Znaczenie Sądu Ostatecznego.

Sąd Ostateczny nastąpi po 1000 letnim Królestwie i będzie końcem tego wieku a początkiem nowego nieskończonego wieku.Bóg wznowi swoją pracę i uczyni nową ziemię i nowe niebo w których nie będzie już żadnej korupcji oraz buntowników.To jest niewyobrażalne na chwilę obecną , to co Bóg przygotował dla nas na CAŁĄ WIECZNOŚĆ!

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 7:

(112) I odpowiedział mi i rzekł: „Obecny wiek się nie skończy: pełna chwała nie trzyma się w nim: dlatego ci, którzy byli mocni modlili się za słabych.

(113) Bo dzień sądny będzie zakończeniem wieku tego, oraz początkiem wieku nieśmiertelnego, w którym korupcja przeminęła:

(114) grzeszna słabość się zakończyła, brak wiary został usunięty, a sprawiedliwość się powiększyła i pojawiła się prawda.

Ważnym elementem zakończenia tego wieku jest koniec korupcji.Właśnie korupcją od samego początku posługuje się szatan by kupować sobie wierność tych którzy dołączają do jego buntu wobec Boga.Ewe także on „kupił” obietnicą stania się jak Bóg i zdobycia „wielkiej mądrości”. Każdemu coś obiecuje by dana osoba czy to anioł czy człowiek  złamali Prawo Boże – a jedyne czym kupczy ten handlarz śmierci to przyjemności zmysłowe , materializm i sex dla aniołów z możliwością spłodzenia przez nich potomstwa.Cały ten jego rozległy handel zniknie raz na zawsze w nowym nadchodzącym wieku .

(127) O odpowiedział i rzekł: „Takie jest znaczenie walki, którą toczyć będzie każdy człowiek, który się na ziemi urodzi,

(128) bo jeśli zostanie pokonany, będzie cierpiał to, co powiedziałeś: lecz jeśli zwycięży, otrzyma to co ja powiedziałem.

(129) Bo to jest droga o której Mojżesz, kiedy za życia oznajmiał ludowi mówiąc: ‚Wybierz sobie życie, abyś mógł żyć.’

(130) Ale mu nie wierzyli, także prorokom po nim, ani mnie samemu który mówiłem do nich.

(131) Dlatego nie będzie tyle smutku z ich zniszczenia, tak wiele jak radości dla tych, dla których jest zbawienie.

Celem życia każdego człowieka jest nieustanna walka o przyszłe życie wieczne. Zwycięzca odziedziczy to wszystko co Bóg zaplanował dla ludzi.Dlatego też Bóg nie będzie się smucił ze zniszczenia bezbożnych złoczyńców lecz będzie miał upodobanie w tych którzy wytrwali i całe życie trwali w Jego Przykazaniach.

2 Henocha

Rozdział 66:

Chodźcie moi dzieci, w długiej cierpliwości, w łagodności, w uczciwości, w ucisku, w niedoli, w wierności, w prawdzie, w nadziei, w słabości, w szyderstwie, w atakach, w pokusie, w deprawacji.

Miłujcie się nawzajem, aż wyjdziecie z tego wieku cierpienia, abyście stali się spadkobiercami niekończącego się wieku.

Wiemy co mamy robić by zdobyć życie wieczne – Przestrzegać Przykazań .W tym świecie który jest wyznacznikiem obecnego wieku cierpienia nie jest to rzecz łatwa i nie jest także to nagradzane przez władzę którą sprawuje szatan.Obecna władza jest zła – sami to widzimy ile cierpienia jest przez władzę szatana i jego aniołów i oczywiście nasienie węża.

2 Henocha

Rozdział 50:

Teraz więc moje dzieci, w cierpliwości i łagodności trwajcie w liczbie swych dni, abyście mogli odziedziczyć końcowy niekończący się wiek, który nadchodzi.

Celem każdego człowieka było i jest aż do śmierci trwać w ilości dni danych mu przez Boga przestrzegając Przykazań i wzajemnie się miłując.

Ewangelia Jana 14:

(21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.

Ewangelia Jana 15:

(7) Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.

(8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.

Trwajmy w Isusie naszym Królu czyli Przestrzegajmy Przykazań wtedy wydamy obfity owoc i STANIEMY się Jego UCZNIAMI – Tak powiedział nasz Zbawiciel Syn Boga Żywego i to jest coś wspaniałego !

9) Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.

(10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

(11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.

(12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Isus nas umiłował ponieważ Bóg nas wybrał do tego abyśmy Ich umiłowali a to się objawia tym że przestrzegamy Przykazań i w tym jest miłość do Boga oraz do Syna a TAKŻE do siebie nawzajem bo Przestrzegając Przykazań i miłując Boga i Syna nie DA SIĘ nienawidzić BRATA SWEGO !

Taka jest piękna esencja Słów Isusa które przekazał mu sam Bóg Ojciec !

Jedno idzie w parze z drugim i to jest pełnia PRAWA BOŻEGO o którym mówił Bóg do ludzi przez Henocha czy proroków do swego ludu – zaś Isus uczynił PRAWO PEŁNYM tak by każdy komu jest to dane od Ojca mógł zrozumieć i przejawiać miłość bratnią i miłość do Boga i Syna .

Ewangelia Jana

Rozdział 8:

(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.

Dlatego że nasienie węża do których Isus przemawiał nie jest z Boga tylko z diabła nie JEST W STANIE słuchać Słów Boga oraz Syna a przez to nie przejawiają oni miłości bratniej i nie trwają w Isusie czyli nie przestrzegają Przykazań.

Gdy przyjdzie na to czas , ludzie posłuchają Boga i podporządkują się – jak zakończy się obecna epoka wielkiego zwiedzenia która polega na CAŁKOWITYM UKRYCIU PRZED LUDZMI PRAWA BOŻEGO przez co człowiek nie NIE WIE czego od niego wymaga Bóg oraz Syn. W zamian daje się ludziom Pawła , Łukasza  i ich fałszywe nauki polegające na unieważnieniu Przykazań Bożych.

Dalej Isus mówi o ważności Prawa które czyni on PEŁNYM

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

(17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.

Dopóki Bóg nie uczyni ziemi i nieba od nowa żadna litera z Prawa nie zginie .Isus tak uczynił Prawo pełnym abyśmy zrozumieli jak mamy żyć w tym świecie kłamstwa orła rzymskiego który już panował w Jego czasach.Synagoga szatana już wtedy działała i podszywała się pod lud Boży jako Edomici czyli ŻYDZI.

1000 lat Królestwa to będzie okres gdy Prawo Boże będzie egzekwowane na całej ziemi i chłopczyk czyli 144 000 wybranych  wiernych  Bogu oraz Synowi  będą paśli rózgą żelazną wszystkie narody .

Objawienie

Rozdział 2:

25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

(28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.

(29) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Taka będzie nagroda i przywilej który tak naprawdę będzie także ogromnym obowiązkiem obarczonym odpowiedzialnością przed Bogiem i Synem .Dlatego skład „chłopczyka”  został/zostanie  przez Boga wypróbowany  przed porwaniem. A także podczas 42 miesięcy czasu Sądu Bożego nad mieszkańcami ziemi   gdy ci którzy umrą za odmowę uznania symbolu Bestii zmartwychwstaną i TAKŻE otrzymają władzę królewską od Isusa.Jest także grupa wiernych sług Bożych z przeszłości którzy także mają mieć swój dział w Królestwie Bożym.

Reszta dusz ludzkich czekać będzie do Dnia Wielkiego Sądu , który będzie końcem wieku obecnego a początkiem wieku nieśmiertelnego w którym śmierć zostanie unicestwiona

🙂

Apokalipsa Jana 21:

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

Bóg uczyni WSZYSTKO NOWE ponieważ pierwsze rzeczy przeminą !

To jest coś co należy samodzielnie przemyśleć  mając w sercu miłość do Boga aby zrozumieć że TO WSZYSTKO musi się wydarzyć aby mógł zaistnieć NOWY NIESKOŃCZONY nieśmiertelny wiek w którym Bóg będzie mieszkał z ludzmi na ziemi !

Bunt przeminie lecz pamięć o nim i TYM co BYŁO jego efektem spowoduje że NIKOMU już NIGDY nie przyjdzie do głowy myśl aby ZBUNTOWAĆ się przeciwko Bogu – Dawcy Życia .!!!

Tym według mojego pojmowania Biblii jest obecny wiek cierpienia i nadchodzący Dzień Sądu Ostatecznego który będzie początkiem NOWEGO WIEKU NIEŚMIERTELNEGO  bez śmierci.

1 Księga Henocha 92:

16 Pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym [światłem] .

17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

 Apokalipsa Jana 22:

(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.

(2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.

(3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą

(4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach.

(5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.

(6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

Proszę , dokładnie rozważcie to w sercach waszych z modlitwą -ja napisałem to najprościej jak umiem abyśmy zrozumieli ze Bóg nie jest żadnym tyranem i nie „bawi się” ludzkim życiem tylko JE RATUJE abyśmy w nadchodzącym nieśmiertelnym wieku mogli być doskonali jako uczynieni na obraz i podobieństwo Boga  !

Życzę każdemu z was drodzy bracia i siostry zbawienia !

Opublikowano w ziemi wygnania Arzareth 6 dnia 11 miesiąca przez takiego jak wy wygnańca – syna przodków swoich.

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: