144 000 ,Niewiasta i reszta jej potomstwa.

Postanowiłem napisać artykuł w oparciu o wersety biblijne na temat nagrody dla tych którzy mają być zbawieni.Pisałem o tym już na forum lecz teraz zawrę to w jednym miejscu i mam nadzieję że pomoże to nam w jeszcze lepszym zrozumieniu cudownego Wielkiego Planu zbawienia naszego Boga !

Na początek werset z 2 Księgi Ezdrasza :

Rozdział 9:

(13) Dlatego nie bądź zbyt ciekawy, jak bezbożni będą ukarani, ale dowiaduj się, jak sprawiedliwi będą zbawieni, ci, do których ten wiek należy i dla których został on uczyniony.”

Biblia mówi o trzech grupach ludzi które uzyskają zbawienie : 144 000 ,Niewiasta oraz reszta jej potomstwa .Należy także wspomnieć o grupie wiernych sług Boga z przeszłości o których wspomniał w nowym artykule Henryk :

https://www.zbawienie.com/mega-klamstwo-biblijne.htm

Jeżeli ktoś nie czytał to zachęcam .Jest tam wiele detali oraz szczegółów napisanych w zupełnie nowy sposób oraz innym kątem .

Chodzi o tych którzy powstaną z martwych i będą królować z Isusem w 1000 letnim Królestwie Bożym tu na ziemi .

Zwróćmy uwagę na te wersety :

2 Ezdrasza 2:

(16) „I wzbudzę umarłych z miejsc swoich a wyprowadzę ich z grobów, ponieważ rozpoznałem w nich imię swoje.

(17) Nie bój się matko synów, bo ciebie wybrałem.” mówi Pan.

(18) „Wyślę ci pomoc, słudzy moi, Izajasz i Jeremiasz, za których radą poświęciłem i przygotowałem tobie dwanaście drzew obciążonych rozmaitymi owocami,

Oraz ten z Daniela :

Rozdział 12:

(13) Ale ty idź i odpoczywaj, albowiem są jeszcze dni i pory do spełnienia się końca; i powstaniesz do swego losu na końcu tych dni

Teraz chciałbym opisać trzy grupy ludzi o których mówi Księga Apokalipsy .

Pierwsza grupa są to 144 000 ludzi z 12 pokoleń rzeczywistego Izraela .

Rozdział 12;

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

Rozdział 14:

(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.
(2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach.
(3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi.
(4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.
(5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.

Rozdział 19:

(6) I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Wysławiajmy Pana! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie.

(7) Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się;

(8) I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.

(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

(12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.

(14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.

(15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.

(16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

144 000 są to wierni Bogu słudzy Jego z 12 pokoleń Izraela na przestrzeni dziejów wybrani na przyszłych królów w Królestwie Bożym którzy będą panować nad resztą narodów i podlegać królowi wszystkich królów Isusowi Chrystusowi.

Ci z nich którzy żyją  obecnie przestrzegają przykazań i nie są bałwochwalcami i chcą podobać się Bogu oraz czynić to co dobre w Jego oczach  .To że liczba ich jest określona i zamknięta oznacza że są oni dokładnie policzeni oraz są lub dopiero będą przetestowani przez Boga oraz Syna – jak sama nazwa wskazuje „wybrani” , którzy teraz w dobie rządów szatana odrzucają jego władzę i podporządkują swoje życie wobec PRAWA Boga.Teraz właśnie kończy się ich pieczętowanie a gdy się zakończy zostaną oni porwani do nieba co tak rozwścieczy szatana że wystąpi on zbrojnie przeciw nim .Wywołana przez to wojna w niebie zakończy się wyrzuceniem diabła na ziemię …Co dalej wszyscy wiemy .

 

Druga grupa to Niewiasta czyli rzeczywisty naród wybrany przez Boga ,potomkowie Jakuba czyli Izraelici – wszystkie 12 pokoleń żyjące obecnie i znane światu jako Słowianie.Najbardziej bałwochwalczy lud znany z historii , którego bałwochwalstwo sięga aż niewoli w Egipcie.

