Edom część pierwsza – „Synagoga szatana”

Wszyscy znamy termin synagoga szatana.

Nie ma pewności stuprocentowej kiedy powstały pierwsze synagogi .W internecie oficjalnych informacji nie ma za dużo .Wikipedia (żydopedia) podaje że :

Synagoga, bożnica, bóżnica (z stgr. συναγωγή synagoge – zgromadzenie, miejsce zebrań)[1]żydowski dom modlitwy; w judaizmie miejsce modlitw i zgromadzeń religijnych, również miejsce zebrań społecznych gminy żydowskie

Jedno jest na pewno prawdą – jest to żydowski dom modlitwy. W tłumaczenie nazwy z greckiego też zbytnio nie wierzę podobnie jak w resztę tłumaczeń z tzw „hebrajskiego” czyli aramejskiego .Ustalam teraz jedno: Jestem sceptyczny do wszystkiego co jest napisane w internecie i żebym to zaakceptował muszę mieć poparcie w Biblii .Tylko Słowa Boga oraz Syna uważam za mówiące Prawdę i na Biblii właśnie będę się opierał .W tym wątku zajmę się synagogami jako miejsce oraz jako Edom czyli synagoga szatana , której istnienie objawił nam Isus Syn Boży w Objawieniu :

Rozdział 2:

(9)Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Temat Edomu jest bardzo obszerny i niezwykle ważny .

Oto co dalej piszę wikipedia :

Pierwsze synagogi powstały prawdopodobnie w czasie wygnania babilońskiego w VI w. p.n.e. Pewne jest, że istniały w starożytnym Izraelu, przed zburzeniem drugiej Świątyni Jerozolimskiej w roku 70. Pierwsze synagogi w starożytnym Izraelu służyły jako miejsca codziennej modlitwy i nauki, i istniały równolegle ze Świątynią – jedynym miejscem kultu starożytnego judaizmu

Czyli nie mamy podane kiedy powstały ale pewne jest że istniały w czasie pobytu Isusa Syna Bożego.Zwróćcie uwagę że szatańska wikipedia nie podaje żadnej  informacji o Isusie !Za to podaje ciekawą informację :”służyły jako miejsca codziennej modlitwy i nauki, i istniały równolegle ze Świątynią – jedynym miejscem kultu starożytnego judaizmu

Prawdą jest że w synagogach nauczano NAUKI .Czyjej nauki ?

Faryzeuszy Edomitów

Druga ważna informacja to taka że świątynie nazwano miejscem kultu starożytnego judaizmu czyli żydzi mieli już wtedy swoją religię którą zastępowali pomału Prawo Boże.To tyle jeśli chodzi o wikipedie …

Teraz skupię się na tym co mówił sam Król Isus Chrystus o Edomitach i ich synagogach.

Mateusza 12:

(9) I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi.

Mateusza 4:

(23) I chodził Isus przez całą Galileę, nauczając w ich synagogachi głosząc ewangelię Królestwa oraz uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.

Żeby nie było wątpliwości że synagogi były tworem i wymysłem Edomitów ,którzy w tamtym czasie praktycznie okupowali plemię prawdziwego Izraela czyli Judy , przytoczę ten fragment :

Mateusza 24:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

(34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

(35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

(36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

Isus Chrystus mówi bezpośrednio do Edomitów nazywanych w Ewangeliach Żydami – plemienia żmijowego .Mówi on im wprost : „w waszych synagogach„. Znamy historie podstępnego przejęcia władzy przez Edom po podbiciu ich przez Machabeuszy.Edomici za pomocą zdrady i mordów przejęli tron Judejski oraz wszystkie ważne stanowiska i funkcje pośród Izraelitów z pokolenia Judy .Urząd arcykapłana także i zaczęli wprowadzać pomału swoje nauki wypierając tym samym Prawo Boże.

Jana 9:

(22) Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów; albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że On jest Chrystusem.

Ten wers mówi nam że w czasach Isusa to już żydzi stanowili prawdziwą siłę a nie Judejczycy .

Nie wiemy kiedy dokładnie powstały pierwsze synagogi – jedno jest pewne w czasach Isusa już istniały. Okoliczności przejęcia władzy w Judei przez Edom zostały dość szczegółowo opisane przez Józefa Flawiusza oraz pastora Eli Jamesa w artukule „Od Kaina do Chazarii” .Za pomocą zdrad ,skrytobójstwa , intryg i SPISKÓW Edom przejął władzę w państwie Machabeuszy.Zupełnie jak przez ostanie stulecia we wszystkich państwach słowiańskich oraz reszty państw białych ludzi nie mówiąc już o innych nacjach.Było to możliwe ponieważ Machabeusze nie zastosowali się do Prawa i Słów Boga co do Edomu i przemieszali plemię Judy z Edomem który podbili ok 150 lat przed narodzinami Isusa.

Abdiasza

(10) Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze.

(11) Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich.

(12) Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli!

(13) Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski; nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski! I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski!

(14) Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli!

(15) Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.

(16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było.

(17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.

(18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan.

Znając to proroctwo wcielili lud obłożony klątwą pańską w swoje szeregi !

Sami zapłacili za to srogo – całkowitym zniknięciem rodu i zastąpieniem go przez Edom i tak Herod Wielki znany nam z Ewangelii już zasiada na tronie jako Edomita konwertyta uciskając prawdziwych Izraelitów za pomocą aparatu terroru synagog i całej świeckiej władzy która była w rekach żydów czyli Edomitów.

Ewangelia Jana podają nam kolejny dowód na dwa narody w czasach Isusa .

1:

(47) A gdy Isus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu.

3:

(1) A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.

Czyli mamy Prawdziwego Izraelitę oraz dostojnika żydowskiego.Ciekawe jest zdanie – „w którym nie ma fałszu „… Wymowne prawda ?Gdyby Nikodem był Izraelitą tak by został nazwany zamiast tego padlo slowo – Żyd .

Dwa przeciwieństwa -Prawdomówny Izraelita oraz Kłamca Żydowski i tak jest do dzisiaj.

Król Isus Chrystus ujawniał prawdziwą tożsamość Edomu oraz wywrotową działalność którą prowadzili nauczając swoich nauk w żydowskich synagogach za co został przez to plemię żmijowe zamordowany .

Mateusza 15:

(6) Tak więc unieważniliście Przykazania Boże przez naukę swoją.

(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz mówiąc:

(8) Lud ten czci mnie wargami i ustami, ale serce ich jest dalekie ode mnie.

(9) Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są przykazaniami ludzkimi.

To właśnie czynili faryzeusze unieważniali Przykazania przez nauki swoje czyli Talmud!Stworzyli oni już wtedy zalążek judaizmu swojej religii która fałszywie bazowała na autentyczności poprzez przywłaszczenie sobie przez Edom statusu Ludu Wybranego -Izraela.

Edomici zabili Syna Bożego i po jego śmierci wystąpił Szaweł z fałszywą Ewangelią poszerzając działalność synagogi szatana.

Apokalipsa 2:

(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Nazwa synagoga została użyta w odniesieniu już nie tylko do miejsca jak to było za życia na ziemi Isusa ale użyto jej żeby nadać znaczenie nowo powstałemu tworowi :

Fałszywemu Izraelowi czyli Edomowi który podszył się pod Prawdziwy Lud Boży.

Fałszywy apostoł Edomu za pomocą swoich nauk , zagłuszył i przekłamał całe Prawo Boże oraz Ewangelię o Królestwie tak jak na Faryzeusza przystało zrobił dokładnie tak jak powiedział Syn Boży :”unieważniliście Przykazania Boże przez naukę swoją”.

To właśnie uczynił Żyd Szaweł z Tarsu jako tajny agent Edomu działając  pod przykrywką zasiał nauki na których opiera się całe obecne Wielkie Zwiedzenie Synagogi Szatana.

Przez wieki synagoga szatan sukcesywnie za pomocą zdrad ,spisków i morderstw przejęła władzę na całym świecie pozabwiając królów ich władzy jak to było w Anglii gdzie ostatni król z prawami do tronu  został ścięty przez żyda Cromwella.Synagoga szatana zastąpiła władzę w tym kraju szybko swoimi czyli żydami z Hanoveru którzy szybko konwertowali się na Anglików przyjmując nazwę Windsor i tak powstała pierwsza dynastia żydowska .W tym tez kraju powstała pierwsza korporacja żydowska :”Szanowna Kompania Wschodnio -indyjska ” zwana też „Lewiatanem mórz’. Przez następne 300 lat synagoga szatana pozbyła się wszystkich władców nie żydów w całej Europie kończąc swój Wielki Spisek przeciwko Prawdziwemu Izraelowi czyli plemioną slowiańskim wielkim mordem narodu Rosyjskiego podczas obalenia Cara Mikołaja 2.

Dwie wojny światowe ugruntowały pozycje żydów na świecie i tak to dziś wygląda .Wszędzie wyżej w hierahi tego świata  mamy synagogę szatana zupełnie jak za czasów naszego Zbawiciela Isusa Chrystusa.

Utrata władzy szatana nad ziemią na rzecz bestii będzie oznaczała także upadek synagogi szatana …przynajmniej oficjalnie !

