Co się dzieje z duszami po śmierci ?-część druga -Dusze sprawiedliwych.

Henoch został wybrany przez Boga do tego aby zrozumiał wszystkie Jego dzieła , aby WSZYSTKO pojął i spisał księgi które my teraz możemy czytać i uczyć się z nich mądrości .

1 Księga Henocha

Rozdział 81:

1 Powiedział mi jeszcze: „Henochu! Zajrzyj do księgi tablic niebieskich i przeczytaj, co w nich jest napisane, i poznaj każdy szczegół!

2 Przyjrzałem się wszystkiemu na tablicach niebieskich i przeczytałem to wszystko, co było napisane, i wszystko pojąłem. I przeczytałem księgę i wszystko, co było w niej napisane, wszystkie czyny ludzi i wszystkich, którzy narodzili się z ciała na ziemi aż do ostatniego pokolenia.

3 Następnie natychmiast błogosławiłem Pana, wiecznego Króla chwały za to, że uczynił wszystkie dzieła świata, i wychwalałem Pan ze względu na Jego cierpliwość i błogosławiłem [Go] ze względu na synów Adama.

4 I w owym czasie powiedziałem: „Błogosławiony człowiek, który umiera sprawiedliwy i dobry, co do którego nie odnotowano żadnej niegodziwości w księdze i w którym nie znaleziono żadnej winy”.

Bardzo ciekawy fragment który mówi nam o tym że wszystkie czyny ludzi oraz tych narodzonych z ciała są zapisane w księdze w niebie i na podstawie tego co jest tam zapisane wszyscy ludzie będą sądzeni na Sądzie Ostatecznym nie licząc tych z nasienia węża którzy na ten Sąd nie powstaną.

2 Księga Henocha

Rozdział 49:

Składam wam przysięgę – „Tak, tak!” – że nawet zanim ktoś był w łonie matki, Ja indywidualnie przygotowałem miejsce dla każdej duszy, a także zestaw skal i miar tego, jak długo On postanowił mu żyć w tym świecie, aby każda osoba mogła być w ten sposób zbadana.

Tak, dzieci, nie oszukujcie się;  ponieważ na przyszłość przygotowywano miejsce dla każdej ludzkiej duszy.

50

Ustaliłem osiągnięcia każdej osoby w pismach i nikt nie może się ukrywać, kto narodził się na ziemi, ani też jego osiągnięcia nie będą utrzymywane w tajemnicy. Widzę wszystko tak, jak w lustrze.

Teraz więc moje dzieci, w cierpliwości i łagodności trwajcie w liczbie swych dni, abyście mogli odziedziczyć końcowy niekończący się wiek, który nadchodzi.

Każda osoba na swój wyznaczony czas na ziemi przez Boga aby mogła być dokładnie zbadana i przetestowana.

Bóg wie wszystko o każdym z nas .

1 Księga Henocha

Rozdział 39:

11 Przed Nim nie ma końca. Zanim świat został stworzony, wiedział, czym będzie [świat] i czym będą przyszłe pokolenia.

To jedno zdanie jest kwintesencją całego tego wieku po którym nastąpi niekończący się wiek czyli „nowe niebo i nowa ziemia” , wieczność w sprawiedliwości i BEZ ŚMIERCI  – jeżeli to rozumiecie to znaczy że wyzbyliście się całkowicie trucizny szatana polegającej na oskarżaniu Boga o całe zło na ziemi .Miliony ludzi jest nieświadomych i nie może pojąć jak to możliwe by Bóg tolerował to czym jest TEN świat ponieważ tkwią oni w więzieniu kłamstw szatana.My jesteśmy wolni od tych kłamstw ponieważ uwierzyliśmy Bogu a On pozwolił w swej łaskawości na to byśmy zrozumieli Jego plan.

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 4:

(33) Odpowiedziałem mu i rzekłem: „Jak długo i kiedy te rzeczy się będą trwać? Dlaczego naszych lat jest niewiele i są złe?”

(34) Odpowiedział mi mówiąc: „Nie możesz tego bardziej przyspieszyć niż Najwyższy. Ty spieszysz się dla siebie, a Najwyższy spieszy się dla wielu.

(35) Czyż dusze sprawiedliwych w ich przybytkach nie pytały o te rzeczy, mówiąc:” Jak długo mamy tutaj pozostawać? Kiedy przyjdzie żniwo naszej nagrody?

(36) I Jeremiel archanioł odpowiedział im mówiąc: „Gdy się wypełni liczba takich jakich jak wy, bo odważył na wadze wiek

(37) i miarą rozmierzył czasy, liczbą policzył czasy, a on nie poruszy ich, ani wzbudził, aż się dopełni miara.

Człowiek myśli patrząc na siebie zaś Bóg patrzy na całość i NA WSZYSTKICH i ma wszystko zaplanowane i wszystkie dusze są policzone .

2 Henocha

Rozdział 65:

Kiedy całe stworzenie, widoczne i niewidzialne, które Pan stworzył, dobiegnie końca, wtedy każda osoba pójdzie na Wielki Sąd Pana. Wtedy cały czas zginie, potem nie będzie ani lat, ani miesięcy, ani dni, ani godzin. Oni zostaną rozproszeni, po tym nie zostaną liczeni.

Będą stanowić jeden wiek. Wszyscy sprawiedliwi, którzy przejdą przed Najwyższym Sądem Pana, zostaną zebrani razem w wielkim wieku. Wielki wiek nadejdzie dla sprawiedliwych i będzie wieczny.

Potem nie będzie wśród nich ani znużenia, ani choroby, ani ucisku, ani zmartwienia, ani pragnienia, ani osłabienia, ani nocy, ani ciemności. Ale będą mieli wspaniałe światło, wielkie niezniszczalne światło, raj, wielki i nieprzekupny. Gdyż wszystko, co skorumpowane, przeminie, a powstanie nieskorumpowane i będzie schronieniem wiecznych mieszkań.”

 

Objawienie Jana

Rozdział 21:

(1)I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

Ważne są nasze uczynki które są zapisywane przed Najwyższym w księgach i które stanowią nasz skarb w niebie o którym mówił Isus Chrystus Syn Boży.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:

(20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.

(21) Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje

Skarby w niebie czyli nagromadzone dobre uczynki które są zapisywane na tablicach niebieskich , księgach będą gwarancją uzyskania życia wiecznego .

Objawienie Jana

Rozdział 20:

(11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.

(12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

Teraz przeanalizujmy los dusz sprawiedliwych którzy umarli na podstawie Słów Boga przekazanych za pomocą anioła Ezdraszowi.

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 7:

(88) Teraz jest porządek tych, którzy trzymali się drogi Najwyższego, kiedy zostali odseparowani od śmiertelnego ciała.

(89) Podczas czasu swego życia oni pracowicie służyli Najwyższemu i wytrwali niebezpieczeństwo w każdej godzinie, aby móc trzymać się doskonale prawa Dawcy prawa.

Potwierdzenie że dusza nie umiera kiedy ciało ginie oraz ważność Prawa które za życia powinno być wyznacznikiem dla każdego jak się zachowywać – mówiąc najprościej JAK ŻYĆ by zasłużyć na nagrodę przed Bogiem .

(90) Tak więc tutaj jest nauka odnośnie ich:

(91) Przede wszystkim oni będą widzieć z wielką radością chwałę Tego, który ich przyjmuje, ponieważ otrzymali odpoczynek w siedmiu porządkach.

(92) Pierwszy porządek, ponieważ byli drążeni z wielką siłą aby przemóc złe myśli, które się w nich formowały, aby nie prowadziły ich do zatracenia życia ku śmierci.

(93) Drugi porządek, ponieważ widzieli rozterki, w których dusze bezbożnych błądziły oraz karę, która na nich czeka.

(94) Trzeci porządek, oni widzą świadectwo Tego, który ich ukształtował, że podczas życia oni przestrzegali prawo, które było im powierzone.

(95) Czwarty porządek, oni rozumieją odpoczynek, który teraz ich raduje, będąc zgromadzeni w swych komorach i strzeżeni przez aniołów w głębokiej ciszy i chwale, która ich oczekuje w ostatnich dniach.

(96) Piąty porządek, oni się cieszą, że uciekli od tego, co jest skorumpowane i odziedziczą to, co nadejdzie; po za tym widzą kłopoty i trudy, z których zostali uwolnieni oraz przestrzenną wolność, którą otrzymają i będą się nią radować w nieśmiertelności.

(97) Szósty porządek, kiedy jest im ukazane, jak ich twarze będą jaśnieć jak słońce i jak będą uczynieni jako światło gwiazd, będąc od tego momentu nie skażonymi.

(98) Siódmy porządek, który jest większy niż wszystkie pozostałe wymienione, ponieważ będą się radować z odwagą i będą pewni bez wątpliwości i będą weseli bez strachu ponieważ oni pospieszyli ku Temu, któremu służyli w życiu i od którego oni otrzymają nagrodę, kiedy będą uwielbieni.

Te wersety są chyba jedynymi znanymi nam Słowami Boga Żywego na temat tego co czeka dusze po śmierci i wyjaśniają nam jak będą one się czuć i jakie ZROZUMIENIE otrzymają co do tego CZYM JEST ŚMIERĆ .Warto przeczytać parę razy te Słowa ponieważ jest to PRAWDZIWA MĄDROŚĆ BOŻA a nie głupie tłumaczenia współczesnej nauki dla mas oraz gnostyczne bluznierstwa w które wierzy nasienie węża – oni otrzymają swój dział i nagrodę stosownie do swoich uczynków zapisanych przed Najwyższym  o czym była mowa w pierwszej części .

Anioł czyli posłaniec Boga oznajmia Ezdraszowi jeszcze jedną ciekawą rzecz.

(99) Oto porządek dusz sprawiedliwych i odtąd jest ogłoszone i poprzednio wymienione drogi kaźni tych, którzy nie zważali na to i będą cierpieli w późniejszym czasie.”

(100) I odpowiedziałem mu i rzekłem: „Czy w takim przypadku będzie dany czas duszom, kiedy zostały odseparowane od ciał, aby zobaczyć to, co mnie teraz opowiedziałeś?”

(101) Odpowiedział mnie, „Oni będą mieli wolność przez siedem dni i podczas owych siedmiu dni oni będą mogli widzieć rzeczy o których ci opowiedziałem i potem będą oni zgromadzani w swych miejscach zamieszkania.”

Dusze otrzymają siedem dni podczas których zobaczą i zrozumieją to wszystko a po tym czasie zostaną zgromadzone w miejscach odpoczynku zwanych także komorami gdzie będą strzeżeni przez aniołów w głębokiej ciszy i spokoju .

Mamy wszystko czarno na białym .Śmierci nie mamy się obawiać gdy wiemy co jest po niej .Cały świat i religie milczą w tym temacie i nie mówią prawdy po to by ludzie się bali śmierci. Nasienie węża w mediach wmawia ludziom że żyje się raz i trzeba żyć „na całego ” w myśl ICH zasady „Carpe Diem” lub jak kto woli „Jedzmy i pijmy bo jutro pomrzemy!” .Te wszystkie hasła i slogany to kłamstwa szatana które mają na celu trzymanie ludzi w nieświadomości i nakłonienie ich do łamania Przykazań aby człowiek żył tak BY BYŁO MU DOBRZE nie zważając na Boga i Jego Prawo.

Wszystko przez to że ludzie nie znają prawdziwej nauki na temat śmierci a ta zawarta jest w Słowach Boga i Księgi Henocha oraz 2 Ezdrasza podają takie detale oraz szczegóły które w połączeniu z resztą ksiąg ,tych nie wyrzuconych przez szatana z Biblii , dają nam PRAWDZIWY nie zakryty obraz CZYSTEJ PRAWDY BOŻEJ.

Objawienie Jana

Rozdział 6;

(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.

(10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

(11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.

Tylko z Biblii która zawiera Słowa Boga oraz Syna dowiadujemy się prawdy .W tej części opisałem los dusz sprawiedliwych, tak jak to zrozumiałem, po śmierci i ich chwalebny odpoczynek i oczekiwanie na niekończący się wiek który ma nadejść kiedy to śmierć zostanie ostatecznie zniszczona przez Boga który wznowi stwarzanie i uczyni „nowe niebo” i „nową ziemię”.

Objawienie Jana

Rozdział 21:

(7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Oczywiście my jako żyjący w czasach końca mamy OGROMNĄ możliwość zwycięstwa już TERAZ….oraz możliwość na  ewentualny udział w pierwszym zmartwychwstaniu, jeżeli zginiemy za wierność wobec Boga oraz Syna i  Ich Przykazań. Nagrodą będzie 1000 letnie życie w Królestwie oraz nie podleganie Sądowi Ostatecznemu i śmierci drugiej.

Tutaj więcej wyjaśnień :

https://arzareth.home.blog/2019/11/10/144-000-niewiasta-i-reszta-jej-potomstwa/

Apokalipsa Jana

Rozdział 20:

(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

(5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

(6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

Zatem mamy o co walczyć bracia i siostry !…..I nie bójmy się śmierci wiedząc czym ona jest !

Życzę każdemu z was drodzy czytelnicy  zbawienia od Boga i życia wiecznego bo do tego zostaliśmy stworzeni – aby żyć wiecznie :-)!

Napisano w ziemi Arzareth , na wygnaniu 24 i 25 dnia 10 miesiąca fałszywego roku 2019 Ery rzymskiego orła.

Reklama