Edom część druga – Od Kanaana do Ezawa.

Drugą część chciałbym zacząć od powstania i znaczenia nazwy Edom.

Księga Rodzaju odpowiada nam na to pytanie:

Rodzaju 25:

(29) Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola.

(30) Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: Daj mi, proszę, skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom.

(31) Na to rzekł Jakub: Sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje.

(32) A Ezaw rzekł: Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo?

(33) Jakub rzekł: Przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu, i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi.

(34) Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem.

Ezaw brat Jakuba wzgardził pierworództwem i oznaczającym przez to błogosławieństwem swego ojca ponieważ był …GŁODNY !W tamtych czasach błogosławieństwo ojca przed śmiercią było bardzo ważne dla pierworodnego syna .Ezaw będąc głodnym odstąpił je Jakubowi ponieważ w tamtej chwili wydało mu się to mało ważne .To dużo świadczy o charakterze Ezawa , można powiedzieć że żył on chwilą i nie przywiązywał wagi do Prawa i obietnicy Boga danej Abrahamowi !Liczyło się dla niego „tu i teraz” i żeby zaspokoić swoje potrzeby , żeby było mu dobrze …(Coś nam przypomina taka egoistyczna postawa ?)  Odtąd Ezaw ma nowe imię które ma stale przypominać MU ORAZ JEGO POTOMKOM o  sprzedaniu prawa pierworództwa za miskę czerwonej polewki – EDOM .

Ezaw dalej robi co chce i bierze sobie za żony córki Kaananejskie , które nie czczą Boga i nie uznają Jego Prawa .

Rodzaju 26:

(34) A gdy Ezaw miał czterdzieści lat, pojął za żonę Judytę, córkę Beeriego, Chetyty, i Basemat, córkę Chetyty Elona.

(35) Były one powodem trosk dla Izaaka i Rebeki.

Możemy tylko przypuszczać o jakich „troskach” mówi Słowo Boże…

Gdy przyszła pora na błogosławieństwo Izaaka dla synów , Jakub zgodnie z umową i przysięgą jaką dał mu Ezaw , odebrał swoje prawa pierworodnego od ojca i przyjął błogosławieństwo pomimo że Izaak myślał że składa je Ezawowi.(Rodzaju 27)

Rodzaju 27:

(41) Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec, i taki powziął Ezaw zamiar: Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim. Wtedy zabiję brata mego Jakuba.

Ezaw znienawidził swego brata pomimo umowy którą zawarł z nim wcześniej i nawet złożył przysięgę ! Dla Ezawa zatem własne słowo nic nie znaczyło !Mało tego postanowił „NA ZIMNO” że ZABIJE BRATA SWEGO gdy umrze Izaak ich ojciec.Oznacza to że zaplanował on w swym sercu zbrodnie.Nasuwa się zdanie : „po uczynkach ich poznacie”.

Należy także dodać że Ezaw widząc że córki Kannanejczyków nie podobają sie jego ojcu :

Rodzaju 28:

(8) Ezaw, widząc też, że córki Kananejczyków nie podobają się ojcu jego, Izaakowi,

(9) Poszedł do Ismaela i pojął sobie za żonę, oprócz żon, które już miał, Mahalatę, córkę Ismaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota.

Widząc że ojciec nie pochwala jego związku Ezaw mógł odprawić swoje żony Chetytki tak jak to zrobił jego dziadek Abraham odprawiając Egipcjankę Hagar gdyż ta nie znalazła uznania w oczach Pana Boga.Księga Rodzaju podaje nam że oprócz dwóch żon spośród Chetytów ,Ezaw pojął za żonę jeszcze Chiwwitkę :

Rodzaju 36:

(2) Ezaw pojął żony spośród córek kananejskich: Adę, córkę Elona, Chetyty, i Oholibamę, córkę Any, syna Sybeona, Chiwwity.

Pomimo sprzeciwu ojca Izaaka Ezaw dobiera sobie żonę spośród Kaananejczyków .Jakub jego brat jest zupełnie inny i posłuszny nakazom ojca.Z opisów z Księgi Rodzaju można wysnuć wniosek że Ezaw to typ gwałtownika i egoisty myślący głownie o swoich potrzebach i przyjemnościach nie szanujący Prawa Bożego i nakazów swojego ojca – Ojca który był wiernym sługą Boga i wiedział czego Bóg oczekuje .Ezaw mając takiego ojca i dziadka nie mógł nie znać obietnicy Bożej danej Abrahamowi i nie mógł nie wiedzieć nic o Bogu !

Teraz cofnijmy się o jakieś 800 lat by poznać dzieje Kannana najmłodszego syna Chama –czarnego byka .Właśnie Ezaw złączył się z córkami Kaananejczyków ludu przeklętego przez Noego .

Rodzaju 9:

(20) Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę.

(21) Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim,

(22) A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom.

(23) Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem, i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego.

(24) A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn,

(25) Rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich!

(26) Potem rzekł: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego!

(27) Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich!

Cham uczynił coś co spowodowało taką reakcję sprawiedliwego Noego !Przeklął on najmłodszego syna Chama ,Kanaana i czynił go sługą braci swoich czyli Sema i Jafeta.

Jedna ważna rzecz to Noe przeklął Kanaana wtedy a nie Bóg

Teraz pragnę coś wyjaśnić pomimo przekleństwa Noego ,Kanaan i jego potomstwo mogło a NAWET POWINNO  okazać jakąś  skruchę tak by zasłużyć w oczach Boga na łaskę ,Bóg jest miłosierny i wybacza jeżeli  jakiś człowiek czy naród odwraca się od swoich złych zwyczajów i zaczyna przestrzegać przepisów i Praw Bożych .Tak jak to uczynili mieszkańcy Niniwy w czasach proroka Jonasza tak że Bóg cofnął zagładę miasta Niniwy w tamtym czasie .Następne lata pokazują że potomstwo Kanaana nie uczyniło tego ale stawało się coraz gorsze w swym postępowaniu aż osiągnęło apogeum swego zepsucia w czasach wyjścia Izraela z Egiptu…ale o tym pózniej.

Kanaan stał się ojcem wielu narodów :

Rodzaju 10:

(15) Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta,

(16) Nadto Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów,

(17) Chiwwitów, Arkitów, Synitów,

(18) Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków.

(19) Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy.

Ezaw wziął sobie za żony dwie Chetytki i Chiwwitkę były to Kanaanejki wywodzące się z rodu Kanaana.Ciekawa jest informacja że Sydon był pierworodnym synem Kanaana a w Biblii mamy ciekawą informację na temat skąd pochodziła obrzydliwość Królowa Nieba :

2 Królewska 23:

(13) Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu na południe od Góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Kamosza, ohydy Moabitów, i dla Milkoma, obrzydliwości Ammonitów, król kazał zbezcześcić.

Jak napisałem wyżej Kanaanejczycy stawali się coraz gorsi w oczach Boga , przekleństwo Noego zamiast ich motywować ku chęci poprawy i zmiany na lepsze swego postępowania działało odwrotnie.Zupełnie jak dzisiaj nasienie węża znając proroctwa Boże uparcie dąży do coraz gorszych zbrodni na ludzkości nie chcąc się nawrócić i porzucić swoich ohydnych praktyk w tym obrzydliwej pedofilii…smutne ale prawdziwe.

Bóg dając obietnice Abrahamowi sam zwraca na to naszą uwagę !

Rodzaju 15:

(13) I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat.

(14) Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; a potem wyjdą z wielkim dobytkiem.

(15) A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości.

(16) Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów.

(17) A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami.

(18) W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:

(19) Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów,

(20) I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,

(21) I Amorytów, i Kananejczyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.

Bóg powiedział że musi się dopełnić wina Amorytów czyli to oznaczało że w tamtym czasie jeszcze nie zasłużyli sobie oni na karę Bożą czyli Klątwę która oznaczała totalną eksterminację .Bóg jest niezwykle cierpliwy i miłosierny czekał aż tyle lat by wydać swój wyrok na ludy Kannanejskie ! Mieli oni szanse by się poprawić lecz ich postępowanie stawało się coraz gorsze .Bóg także i to wiedział że nasienie węża jest niezwykle mało podatne na zmianę na lepsze lecz pomimo tego DAŁ IM CZAS BY SIĘ OPAMIĘTALI ! Tak samo jest obecnie , Bóg cierpliwie czeka aż dopełni się wina Babilonu Wielkiego.

W tym fragmencie mamy także ciekawą informację w wersie 14 :

(14) Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; a potem wyjdą z wielkim dobytkiem.

O jakim narodzie mówi Bóg ? Mamy jedynie poszlaki i informacje pozabiblijne lecz warto o tym wspomnieć :

Wyjścia 1:

(8) Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa.

Nie wiemy jaki to był król wiadomo że był bardzo nieprzychylny Izraelitą .Ze zródeł pozabiblijnych wiemy że Egipt najechali Chetyci i założyli własną dynastie .Chetyci to synowie Cheta syna Kannana to by wyjaśniało ich nienawiść do Izraelitów synów Sema .Jeżeli wezmiemy pod uwagę że faraonowie to często byli nefilimowie -synowie upadłych aniołów to mamy nasienie węża w pełnej krasie .

Teraz widzimy z kim związał się Ezaw (Edom)

Pomimo tego Bóg nie przeklął wtedy jeszcze Edomu.

Ezaw(Edom) odszedł od Jakuba swego brata :

Rodzaju 36:

(6) Potem Ezaw zabrał żony swoje i synów swoich, i córki swoje, i wszystkich domowników swoich, i stada swoje, i wszystko bydło swoje, i całe mienie swoje, które nabył w ziemi kanaanejskiej, i udał się do kraju Seir, z dala od Jakuba, brata swego.

(7) Majątek ich bowiem był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem, ziemia zaś, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu dobytku, który posiadali.

(8) Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir. Ezaw to Edom.

Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir w kraju Chorytów :

Rodzaju 14:

(6) I Chorytów w ich górach Seir aż do El-Paran, które jest na granicy pustyni.

Góry Seir należały do Chorytów u których zamieszkał Ezaw czyli Edom .Rozmnożył się i z czasem powstało królestwo Edomu i jak Izrael był w niewoli w Egipcie było ono suwerennym królestwem pozostającym w dobrych stosunkach z resztą plemion Kanaanu .

Rodzaju 36:

(8) Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir. Ezaw to Edom.

(9) A oto wykaz rodów Ezawa, praojca Edomitów na Pogórzu Seir.

(10) Takie są imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, Reuel, syn Basematy, żony Ezawa.

(11) A synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.

(12) A Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, i urodziła Elifazowi Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa.

(13) A oto synowie Reuela: Nachat i Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basematy, żony Ezawa.

(14) A oto synowie Oholibamy, córki Any, syna Sybeona, żony Ezawa. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.

(15) Oto naczelnicy rodów spośród potomków Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: naczelnik Teman, naczelnik Omar, naczelnik Sefo, naczelnik Kenaz.

(16) Naczelnik Korach, naczelnik Gatam, naczelnik Amalek. To są naczelnicy rodów od Elifaza w ziemi edomskiej, potomkowie Ady.

(17) A oto synowie Reuela, syna Ezawa: naczelnik Nachat, naczelnik Zerach, naczelnik Szamma, naczelnik Mizza. To są naczelnicy rodów od Reuela w ziemi edomskiej, potomkowie Basematy, żony Ezawa.

(18) A oto synowie Oholibamy, żony Ezawa: naczelnik Jeusz, naczelnik Jalam, naczelnik Korach. To są naczelnicy rodów, potomkowie Oholibamy, córki Any, żony Ezawa.

(19) To są synowie Ezawa i to są ich naczelnicy: To jest Edom.

Tak oto powstał Edom.

Rodzaju 36:

(43) Naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. To są naczelnicy rodów edomskich według ich siedzib w kraju, który posiadali. To jest Ezaw, praojciec Edomitów.

Gdy minęło 400 lat niewoli Izraela w Egipcie Bóg zrobił sąd na „bogami Egiptu” i zgodnie z przysięgą daną Abrahamowi wyprowadził swój naród wybrany z ziemi niewoli by dać mu ziemie Kanaan gdyż dopełniła się miara grzechów plemion Kanaanejskich których geny były już niemal całkowicie skażone o czym świadczyły ich ohydne zwyczaje .

Nie opamiętali się synowie Kanaana w swym postępowaniu i tym razem to już SAM BÓG ich przeklął i wydał na nich karę totalnej eksterminację jako obłożonych KLĄTWĄ !

Księga Powtórzonego Prawa 7:

(1) Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed tobą wiele narodów: Chetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perezyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków,siedem narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty,

(2) I wyda je Pan, Bóg twój, tobie, i ty je wytracisz: Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza ani się nad nimi nie zlitujesz.

(3) Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna,

(4) Gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił.

(5) Lecz tak z nimi postąpicie: ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie.

(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.

Plemiona Kanaanu zostały osądzone i przeznaczone do eksterminacji .Od przekleństwa Noego minęło prawie 1300 lat ! Tyle czekał nasz miłościwy Bóg nim wydał na nich wyrok , który miał wykonać Jego lud wybrany Izrael.Przez 1300 lat synowie Kanaana się nie opamiętali i uparcie łamali Prawo Boże tak że do dzisiejszego dnia nie zginęła pamięć o ich ochydnych zwyczajach wśród narodów !

Dlatego Bóg wydał na nich wyrok i obłożył klątwą !

Bóg dotrzymał danego słowa i dał Izraelitą ziemię którą przyrzekł Abrahamowi ,Izaakowi oraz Jakubowi .

Jozuego 24:

(8) Następnie wprowadziłem was do ziemi Amorejczyków, mieszkających z tamtej strony Jordanu, a gdy oni walczyli z wami, wydałem ich w wasze ręce i objęliście w posiadanie ziemię ich, a ich wytępiłem przed wami.

(9) Potem wystąpił Balak, syn Syppora, król Moabu, i walczył z Izraelem; posłał on i przywołał Bileama, syna Beora, aby was przeklinał.

(10) Lecz ja nie chciałem słuchać Bileama i on was raczej błogosławił, i wyrwałem was z jego ręki.

(11) Gdy zaś przeprawiliście się przez Jordan i przyszliście do Jerycha, to walczyli z wami obywatele Jerycha, Amorejczycy, Peryzyjczycy, Kananejczycy, Chetejczycy, Girgazejczycy, Chiwwijczycy i Jebuzejczycy, a Ja wydałem ich w wasze ręce.

(12) Wysłałem przed wami szerszenie i te wypędziły ich przed wami, dwóch królów amorejskich, a nie twój miecz ani twój łuk.

(13) Dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście, jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście.

(14) Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie mu szczerze i wiernie; usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za Rzeką i w Egipcie, a służcie Panu.

(15) A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu.

(16) I odpowiedział lud tymi słowy: Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom.

(17) Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda, i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy.

(18) I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy, i Amorejczyków, mieszkających w tej ziemi; więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym.

(19) I rzekł Jozue do ludu: Nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych.

(20) Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym bogom, to On odwróci się, sprowadzi ma was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa.

(21) Lecz lud rzekł do Jozuego: Nie tak, ale Panu służyć będziemy.

(22) Wtedy Jozue rzekł do ludu: Wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby mu służyć. A oni odpowiedzieli: Jesteśmy świadkami.

(23) A on na to: Usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie serca wasze do Pana, Boga Izraela.

(24) I rzekł lud do Jozuego: Panu, Bogu naszemu, służyć będziemy i głosu jego słuchać.

(25) I zawarł Jozue tego dnia przymierze z ludem, i nadał mu w Sychem przepisy i prawo.

(26) Jozue spisał też te słowa w księdze zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Pana.

Jak wiemy Izrael nie dochował wierności ślubowanej Bogu i „poszedł” za obrzydliwościami Kanaanejczyków obierając sobie je za bogów m.in Królową Nieba .Bóg także nie wytępił wszystkich i niedobitki plemion objętych klątwą pozostały w Izraelu – stały się on właśnie „pułapką” dla Izraelitów , którzy jako lud twardego karku nie mogli wytrwać w wierności Bogu .Bóg pozostawił te niedobitki ponieważ Izraelitów było wtenczas za mało by mogli objąć całą ziemię Kanaan i żęby nie leżała ona odłogiem …

Na pewno postanowił w ten sposób przetestować także wierność Izraelitów !

Jak wiemy Izrael okazał się odstępcą i przez setki lat powracał i odchodził od Boga wystawiając Jego cierpliwość na próbę.

Powtórzonego Prawa 7:

(21) Nie lękaj się ich, gdyż Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, Bóg wielki i straszny.

(22) Lecz Pan, Bóg twój, będzie wypędzał te narody przed tobą po trosze; nie będziesz mógł ich szybko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się przeciwko tobie.

(23) Pan, Bóg twój, wyda je tobie i sprawi wśród nich wielkie zamieszanie, aż zostaną wytępione.

(24) Wyda też w twoje ręce ich królów, a ty wymażesz ich imię pod niebem; nikt się nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz.

(25) Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana, Boga twego.

(26) Nie przynoś tej obrzydliwości do twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą.

Izraelici nie posłuchali głosu swego Boga…

Kara na Kanaan została obwieszczona , za ich ohydne czyny Bóg obłożył te plemiona klątwą .

Bóg jest sprawiedliwy i zakazał Izraelitą uczynić cokolwiek złego Edomowi !

Księga powtórzonego Prawa 2:

(4) Ludowi zaś daj taki rozkaz: Będziecie przechodzić przez obszar waszych braci, potomków Ezawa, mieszkających w Seir; oni wprawdzie bać się was będą, ale i wy bądźcie bardzo ostrożni

(5) I nie wszczynajcie z nimi wojny, gdyż nie dam wam z ich ziemi ani jednej piędzi; góry Seir dałem bowiem w dziedziczne posiadanie Ezawowi.

(6) Żywność będziecie od nich kupować za pieniądze, abyście mieli co jeść; również wodę do picia będziecie od nich kupować za pieniądze.

(7) Gdyż Pan, twój Bóg, błogosławił cię w każdym dziele rąk twoich. Wiedział o twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Przez czterdzieści lat był Pan, twój Bóg, z tobą, a niczego ci nie brakowało.

Potomkowie Ezawa czyli Edomici mieli zapewnione bezpieczeństwo i nic im nie groziło ze strony Izraelitów.Bóg nie zamierzał karać Edomu gdyż ten sobie jeszcze wtedy nie zasłużył  swoim postępowaniem na to ! Widzimy niezwykłą sprawiedliwość Boga ,który nawet żywność kazał kupować od Edomitów za pieniądze.Wszelkie oskarżenia przeciwko Bogu o okrutność ,tyranie i ludobójstwa tych narodów okazują się zwykłym kłamstwem wobec relacji z Biblii !

Jedynym wyjątkiem było plemię Amalekitów potomków Ezawa , które Bóg nakazał zniszczyć ,oczywiście nie bez powodu .

Księga powtórzonego Prawa 25:

(17) Pamiętaj, co ci uczynił Amalekw czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu,

(18) Że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle, i nie bał się Boga.

(19) Gdy tedy Pan, Bóg twój, sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, to ty wymażesz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym!

 

Księga Wyjścia 17:

(13) Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.

(14) Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymażę pamięć o Amalekitach pod niebem.

Jak widzimy Bóg nie ukarał żadnego z tych plemion bez powodu jak mu zarzucają sataniści nasienia węża  na całym świecie .

Wyrok na Edom także nie został wydany bez powodu .Gdy Bóg karał plemię Judy rękoma króla babilońskiego Edomici dopuścili się poważnych grzechów wobec Boga i jego ludu.Bóg nie mógł dłużej tolerować postępowania potomków Ezawa w których płyneła także krew Kanaana.

Ezechiela 35:

(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(2) Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej.

(3) I powiedz jej: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę rękę przeciwko tobie i obrócę cię w straszliwe pustkowie.

(4) Twoje miasta przemienię w ruiny, ty staniesz się pustkowiem i poznasz, że Ja jestem Pan.

(5) Ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę,

(6) Dlatego – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie cię ścigać; zaiste, przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigać.

(7) I obrócę górę Seir w straszliwe pustkowie, i wytępię z niej wszystkich, którzy chodzą tam i z powrotem.

(8) I napełnię jej góry pobitymi; padną pobici mieczem na twoich pagórkach, na twoich dolinach i na wszystkich parowach.

(9) W pustkowie wieczne obrócę cię, a twoje miasta nie będą zamieszkane; i poznacie, że Ja jestem Pan.

(10) Ponieważ powiedziałaś: Obydwa te narody i obydwa te kraje będą moje, weźmiemy je w posiadanie, chociaż Pan tam jest.

(11) Dlatego – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – postąpię z tobą według twojego gniewu i twojej gorliwości, z jaką ty z nimi postąpiłaś z nienawiści do nich, i dam się poznać pośród ciebie, gdy cię będę sądził.

(12) I poznasz, że Ja, Pan, słyszałem wszystkie twoje obelgi, które wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: Są spustoszone i dane nam na pożarcie.

(13) Wynosiłyście się nade mnie w swojej mowie i odzywałyście się o mnie bezczelnie – sam słyszałem.

(14) Tak mówi Wszechmocny Pan: Ku uciesze całej ziemi uczynię z ciebie pustkowie.

(15) Jak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak Ja uczynię tobie: Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem. I poznają, że Ja jestem Pan.

Wyrok na Edom został wydany za wieczną nienawiść do jego narodu czyli Izraela oraz za bluznierstwa przeciwko Bogu o czym mówi wers 13! Jak widzimy Edomici żywili „wieczną nienawiścią ” , którą na przestrzeni wieków pieczołowicie pielegnowali wobec swoich braci Izraelitów. Taką nienawiść jaką żywi nasienie węża  wobec czystych ludzi nie zainfekowanych wężowymi genami .

Księga Abdiasza także dużo mówi na temat kary na Edom .

(1) Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju!

(10) Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze.

(11) Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich.

(12) Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli

(18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan.

(19) I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead.

(20) Pierwsi wygnańcy, z synów Izraela, ci w Chelach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu.

(21) Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.

Edom został obłożony klątwą Pańską i nikt ma nie ocaleć z domu Ezawa ….

Lementacje Jeremiasza 4:

(21) Wesel się i raduj, córko Edomska, która mieszkasz w krainie Us. Także do ciebie przyjdzie kubek: upijesz się i obnażysz.

(22) Kończy się twoja wina, córko Syjońska. On już nigdy nie skaże cię na wygnanie. Ukarze twoją winę, córko Edomska, odsłoni twoje grzechy.

Bóg już wkrótce zakończy niewole Izraela i rolę się odwrócą .Edom który za pomocą kłamstw i terroru przywłaszczył sobie tożsamość narodu wybranego dostanie kielich do picia od samego Boga !

Cały świat pozna ogrom zbrodni synagogi szatana !

Edomici znali proroctwa Boże o karze zasądzonej dla nich lecz nie opamiętali się , nie ukorzyli przed Bogiem Stwórcą nieba i ziemi.Zamiast tego dalej ciemiężyli plemię Judy po powrocie z niewoli babilońskiej .Za pomocą fałszywych dywersyjnych synagog nauczali swoich nauk pomału ,sukcesywnie przeinaczając Prawo Boże .Gdy na ziemię przyszedł Mesjasz Syn Boży Isus Chrystus także nie ukorzyli się , nie padli Mu do stóp krzycząc :”Przebacz nam Syny Boży , chcemy zmienić swoje postępowanie i dostąpić zbawienia !”

Zamiast tego zabili go a jego uczniów pózniej prześladowali i mordowali w niezliczonej ilości bogobojnych Judejczyków ,którzy uznali swego Mesjasza!

Teraz cały świat jest w szponach Edomu czyli synagogi szatana bardziej znanymi światu pod obecną nazwą jako – ŻYDZI ,którzy podają się za Izraelitów ale nimi nie są lecz są synagogą szatana.

Do tej pory to nasienie węża nie chce się zmienić ani ukorzyć przed Bogiem jak ich przodkowie kiedyś czyli Kanaanejczycy , których i tak część przeżyła i dalej wchodzi w skład synagogi szatana.

Zamiast tego uparcie dążą oni do wymordowania prawdziwego Izraela czyli plemion Słowiańskich oraz całego nasienia niewiasty na całym świecie i to właśnie będą robić podczas Wielkiego Ucisku rządów bestii.

Nasienie węża nie chce się nawrócić , Edom nie pragnie łaski i wybaczenia Boga dalej uparcie dąży on do tego by jego wina się dopełniła i by nastał czas odpłaty za Syjon!

Tak jak ich przodkowie Kanaanejczycy robią oni wszystko by ich zbrodnie stawały się coraz większe  , by sprawiedliwa krew przelana na ziemi obarczyła ich głowy .Henryk od lat nagłaśnia ich wszystkie ohydne zwyczaje i spiski przeciwko nam .Widzimy sami jakie są ich uczynki , jak wykorzystują władzę na ziemi -Nie po to by zaprowadzać pokój i sprawiedliwość tylko by siać terror i zniszczenie oraz  mordować wszystkich ludzi stworzonych na obraz Boga !

Słusznie prorokował o nich nasz Król Isus Chrystus !

Ewangelia Mateusza 23:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

(34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

(35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

(36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

Jak dokładne proroctwo Syna Bożego !

Nasienie węża robi wszystko by obciążyło je cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi.Ile jeszcze krwi popłynęło od tamtego czasu gdy Isus wypowiadał te słowa ?

Ile wojen?

Ile zbrodni ciąży na tym rodzie!

 Nikt prócz Boga nie zna dokładnej liczby pomordowanych!

Zwróćcie  uwagę ze Isus Chrystus nie mówi w wersie 36 o NARODZIE tylko o RODZIE.

Dlatego my módlmy się  do naszego Boga drodzy bracia i siostry o jak najrychlejsze Królestwo gdyż tylko Jego interwencja oraz Syna może nas ocalić  przed tym krwiożerczym rodem nasienia węża oraz ich ojcem szatanem.

Koniec części drugiej .

Napisano w ziemi wygnania Arzareth 5 dnia 10 miesiąca  fałszywego roku 2019 Ery Rzymu.