprawiedliwym Królestwie Bożym gdzie  dla nas pragnących pokoju Prawo będzie obowiązywało.

🙂

Wiedząc że obecną władze czeka słuszny sąd mamy powody do radości i nadziei albowiem czas Królestwa Bożego będzie sprawiedliwością wylaną na całą ziemię . Czekają nas drodzy bracia i siostry  wspaniałe wydarzenia i WIELKIE ZMIANY.

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 2:

(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!

 

 

Napisano w ziemi Arzareth 17 ,18 i 19 dnia 11 miesiąca fałszywego roku 2020 zwiedzenia Orła Rzymskiego.