Apokalipsa 12:

(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.

(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

Izraelici zostaną cudownie ocaleni i zaprowadzeni na pustynie gdzie odbędzie się Sąd , którego wynik zadecyduje o wejściu do ziemi obiecanej danego Izraelity

Ezechiela 20:

(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie.

(33) Jak żyję – mówi Wszechmocny Pan – będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

(36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził – mówi Wszechmocny Pan.

(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

(38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan.

(39) Lecz wy, domu izraelski – tak mówi Wszechmocny Pan – odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

Bóg sam osobiście przeliczy oraz osądzi każdego oraz zadecyduje kto jest godny bycia nazwanym Jego imieniem .Na pustyni Izrael pozna swego Boga i dowie się kim jest – nadejdzie czas na porzucenie bałwochwalstwa ! Bo jak wiemy duża część narodu wybranego zabierze ze sobą krzyżyki czy medalioniki z Aszerą czyli matką boską !Nie wiemy dokładnie jaki będzie Sąd na Pustyni…ale jednego możemy być pewni NA PEWNO BĘDZIE ON SPRAWIEDLIWY ponieważ Bóg jest sprawiedliwy i nikogo nie skrzywdzi .

Mamy także cudowną zapowiedz odnowy Izraela !

Ezechiel 36:

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach .

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi,

(25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.

(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.

(27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń,  będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je.

(28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie dla mnie ludem, a Ja będę dla was Bogiem

Bóg ogłasza że ocali Niewiaste czyli Izraela ze względu na swoje Święte Imię i w ten sposób także reszta narodów pozna Prawdziwego Boga , który da się poznać w ten sposób światu .

Jeremiasza 31

 

(31) Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.
(32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Pan –
(33) Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
(34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.

Słowa Boże mówią nam jak to będzie – A będzie wspaniale !

Teraz skupmy się na tym co będzie się działo gdy Niewiasta będzie na pustyni a dla reszty potomstwa Niewiasty nadejdzie czas rządów terroru Bestii.

Apokalipsa 12:

(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Apokalipsa 13:

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.
(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

Wierni Bogu oraz Jego Przykazaniom ludzie będą mordowani .

Apokalipsa 13:

 

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.
(8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

W wersetach tych jest mowa o „zwiedzeniu”. Na czym polegać będzie to zwiedzenie jeżeli czas rządów bestii czyli 42 miesiące będzie czasem gdy wszystko będzie jawne ,aniołowie będą ogłaszać wolę Boga a poza tym dwóch świadków Bożych będzie świadczyć Prawdę?

Oto link na forum w którym opisałem kiedyś ten „problem” ,który gdy się bliżej przyjrzymy znika… 🙂

http://zbawienie.forumotion.com/t367-moje-posty-bartek#17084

Zwiedzenie trwa obecnie .Wielkie zwiedzenie od lat krok po kroku wprowadzane przez szatana i jego pomiot .Efekt widzimy w obecnym świecie który jest jedną wielką iluzją i tylko Bóg może nas z niej wyrwać i ….wyrwał !

Wracając do rzadów bestii.

Dalsze wersety z Apokalipsy wyjaśniają że każdy będzie miał świadomość tego co się dzieje i jaka będzie kara za „uznanie” władzy bestii…

Apokalipsa 14

(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:
(7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

(8) A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.
(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,
(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.
(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.
(13) I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

Zwróćmy uwagę na to że anioł Boży ogłosi Ewangelię o Królestwie całemu światu ! Każdemu narodowi i ludzie z każdej rasy będą mogli świadomie wybrać między Bogiem a bestią i szatanem!

Będzie zapowiedz kary jaka czeka tych co oddadzą cześć bestii oraz przyjmą znamię jej imienia na czoło lub prawą rękę będą to :

Apokalipsa 13:

(8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Kto odda cześć bestii ?Tylko ci których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota Baranka od założenia świata ! Zapewne chodzi tu o tych którzy nie mogą i nie są wstanie żyć pod panowaniem Boga oraz Isusa czyli nasienie węża .