Dogmat Fałszywego Izraela się załamie …Na tym kończy się nasza wiedza .Dwaj prorocy Boży oznajmią światu Prawdę ci co są nazwani w Objawieniu Jana „dwoma świadkami”.

Światowy syjonizm zostanie zastąpiony nową władzą ujawnionych upadłych aniołów .Nowa władza ma zniszczyć cały „stary ład ” czyli Babilon Wielki .

2 Ezdrasza:

(7) I odpowiedziałem i rzekłem: „Kiedy nastąpi podział czasów? Albo kiedy nastąpi koniec pierwszego wieku i kiedy nastąpi następny wiek?”

(8) I rzekł do mnie: „Od Abrahama aż do Izaaka, gdyż są zrodzeni od niego Jakub i Ezaw, ponieważ ręka Jakuba trzymała na początku piętę Ezawa.

(9) bo Ezaw jest końcem wieku tego, a Jakub początkiem przyszłego wieku.

(10) Ponieważ początkiem człowieka jest ręka, a końcem człowieka jest jego pięta. Pomiędzy piętą a dłonią nie szukaj więcej, Ezdraszu.”

Synagoga szatana czyli nasienie węża straci swój status Narodu Wybranego i będzie musiała się ujawnić .Nie wiemy jak to będzie lecz najprawdopodobniej ogromna część żydostwa zostanie poświęcona jako kozioł ofiarny .Możliwy będzie drugi holocaust tych którzy obecnie są kojarzeni z aktualną władzą …Ci którzy stoją za kurtyną czyli wielkie starożytne rody nasienia węża będą musiały sie ujawnić, lecz napewno nie jako Izraelici bo ci będą już na pustyni pod opieką Boga , i prawdopodobnie zrzucą winę na swoich „ubogich kuzynów”.

W proroctwie Ezdrasza jest mowa że końcem tego wieku będzie Ezaw czyli Edom -całe ujawnione nasienie węża w czasach końca Wielkiego Ucisku Bestii na całą ziemię .

W proroctwie Objawienia Jana jest mowa właśnie o tych  którzy oddadzą cześć posągowi bestii :

13:

(8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

14:

(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

20:

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Nasienie węża czyli fałszywy prorok to ci których imiona nie są od założenia świata w Księdze Żywota Baranka i ich karą będzie Jezioro Ognia !Edom-synagoga szatana nie uniknie kary , nawet jeżeli przy transformacji systemu w system bestii poświęci tych których teraz wspiera czyli „syjonistów” , to cały trzon Edomu który wywodzi się od Ezawa i Kaanana syna Chama ostatniego „czarnego byka” po potopie, zostanie wrzucony do Jeziora Ognia Gehenny przy ostatecznej rozprawie z nimi podczas sądu Isusa nad cała ziemia gdy powroci z armią 144 000 .

To jest ICH kara którą straszą od wieków niewiastę i jej potomstwo  a która została przygotowana dla NICH !!!

Mateusza 23:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

(34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

(35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi– od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

(36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

Nic więcej nie dodam ,Sprawiedliwy Sędzia Isus Chrystus powiedział wszystko o TYM RODZIE.

Zaś ci którzy wyjdą zwycięsko z Wielkiego Ucisku Rządów Bestii czyli reszta potomstwa niewiasty będą się radować Królestwem Bożym !

Objawienie 7:

(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

(14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Oto dlaczego synagoga szatana nie może znieść Prawdziwego Izraela czyli plemion słowiańskich oraz reszty potomstwa niewiasty które będzie mordować podczas Wielkiego Ucisku ,lecz oni zwyciężą poprzez śmierć pozostając wiernymi wobec Boga i Przykazaniu zakazu oddawania czci bożkom a tym właśnie będzie posąg bestii.Nagroda to 1000 letnie życie w Królestwie Bożym a pózniej wieczne życie na nowej ziemi bez konieczności Sądu Ostatecznego.

A los synagogi szatana =plemienia żmijowego=żydostwa=nasienia węża =Edomu=Kannanu- taki sam co szatana ojca  tego plugawego nasienia czyli w Jeziorze Ognia .

Wiele nazw a twór ten sam tak jak wiele nazw ma szatan ojciec synagogi szatana .

Koniec części pierwszej .

Napisano w ziemi wygnania Arzareth  29 dnia 9 miesiąca fałszywego  roku 2019 Ery Rzymu .

Pragnę dodać do części pierwszej  jeszcze dwa posty z forum.

1) http://zbawienie.forumotion.com/t367p75-moje-posty-bartek#17535

2) http://zbawienie.forumotion.com/t369p50-edom-czyli-lud-na-ktory-pan-zawsze-sie-gniewa#17553

 

Reklama