Gdy ludzie zapoznają się z Ewangelią to duża ich część nie ulegnie bestii i będzie raczej wolała umrzeć ufając Bogu niż złamać Boży nakaz.

A nagroda za posłuszeństwo będzie ogromna !

Apokalipsa 20:

(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
(5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
(6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

Reszta potomstwa niewiasty która okaże się wierna Bogu oraz Isusowi podczas terroru rządów bestii ożyje i będzie również królować z Isusem przez 1000 lat podobnie jak 144 000 współkróli Baranka oraz wierna grupa proroków z przeszłosci ! (Więcej na ten temat napisałem kiedyś w tym poście na forum – http://zbawienie.forumotion.com/t367p50-moje-posty-bartek#17365 )

Należy dodać że królowie ci będą podlegać 144 000 którzy będą wyżej w hierarchii i prawdopodobnie będą panować na danym obszarze tylko wśród swego narodu jako wasale.Tylko 144 000 Izraelitów z 12 pokoleń otrzyma wladzę nad wszystkimi narodami .

Reasumując Bóg zaplanował wszystko i nagroda oraz królestwo jest już przygotowane dla nas.Świat szatana wszystko gmatwa oraz straszy karą piekła, która nawiasem mówiąc jest zarezerwowana dla węża ,upadłych aniołów oraz psychopatów nasienia węża – chodzi oczywiście o jezioro ognia.(Jest masa wersetów która o tym mówi )

Należy pamiętać że życie wieczne zależy od naszego posłuszeństwa względem Przykazań czyli wierności względem Boga oraz Syna .Teraz mamy na to czas by pokazać naszemu Bogu że szczerze pragniemy Królestwa i sprawiedliwości jego a co za tym idzie wybieramy posłuszeństwo wobec Przykazań .Nie bądzmy jak reszta narodu który nic nie rozumie i nie zanosi się na poprawę w tej kwestii.Jak wiemy na pustynie wyruszy bałwochwalczy Izrael…

 

Prawda od wieków skrywana zaczyna się przebijać i trafiać do serc takich jak my którzy chociaż nie ujrzeliśmy na własne oczy to uwierzyliśmy naszemu Bogu na Słowo oraz zaufaliśmy wiernemu świadectwu Isusa Chrystusa Syna Boga Żywego , co tylko doprowadza do wściekłości szatana i jego świte .Już niedługo miejmy nadzieję gdy skład chłopczyka zostanie skompletowany na własne oczy zobaczymy realizacje wspaniałych proroctw Bożych !

Jana 6:

 

(44) Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(45) Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie.

To że w dobie obecnej uwierzyliśmy naszemu Bogu było możliwe tylko dlatego że On wyczulił nasze serca na Prawdę i dzięki temu uwierzyliśmy w Ewangelie oraz uznaliśmy władzę Syna Bożego Isusa Chrystusa jako Króla nadchodzącego szybkimi krokami Królestwa Bożego tu na ziemi .

Zadajmy sobie pytanie ilu ludzi wierzy w Prawdziwą Ewangelię ?Ilu przeczyta artykuł Henryka i uzna to za Prawdę A ilu za bzdurę  ?Dalej ,ilu w ogóle samemu coś sprawdzi w Biblii ?Ilu przeczyta i dalej „odchodzi” do swoich spraw ,swojego życia w tym świecie .A ilu się nawróci do Boga i zacznie zmieniać swoje życie by „nie być częścią tego świata” zaczynając przestrzegać Przykazań a z czasem samemu zgłębiać Słowo Boże ….by po jakimś czasie zacząć dzielić się tą wspaniałą nowiną z innymi ?

No właśnie …Oczy same nam się nie otworzyły drodzy rodacy… 🙂

Życzę każdemu z was drogi bracie oraz siostro zbawienia od naszego Boga !

 

 

 

One thought on “144 000 ,Niewiasta i reszta jej potomstwa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: